577/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2012

Statsrådets förordning om statens och Fintoto Oy:s andel av avkastningen på totospel

I enlighet med statsrådets beslut, föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001), sådant det lyder i lag 575/2011:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) den totala omsättningen av totospel det sammanlagda belopp av avkastningen på totospel som avses i 18 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) ökat med spelarnas andel enligt 13 c § i lotterilagen, lotteriskatt och kostnaderna för anordnande av spelverksamheten,

2) statens andel av totospelen statens andel enligt 18 § 1 mom. 3 punkten i lotterilagen.

2 §
Statens andel av avkastningen på totospel

Av det sammanlagda beloppet av avkastningen på totospel intäktsförs 0,4 procent av den totala omsättningen av totospel till staten som statens andel av totospelen.

3 §
Fintoto Oy:s andel av avkastningen på totospel

Den andel som återstår av den totala omsättningen av totospel efter att kostnaderna för anordnande av spelverksamheten samt spelarnas andel, statens andel av totospelen och lotteriskatten har dragits av får Fintoto Oy använda för de ändamål som anges i 17 § 3 mom. i lotterilagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statens och Fintoto Oy:s andel av avkastningen på totospel (1010/2011).

  Helsingfors den 25 oktober 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.