591/2012

Utfärdad i Helsingfors den 1 november 2012

Statsrådets förordning om anmälan om ändringar i anläggningarnas verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå och om verifiering av uppgifter under handelsperioden 2013—2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 16 § 3 mom. och 33 § 2 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på anmälan om ändringar i verksamhetsnivån, nedläggning av verksamheten och betydande kapacitetsminskningar samt på verifiering av uppgifterna om betydande kapacitetsminskningar under handelsperioden 2013−2020 vid sådana anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel (311/2011).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens beslut 2011/278/EU om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG,

2) betydande kapacitetsminskning en sådan minskning av en anläggnings kapacitet som avses i artikel 3j i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

3) ändringar i verksamhetsnivån ändringar som avses i artikel 23 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

4) verksamhetsutövare en fysisk eller juridisk person som utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över verksamheten i en anläggning som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel,

5) parameter uppgift om en anläggning, en anläggnings produktion eller produktionsdel som behövs vid beräkningen av det preliminära antalet utsläppsrätter per anläggning och som avses i bilaga IV till kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

3 §
Anmälan om ändring i anläggningens verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå

Verksamhetsutövare ska anmäla alla ändringar i en anläggnings verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå som avses i 16 och 33 § i lagen utsläppshandel skriftligen till arbets- och näringsministeriet. Verksamhetsutövaren ska underteckna sin anmälan.

Av anmälan ska framgå

1) verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsort och kontaktuppgifter.

Till anmälan ska fogas

1) en i 4 § avsedd elektronisk blankett för inlämning av sådana data om anläggningen som behövs för beräkning av utsläppsrätterna och övriga uppgifter som avses i 4 §,

2) andra uppgifter och handlingar som ministeriet begärt och som är nödvändiga för att anmälan ska kunna behandlas.

Om anmälan gäller en betydande minskning av en anläggnings kapacitet ska till anmälan dessutom fogas en verifieringsrapport enligt 8 § och ett verifieringsutlåtande enligt 10 §.

4 §
Uppgifter som ska lämnas till ministeriet

En i 3 § avsedd anmälan ska innehålla uppgifter om alla parametrar som nämns i bilaga V till kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter samt andra av arbets- och näringsministeriet krävda uppgifter som behövs för beräkning av det preliminära antalet utsläppsrätter. När uppgifter lämnas ska var och en av anläggningarna delas upp i delanläggningar enligt artikel 6 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter och specificerade uppgifter ska lämnas för varje delanläggning.  Uppgifterna ska lämnas till arbets- och näringsministeriet på en elektronisk blankett som Europeiska kommissionen konstruerat och tillhandahåller för detta ändamål.

Om det är fråga om en betydande minskning av en anläggnings kapacitet får endast sådana uppgifter som en kontrollör bedömt vara tillfredsställande eller av vilkas brister kontrollören gjort en bedömning lämnas på den elektroniska blanketten.

När det gäller uppgifter som saknas ska verksamhetsutövaren lämna en tillbörlig motivering för att uppgifter saknas. Till den del som kontrollören inte bedömt uppgifterna vara tillfredsställande och uppgifterna i fråga har antecknats på den elektroniska blanketten, ska verksamhetsutövaren som bilaga till sin ansökan lämna in kontrollörens bedömning av sådana brister som beror på exceptionella och oförutsebara omständigheter och som inte kunde ha undvikits även om all tillbörlig aktsamhet hade iakttagits och som den berörda verksamhetsutövaren inte har kunnat påverka.

5 §
Verifiering av uppgifter och kontrollör som ska användas

Alla uppgifter om betydande kapacitetsminskning som avses i denna förordning och som lämnas till arbets- och näringsministeriet ska vara verifierade av en godkänd kontrollör innan uppgifterna lämnas in.

Verksamhetsutövare ska för verifieringsuppgiften använda en kontrollör som godkänts i enlighet med lagen om utsläppshandel. Kontrollören ska känna till de bestämmelser och vägledningar i kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter som är nödvändiga med tanke på inlämnandet och verifieringen av data samt metoden för generering av den information som är föremål för insamling, mätning, beräkning och rapportering.

Kontrollören kan i verifieringsuppgiften använda sig av utomstående personer. Kontrollören svarar för de personers verksamhet som har bistått denne.

6 §
Strategisk analys, riskanalys och verifieringsplan

För att kontrollören ska kunna sköta sin verifieringsuppgift på tillbörligt sätt ska kontrollören

1) skaffa sig en överblick över alla verksamheter vid anläggningen och deras betydelse för beräkningen av antalet utsläppsrätter samt inleda verifieringsprocessen med en strategisk analys av alla relevanta verksamheter vid anläggningen vilka omfattas av lagen om utsläppshandel,

2) analysera de inneboende risker och kontrollrisker som är relaterade till omfattningen av och komplexiteten i verksamhetsutövarens verksamheter och relaterade till tilldelningsparametrar och som kan leda till väsentliga felaktigheter samt utarbeta en verifieringsplan på grundval av denna riskanalys.

7 §
Innehållet i verifieringsuppgiften

Kontrollören ska verifiera att de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnar in är tillförlitliga, trovärdiga och exakta. Verifieringen ska planeras och genomföras i enlighet med artikel 8 i kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Kontrollören ska planera och genomföra verifieringen med professionell skepsis och vara medveten om att det kan förekomma omständigheter som gör att den information och de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnat in innehåller väsentliga felaktigheter. Kontrollören ska utföra sina uppgifter på ett yrkesmässigt och objektivt sätt.

När kontrollören bedömer en anläggnings ursprungliga installerade kapacitet, ska kontrollören beakta de uppgifter som ingår i tillståndet till utsläpp av växthusgaser, miljötillståndet enligt miljövårdslagen (86/2000) eller annat tillstånd som en myndighet har beviljat.

Kontrollören ska begära att verksamhetsutövaren tillhandahåller saknade data eller kompletterar saknade delar av verifieringskedjor, förklarar variationer i utsläppsdata eller parametrar, reviderar beräkningarna eller justerar rapporterade data.

Kontrollören ska vid behov göra besök på platsen för att inspektera anläggningens mätare och övervakningssystem, göra intervjuer och samla in tillräckligt med information och bevisning. Om kontrollören bedömer att ett inspektionsbesök på platsen inte är nödvändigt, ska kontrollören motivera sitt beslut i den verifieringsrapport som avses i 8 §.

8 §
Verifieringsrapport

Kontrollören ska sammanställa en intern verifieringsrapport som ska innehålla all information som behövs för att underbygga verifieringsutlåtandet. Rapporten ska innehålla bevisning som visar att den strategiska analysen, riskanalysen och verifieringsplanen har genomförts i sin helhet.

Kontrollören bedömer på grundval av innehållet i den interna verifieringsrapporten huruvida de parametrar som verksamhetsutövaren rapporterat innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida det finns andra omständigheter som kan ha inverkan på verifieringsutlåtandet.

Kontrollören tillställer verksamhetsutövaren en verifieringsrapport som innehåller en beskrivning av verifieringsmetoden, kontrollörens observationer och ett verifieringsutlåtande.

9 §
Verifiering av data med tillfredsställande resultat

Kontrollören konstaterar att data som verksamhetsutövaren samlat in och rapporterat är tillfredsställande om dessa har fastställts med en hög grad av säkerhet. För en hög grad av säkerhet krävs det att verksamhetsutövaren kan visa att

1) de rapporterade parametrarna inte är inkonsekventa,

2) insamlingen av parametrarna har genomförts enligt tillämpliga standarder eller vägledningar,

3) att de uppgifter som verksamhetsutövaren samlat in är fullständiga och konsekventa.

10 §
Verifieringsutlåtande

Kontrollörens verifieringsutlåtande ska lämnas på en av arbets- och näringsministeriet fastställd blankett som utarbetats enligt kommissionens vägledning. I verifieringsutlåtandet ska kontrollören ange huruvida de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnat har konstaterats vara tillfredsställande. Om alla uppgifter inte har bedömts vara tillfredsställande, ska kontrollören lämna en bedömning av databristerna.

Verifieringsrapporten, verifieringsutlåtandet och bedömningen av bristerna ska undertecknas av den kontrollör som ansvarat för verifieringen. Arbets- och näringsministeriet kan vid behov begära av verksamhetsutövaren att verifieringsrapporten, verifieringsutlåtandet eller bedömningen ska kompletteras.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

För utförandet av kontrolluppgifter enligt 5 § får år 2013 också användas en kontrollör som godkänts i enlighet med lagen om utsläppshandel (683/2004) som har upphävts genom lagen om utsläppshandel.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2009/29/EG; nr L 140, 5.6.2009, s. 63
Kommissionens beslut: 2011/278/EU; N:o L 130, 17.5.2011; s. 1

  Helsingfors den 1 november 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Regeringsråd
Päivi Janka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.