590/2012

Utfärdad i Helsingfors den 1 november 2012

Statsrådets förordning om nya deltagare i utsläppshandeln och ändringar i anläggningarnas verksamhet under handelsperioden 2013—2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 16 § 3 mom., 28 § 1 mom., 29 § 1 mom. och 33 § 2 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och förhållande till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter

I denna förordning finns bestämmelser om det nationella genomförandet för handelsperioden 2013—2020 av kommissionens beslut 2011/278/EU om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, nedan beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter, till den del som det gäller nya deltagare i utsläppshandeln, minskningar i anläggningarnas verksamhet och betydande minskning av anläggningarnas kapacitet.

På gratis tilldelning av utsläppsrätter för nya deltagare och anläggningar som efter den 30 juni 2011 haft i 1 mom. avsedda ändringar i verksamheten tillämpas utöver bestämmelserna i denna förordning dessutom beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på ansökan om och tilldelning av gratis utsläppsrätter för nya deltagare som avses i 5 kap. i lagen om utsläppshandel (311/2011) och anläggningar som efter den 30 juni 2011 haft sådana ändringar i verksamheten som påverkar antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) utsläppshandelsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG,

2) ny anläggning en anläggning som efter den 30 juni 2011 beviljats ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 11 § eller ett tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 13 § i lagen om utsläppshandel,

3) betydande kapacitetsökning en betydande ökning av delanläggningens ursprungliga installerade kapacitet så att följande villkor och krav uppfylls:

a) det genomförs en eller flera identifierbara fysiska ändringar relaterade till den tekniska konfigurationen och funktionen som inte är ren ersättning av en befintlig produktionslinje, och

b) att anläggningsdelen kan drivas med en kapacitet som är minst 10 procent större än anläggningens installerade kapacitet före ändringen, eller

c) den delanläggning som berörs av de fysiska ändringarna får en betydligt högre verksamhetsnivå som leder till en ytterligare tilldelning av mer än 50 000 utsläppsrätter per år, vilket utgör minst fem procent av det preliminära årsantal utsläppsrätter som tilldelades delanläggningen gratis före ändringen,

4) betydande kapacitetsminskning en eller flera identifierbara fysiska ändringar som leder till en sådan minskning av en delanläggnings ursprungliga installerade kapacitet och verksamhetsnivå som är av samma storleksordning som en ändring som anges utgöra en betydande kapacitetsökning,

5) ny deltagare en ny anläggning och en betydande kapacitetsökning vid en befintlig anläggning,

6) start av normal drift första dagen på en kontinuerlig 90-dagarsperiod under vilken anläggningen drivs med minst 40 procent av den kapacitet som utrustningen är konstruerad för,

7) start av ändrad drift första dagen på en kontinuerlig 90-dagarsperiod under vilken delanläggningens ändrade drift motsvarar minst 40 procent av den kapacitet som utrustningen är konstruerad för,

8) delanläggning med produktriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dem, vilka hänför sig till produktionen av en produkt vars riktmärke anges i bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

9) delanläggning med värmeriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dessa varor utan att höra till en delanläggning med produktriktmärke så att varorna och utsläppen hänför sig till produktion av mätbar värme eller införsel av sådan från en anläggning eller delanläggning som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel och värmen förbrukas inne i anläggningen eller förs ut till en anläggning eller delanläggning som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel på det sätt som avses i artikel 3c i kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

10) delanläggning med bränsleriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dessa varor men inte hör till en delanläggning med produktriktmärke och varorna och utsläppen hänför sig till produktion av icke mätbar värme genom förbränning av bränsle när värmen förbrukas på det sätt som avses i artikel 3d i kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

11) delanläggning med processutsläpp sådana utsläpp av perfluorkarboner och dikväveoxid, utanför systemgränserna för ett riktmärke, eller koldioxidutsläpp utanför systemgränserna för ett sådant produktriktmärke som nämns i bilaga I till kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter som inträffar på grund av någon av de verksamheter som avses i artikel 3h i kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

12) koldioxidläckagesektor en sektor eller delsektor som nämns i kommissionens beslut 2010/2/EU om fastställande, enligt utsläppshandelsdirektivet, av en förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, nedan koldioxidbeslutet, eller i andra förteckningar som uppgjorts i enlighet med artikel 10a.13 i utsläppshandelsdirektivet.

4 §
Anmälan om ändring i verksamheten vid en anläggning

Samtliga ändringar i kapaciteten, verksamhetsnivån eller verksamheten vid en anläggning som avses i denna förordning och i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter ska anmälas till arbets- och näringsministeriet.

5 §
Tidsfrister

Ansökan om gratis utsläppsrätter för en ny deltagare ska lämnas in inom nio månader från det att anläggningen, delanläggningen eller den betydande kapacitetsökningen inlett normal eller ändrad drift.

Efter en betydande kapacitetsminskning enligt 3 § 4 punkten ska verksamhetsutövaren inom åtta månader från starten av ändrad drift till arbets- och näringsministeriet lämna sådana verifierade uppgifter enligt beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter som behövs för beräkning av ändrat antal utsläppsrätter för anläggningen. Om kapacitetsminskningen sker så att samtliga uppgifter som krävs inte kan lämnas före utgången av det år då minskningen sker, ska verksamhetsutövaren omedelbart, men dock före utgången av det år då minskningen skedde, underrätta ministeriet om detta.

Arbets- och näringsministeriet ska underrättas om sådant delvis upphörande av anläggningens verksamhet som avses i 20 § före utgången av det år då upphörandet skedde, och de fullständiga uppgifterna om upphörandet ska lämnas till ministeriet före utgången av januari året efter upphörandet.

Arbets- och näringsministeriet ska underrättas om sådan nedläggning av anläggningens verksamhet som avses i 19 § omedelbart, men dock före utgången av det år då nedläggningen skedde.

6 §
Uppdelning i delanläggningar

För tilldelningen av gratis utsläppsrätter delas varje anläggning eller den del av anläggningens produktion som med stöd av artikel 10a i utsläppshandelsdirektivet kan erhålla gratis tilldelning av utsläppsrätter upp i en eller flera delar i enlighet med artikel 6 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt följande:

1) delanläggning med produktriktmärke,

2) delanläggning med värmeriktmärke,

3) delanläggning med bränsleriktmärke,

4) delanläggning med processutsläpp.

För delanläggningar med värmeriktmärke, bränsleriktmärke eller processutsläpp ska det bestämmas huruvida processen i fråga tjänar en koldioxidläckagesektor.

Delanläggningarna ska i så stor omfattning som möjligt motsvara fysiska delar av anläggningen. Summan av insatsvaror, utgående varor och utsläpp från var och en av delanläggningarna får inte överskrida hela anläggningens insatsvaror, utgående varor och totala utsläpp. Det antal utsläppsrätter per år som gratis tilldelas hela anläggningen bestäms så att antalet utsläppsrätter för anläggningens delar räknas samman.

2 kap.

Nya deltagare

7 §
Ursprunglig installerad kapacitet och tillagd kapacitet

För varje ny delanläggning ska delanläggningens installerade ursprungliga kapacitet anges så att

1) den ursprungliga installerade kapaciteten ska primärt vara genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under den 90-dagarsperiod som följer på starten av normal drift eller

2) om det inte är möjligt att bestämma den installerade ursprungliga kapaciteten enligt 1 punkten, ska delanläggningens kapacitet verifieras genom ett experiment under tillsyn av en behörig myndighet och en kontrollör för att säkerställa att de parametrar som används är typiska för den berörda sektorn och att resultaten av verifiering genom experiment är representativa.

Efter en betydande kapacitetsökning fastställs den aktuella delanläggningens tillagda kapacitet. Med tillagd kapacitet avses skillnaden mellan en delanläggnings ursprungliga installerade kapacitet och samma delanläggnings installerade kapacitet efter en betydande ökning. Kapaciteten efter en betydande kapacitetsökning är genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de första sex månaderna efter starten av ändrad drift.

8 §
Verksamhetsnivåer

För beräkning av antalet utsläppsrätter för en ny deltagare fastställs verksamhetsnivåer för en ny anläggning eller betydande kapacitetsökning så att

1) den produktrelaterade verksamhetsnivån fås genom att den ursprungliga installerade kapacitet eller tillagda kapacitet som fastställts enligt 7 § för en delanläggning med produktriktmärke multipliceras med standardfaktorn för kapacitetsutnyttjande,

2) den värmerelaterade verksamhetsnivån fås genom att den ursprungliga installerade kapacitet eller tillagda kapacitet som fastställts enligt 7 § för en delanläggning med värmeriktmärke multipliceras med den relevanta kapacitetsutnyttjandefaktorn,

3) den bränslerelaterade verksamhetsnivån fås genom att den ursprungliga installerade kapacitet eller tillagda kapacitet som fastställts enligt 7 § för en delanläggning med bränsleriktmärke multipliceras med den relevanta kapacitetsutnyttjandefaktorn,

4) den processutsläppsrelaterade verksamhetsnivån fås genom att den ursprungliga installerade kapacitet eller tillagda kapacitet som fastställts enligt 7 § för en delanläggning med processutsläpp multipliceras med den relevanta kapacitetsutnyttjandefaktorn.

Efter en betydande kapacitetsökning fastställs verksamhetsnivån endast i fråga om tillagd kapacitet.

Europeiska kommissionen fastställer den standardfaktor för kapacitetsutnyttjande som avses i 1 mom. 1 punkten. Arbets- och näringsministeriet fastställer den relevanta kapacitetsutnyttjandefaktor som avses i 1 mom. 2—4 punkten.

9 §
Regler för tilldelning av gratis utsläppsrätter för nya deltagare

Det preliminära antal utsläppsrätter per anläggning som ska tilldelas de nya deltagarna beräknas på basis av uppgifterna enligt 7 och 8 §.

För varje delanläggning med produktriktmärke eller tillagd kapacitet bestäms det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för ett givet år så att den produktrelaterade verksamhetsnivån multipliceras med produktriktmärket enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

För varje delanläggning med värmeriktmärke eller tillagd kapacitet bestäms det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för ett givet år så att den värmerelaterade verksamhetsnivån multipliceras med riktmärket för mätbar värme enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

För varje delanläggning med bränsleriktmärke eller tillagd kapacitet bestäms det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för ett givet år så att den bränslerelaterade verksamhetsnivån multipliceras med riktmärket för förbrukat bränsle enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

För varje delanläggning med processutsläpp eller tillagd kapacitet bestäms det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för ett givet år så att den processrelaterade verksamhetsnivån multipliceras med talet 0,9700.

10 §
Tilldelningsreglernas prioritetsordning

För en delanläggning eller tillagd kapacitet, som omfattas av ett produktriktmärke enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter, beräknas antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis utifrån produktriktmärket i fråga.

För en delanläggning eller tillagd kapacitet som inte omfattas av ett produktriktmärke enligt 1 mom. beräknas antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis i första hand utifrån ett värmeriktmärke enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

För en delanläggning eller tillagd kapacitet som inte omfattas av ett produktriktmärke enligt 1 mom. eller ett värmeriktmärke enligt 2 mom. beräknas antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis i första hand utifrån ett bränsleriktmärke enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Tilldelningsregeln för en anläggning med processutsläpp tillämpas endast på en delanläggning eller tillagd kapacitet som inte omfattas av något av de riktmärken som avses i 1—3 mom.

Vid beräkning av antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas en anläggning får utsläppen inte räknas dubbelt och antalet utsläppsrätter får inte vara negativt.

11 §
Riktmärken

Produktriktmärkena anges i bilaga I och de specifika produktriktmärkena i bilaga II till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Värmeriktmärket är 62,3 utsläppsrätter per terajoule och bränsleriktmärket 56,1 utsläppsrätter per terajoule.

12 §
Värmeflöden mellan anläggningar

I de fall där mätbar värme utbyts mellan två eller flera anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel, tilldelas gratis utsläppsrätter för den utbytta värmen till värmeförbrukaren i enlighet med artikel 13 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Värmeproducenten tilldelas gratis utsläppsrätter endast om värmen levereras till sådan verksamhet som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel.

Om en delanläggning med produktriktmärke använder mätbar värme som förts in från en anläggning som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel, ska det enligt 9 § bestämda antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas delanläggningen jämkas så att antalet utsläppsrätter minskas med den historiska införseln av värme multiplicerad med värmeriktmärket enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

13 §
Utbytbarhet mellan bränsle och el

För varje delanläggning vid vilken utbytbarheten mellan bränsle och el ska beaktas, ska det enligt 9 § beräknade preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis jämkas genom att multiplicera det med det relationstal som beräknas enligt artikel 14 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

14 §
Övriga regler för beräkning av det preliminära antalet utsläppsrätter per anläggning

Vid bestämmande av det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis i fråga om ångkrackning tillämpas utöver bestämmelserna i 9—13 § dessutom artikel 11 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Vid bestämmande av det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis i fråga om vinylkloridmonomerer tillämpas utöver bestämmelserna i 9—13 § dessutom artikel 12 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Vid bestämmande av det preliminära antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas delanläggningar som mottagit mätbar värme från delanläggningar för tillverkning av produkter som omfattas av riktmärkena för salpetersyra enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter tillämpas utöver bestämmelserna i 9—13 § dessutom artikel 10.6 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Vid bestämmande av det preliminära antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas delanläggningar som producerar massa tillämpas utöver bestämmelserna i 9—13 § dessutom artikel 10.7 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

15 §
Utsläpp som uppstått före starten av normal drift

Nya anläggningar tilldelas utöver de utsläppsrätter som beräknats enligt 9—14 § dessutom gratis utsläppsrätter på grundval av deltagares historiska utsläpp som verifierats genom en oberoende kontroll till den del utsläppen inträffat före start av normal drift och de inte härrör från elproduktionen.

16 §
Koldioxidläckagefaktor

Koldioxidläckagesektorerna anges i koldioxidbeslutet.  Kommissionen kan vid behov i enlighet med artikel 10a.13 i utsläppshandelsdirektivet revidera den förteckning över koldioxidläckagesektorer som ingår i beslutet. För beräkning av det slutliga antalet utsläppsrätter per anläggning som tilldelas gratis ska det bestämmas huruvida processen vid en delanläggning tjänar en koldioxidläckagesektor med beaktande av bestämmelserna i artikel 6.1 fjärde stycket samt artiklarna 10.4 och 10.5 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Om processerna vid en delanläggning inte tjänar en koldioxidläckagesektor på det sätt som avses i 1 mom., ska det enligt 9—15 § beräknade antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis korrigeras årligen i enlighet med artikel 10 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter med tillämpning av faktorerna enligt bilaga VI till det beslutet.

17 §
Det slutliga antalet utsläppsrätter för en ny deltagare

Europeiska kommissionen behandlar ansökningarna om utsläppsrätter från nya deltagare i den ordning ansökningarna har inkommit. Efter att hälften av den reserv som enligt artikel 10a.7 i utsläppshandelsdirektivet reserverats för nya deltagare blivit tilldelad eller beslut om tilldelning har fattats, kan kommissionen inrätta ett särskilt kösystem enligt vilket utsläppsrätter tilldelas nya deltagare. Kommissionen kan enligt artikel 19.4 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter avslå ansökan om tilldelning av det antal utsläppsrätter som beräknats enligt denna förordning och beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter för en ny deltagare eller sänka antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis.

Om kommissionen inte avslår en verksamhetsutövares ansökan om utsläppsrätter, beräknas det slutliga årliga antalet utsläppsrätter för anläggningen genom att den linjära minskningsfaktor 1,74 som avses i artikel 10a.7 i utsläppshandelsdirektivet tillämpas på det preliminära antal årliga utsläppsrätter som beräknats enligt 9—16 §.

3 kap.

Kapacitetsminskning och nedläggning av verksamheter

18 §
Antalet gratis utsläppsrätter efter en betydande kapacitetsminskning

Om en anläggning har haft en betydande kapacitetsminskning efter den 30 juni 2011, ska antalet gratis utsläppsrätter för anläggningen minskas i enlighet med artikel 21 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter från och med året efter kapacitetsminskningen eller från och med år 2013 om minskningen skett före den 1 januari 2013.

Efter en betydande kapacitetsminskning fastställs kapacitetsminskningen för den berörda delanläggningen. Med kapacitetsminskning avses skillnaden mellan en delanläggnings ursprungliga installerade kapacitet och samma delanläggnings installerade kapacitet efter en betydande minskning. Kapaciteten efter en betydande kapacitetsminskning är genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de första sex månaderna efter starten av ändrad drift.

Verksamhetsnivån för den minskade kapaciteten beräknas enligt 8 § varefter det preliminära antalet utsläppsrätter som motsvarar kapacitetsminskningen beräknas enligt de tilldelningsregler som anges i 9—16 §. Det antal gratis utsläppsrätter som tilldelas en anläggning efter en betydande kapacitetsminskning fås genom att antalet utsläppsrätter för den minskade kapaciteten dras av från det antal utsläppsrätter som före kapacitetsminskningen fastställts för anläggningen och genom att den linjära faktorn enligt 17 § tillämpas på skillnaden.

19 §
Nedläggning av verksamheter vid en anläggning

En anläggning som lagt ned sin verksamhet på det sätt som avses i lagen om utsläppshandel tilldelas inte några gratis utsläppsrätter från och med året efter nedläggningen.

20 §
Delvis upphörande av verksamheter vid en anläggning

En anläggning anses delvis ha upphört med verksamheten om en delanläggning som bidrar med minst 30 procent av anläggningens slutliga årskvantitet av utsläppsrätter som tilldelas gratis eller med en tilldelning av mer än 50 000 utsläppsrätter minskar sin verksamhetsnivå med minst 50 procent i jämförelse med den verksamhetsnivå som använts för beräkning av tilldelningen av gratis utsläppsrätter för delanläggningen.

Tilldelningen av utsläppsrätter för en anläggning som delvis upphör med sin verksamhet ska justeras från och med året efter det år då verksamheten delvis upphörde eller från och med 2013 om verksamheten delvis lades ned före den 1 januari 2013, så att

1) den i 1 mom. avsedda delanläggningen endast tilldelas hälften av det ursprungliga antalet tilldelade utsläppsrätter om verksamhetsnivån vid den berörda delanläggningen minskar med 50—75 procent jämfört med den ursprungliga verksamhetsnivån,

2) den i 1 mom. avsedda delanläggningen endast tilldelas 25 procent av det ursprungliga antalet tilldelade utsläppsrätter om verksamhetsnivån vid den berörda delanläggningen minskar med 75—90 procent jämfört med den ursprungliga verksamhetsnivån.

Om verksamhetsnivån vid den berörda delanläggningen minskar med minst 90 procent jämfört med den ursprungliga verksamhetsnivån ska delanläggningen i fråga inte tilldelas några utsläppsrätter gratis.

Om verksamhetsnivån vid en i 2 eller 3 mom. avsedd delanläggning som delvis upphört med sin verksamhet når upp till en verksamhetsnivå som är högre än 50 procent i jämförelse med den ursprungliga verksamhetsnivån, ska anläggningen i fråga från och med året efter det år då verksamhetsnivån höjdes tilldelas samma antal utsläppsrätter som anläggningen tilldelades innan verksamheten delvis upphörde.

Om verksamhetsnivån vid en i 2 eller 3 mom. avsedd delanläggning som delvis upphört med sin verksamhet når upp till en verksamhetsnivå som är 25—50 procent i jämförelse med den ursprungliga verksamhetsnivån, ska anläggningen i fråga från och med året efter det år då verksamhetsnivån höjdes tilldelas hälften av de ursprungliga utsläppsrätter som anläggningen tilldelades innan verksamheten delvis upphörde.

4 kap.

Ikraftträdande

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2009/29/EG; nr L 140, 5.6.2009, s. 63
Kommissionens beslut: 2011/278/EU; N:o L 130, 17.5.2011; s. 1

  Helsingfors den 1 november 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Regeringsråd
Päivi Janka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.