586/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om konsumentforskningscentralen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om konsumentforskningscentralen (456/2000) 2 § och 7 § 2 mom. som följer:

2 §
Direktionen

Konsumentforskningscentralens direktion utnämns av statsrådet för tre år i sänder. Direktionen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra medlemmar. En av direktionsmedlemmarna ska företräda arbets- och näringsministeriet. Till medlem i direktionen kan inte utses en person som står i anställningsförhållande till Konsumentforskningscentralen. Personalen vid Konsumentforskningscentralen utser inom sig en företrädare för personalen som har rätt att närvara och yttra sig vid direktionsmötena.

Direktionen avgör ärendena på föredragning av direktören. Vid förhinder för direktören föredras ett ärende av direktörens ställföreträdare.

Arbets- och näringsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

7 §
Besättandet av tjänsterna

En chef som är direkt underställd direktören utnämns av direktionen på föredragning av direktören.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 25 oktober 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.