585/2012

Given i Helsingfors den 24 oktober 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen (665/2010) 1–3 § och bilagan samt fogas till förordningen en ny 7a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk som ska användas vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen, nedan djur. Dessutom tillämpas denna förordning på råmjölk i enlighet med bestämmelserna i 7 a §. Denna förordning tillämpas inte på användningen av mjölk och produkter som härrör från mjölk på ursprungsgården, förutsatt att dessa produkter inte i något skede har sänts bort från ursprungsgården.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk som används vid utfodringen av djur, kan utöver de metoder som anges i denna förordning bearbetas i enlighet med kraven i kapitel II avsnitt 4 del I i bilaga X till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen, nedan genomförandeförordningen.

Bestämmelser om hantering, bortskaffning, märkningar, lagring, transport, handelsdokument, journalföring samt export och handel på den inre marknaden som gäller produkter som avses i denna förordning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, nedan biproduktförordningen, i tillämpningsförordningen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien, nedan foderhygienförordningen .

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) bearbetade produkter mjölk, mjölkbaserade produkter och produkter som definieras som kategori 3-material enligt biproduktförordningen och som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, inklusive tvättvatten, som har bearbetats i enlighet med punkt a eller b i bilagan,

2) obearbetade produkter mjölk, mjölkbaserade produkter och produkter som definieras som kategori 3-material enligt biproduktförordningen och som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, inklusive tvättvatten, som inte har bearbetats i enlighet med punkt a eller b i bilagan, samt produkter som har kommit i kontakt med dessa produkter,

3) gård en geografisk plats där djur hålls, föds upp eller sköts varaktigt eller tillfälligt,

4) råmjölk vätska enligt definitionen i punkt 3 led 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 1662/2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

7 a §
Användning av råmjölk vid utfodring av djur

Råmjölk som inte har hanterats på det sätt som avses i kapitel II avsnitt 4 del I punkt B.6 i bilaga X till genomförandeförordningen får levereras direkt från en gård till en annan för att användas vid utfodring av idisslare förutsatt att detta inte medför risk för spridning av djursjukdomar.

En gård som överlåter och tar emot råmjölk ska iaktta bestämmelserna om journalföring i bilaga 8 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (548/2012) och i bilaga II till foderhygienförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 19 november 2012.

  Helsingfors den 24 oktober 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Kirsti Huovinen

Bilaga

Krav på bearbetning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk

Punkt a) Bearbetningskrav

1) UHT-behandling (minst 135°C i minst 1 sek.) eller

2) sterilisering (minst 115°C i minst 15 min. eller med någon motsvarande tids- och temperaturkombination) eller

3) pastörisering (minst 71,7°C i minst 15 sek. eller med någon motsvarande tids- och temperaturkombination) + torkning eller sänkning av pH-värdet till under 6 under minst en timme

Punkt b) Bearbetningskrav

1) pastörisering (minst 71,7°C i minst 15 sek. eller med någon motsvarande tids- och temperaturkombination) eller

2) när det är fråga om vassla, som har framställts av icke värmebehandlade mjölkprodukter:

vasslan ska efter sedimenteringen av mjölken få stå i minst 16 timmar och vasslans pH-värde ska sjunka till under 6 (innan den levereras från anläggningen).

I fråga om mjölk och mjölkbaserade produkter som returnerats från affärerna och som används vid utfodring av djur krävs inte på nytt sådan bearbetning som beskrivs i punkterna a och b, om framställningsprocessen i fråga om dessa produkter har innefattat en motsvarande bearbetning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.