592/2012

Given i Helsingfors den 2 november 2012

Lag om ändring av lagen om auktion av vissa radiofrekvenser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009) 1 § 1 mom., 4 § 3 mom., 5 §, 6 § 1 och 3 mom., 9 § 2 och 3 mom., 14 § och 15 § 2 mom., samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. och till 13 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om beviljande av koncession genom auktion för televerksamhet som avses i 4 § 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) inom frekvensområdet 2500—2690 megahertz och inom frekvensområdena 791—821 megahertz och 832—862 megahertz.


3 §
Teknisk indelning av frekvensområdet

Sammanlagt sex duplexband på 5 megahertz var auktioneras ut inom frekvensområdena 791—821 megahertz och 832—862 megahertz.

4 §
Beviljande av koncession

Koncession kan inom frekvensområdet 2500—2690 megahertz beviljas för frekvenser på högst 50 megahertz per företag eller sammanslutning och inom frekvensområdena 791—821 megahertz och 832—862 megahertz för högst tre duplexband på 5 megahertz var per företag eller sammanslutning.

5 §
Anmälan till auktion

Ett företag eller en sammanslutning som vill delta i auktionen ska på förhand göra en anmälan om sitt deltagande till Kommunikationsverket och betala den deltagaravgift som föreskrivs i 6 §. Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anmälan till auktion ska göras och om tidsfristerna för anmälan.

6 §
Deltagaravgift

För att täcka de administrativa kostnader som Kommunikationsverket har för ordnandet av en auktion är företag eller sammanslutningar som anmält sig till auktionen skyldiga att betala en deltagaravgift på 65 000 euro. Deltagaravgiften återbetalas inte.


Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). Bestämmelser om avgifters direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

9 §
Auktionsförfarande

Utgångspriset på de frekvenser som auktioneras ut inom frekvensområdet 2500—2690 megahertz är 15 000 euro per megahertz, och inom frekvensområdena 791—821 megahertz och 832—862 megahertz är utgångspriset 16,67 miljoner euro per duplexband på 5 megahertz.

I auktionen ordnas en eller flera budrundor med stigande bud. Duplexbanden och frekvensbandet inom frekvensområdet 2500—2690 megahertz auktioneras ut samtidigt. Duplexbanden inom frekvensområdena 791—821 megahertz och 832—862 megahertz auktioneras ut samtidigt.


13 §
Koncessionsvillkor

Koncessionshavaren är skyldig att i sin verksamhet avhjälpa störningar som orsakas annan radiokommunikation som uppfyller föreskrivna krav och att ersätta kostnaderna för avhjälpandet av dessa störningar.


14 §
Koncessionsavgift

De teleföretag som har beviljats koncession med stöd av 4 § ska betala koncessionsavgift. Koncessionsavgiften är det högsta godkända budet enligt 4 §.

Koncessionsavgiften för frekvensområdet 2500—2690 megahertz betalas årligen i jämna poster under koncessionsperioden. Avgiften påförs av Kommunikationsverket. De fem första årliga posterna betalas dock som engångsbetalning när koncessionsperioden börjar.

Koncessionsavgiften för frekvensområdena 791—821 megahertz och 832—862 megahertz betalas i fem årliga jämna poster från det att koncessionen beviljats. Avgiften påförs av Kommunikationsverket.

Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen. Bestämmelser om avgifters direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

15 §
Frekvensreservering och radiotillstånd

Kommunikationsverket beviljar på ansökan koncessionshavaren eller den som en koncession överförs till ett radiotillstånd enligt 7 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar efter det att koncessionshavaren har betalat de fem första årliga posterna av den koncessionsavgift som avses i 14 § 2 mom. i denna lag eller den första av de fem årliga poster som avses i 14 § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 8 november 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 72/2012
KoUB 12/2012
RSv 89/2012

  Helsingfors den 2 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.