573/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 6 och 13 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut (1336/2002) 6 § 2 mom. 3 punkten och 3 mom. 4 punkten samt 13 § 1 mom. och 2 mom. 9 punkten,

av dem 6 § 2 mom. 3 punkten och 3 mom. 4 punkten samt 13 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 260/2010, som följer:

6 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Dessutom ska försäkringskassor ange följande:


3) uppgift om poster som ska hänföras till solvenskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) samt uppgift om sådana samtycken av Finansinspektionen som avses i 83 b § 2 mom. 9 punkten i lagen om försäkringskassor,


Dessutom ska pensionsstiftelser ange följande uppgifter:


4) uppgift om poster som ska hänföras till solvenskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare samt uppgift om sådana samtycken av Finansinspektionen som avses i 48 a § 2 mom. 6 punkten i lagen om pensionsstiftelser.

13 §
Nyckeltal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

Noterna till bokslutet för en pensionskassa och en pensionsstiftelse som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring ska innehålla de poster som inräknas i solvenskapitalet, kravet på minimikapital, solvensnivå, solvensgräns och solvensgränsens fyrfaldiga belopp.

Följande relationstal som beskriver en försäkringskassas eller en pensionsstiftelses ekonomiska utveckling anges i fråga om den bedrivna lagstadgade pensionsförsäkringsverksamheten i verksamhetsberättelsen eller bland noterna till bokslutet för räkenskapsperioden och de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringskassan eller pensionsstiftelsen inte har varit verksam under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod:


9) solvenskapital, solvenskapitalet i förhållande till försäkringskassans ansvarsskuld eller pensionsstiftelsens pensionsansvar och solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen; uppgifterna ska ges såväl i form av en tabell som en figur samt dessutom utan utjämningsbelopp och, om det i solvenskapitalet ingår en post som baserar sig på arbetsgivarens eller delägares tillskottsplikt, utan denna post,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 17 oktober 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Direktör
Heli Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.