572/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 11 och 15 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008) 11 § 1 mom. 8 punkten och 15 § 1 mom. som följer:

11 §
Nyckeltal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring redovisar som noter till bokslutet uppgifter om följande relationstal för räkenskapsperioden och för de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringsbolaget inte har varit verksamt under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod:


8) solvenskapital, solvenskapital i förhållande till ansvarsskulden och solvenskapital i förhållande till solvensgränsen; uppgifterna ska redovisas såväl i form av en tabell som en figur samt dessutom utan utjämningsbelopp,


15 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna till bokslutet ska innehålla de poster som inräknas i ett skade- och livförsäkringsföretags verksamhetskapital och verksamhetskapitalets minimibelopp samt utjämningsbelopp. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges de poster som inräknas i solvenskapitalet och kravet på minimikapital.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 17 oktober 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Direktör
Heli Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.