564/2012

Utfärdad i Helsingfors den 18 oktober 2012

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2012, transportbidrag för mjölk för år 2011 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för år 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt störd enligt 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött för år 2012, mejerier beviljas transportbidrag för mjölk för år 2011 och aktörer som bedriver seminverksamhet beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel så som bestäms i denna förordning.

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till ett slakteri eller ett renslakteri.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) mjölk helmjölk som insamlats hos producenterna,

2) aktörer som bedriver seminverksamhet i 6 § i lagen om husdjursavel (794/1993) avsedda tillståndshavare som får bedriva annan seminverksamhet än seminverksamhet på hemgården,

3) tjänstebesök i anslutning till seminverksamhet sådana arbetsresor som görs för att utföra seminering, där besökaren gör arbetsresan utanför sin egentliga arbetsplats till en gård på vilken det bedrivs husdjursskötsel, för att uträtta nödvändiga uppgifter som hör till seminverksamheten, samt, i situationer där det på grund av arbetets natur inte finns någon egentlig arbetsplats, resor där besökaren gör en arbetsresa för att utföra seminering från sin bostad till en gård på vilken det bedrivs husdjursskötsel.

3 §
Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött kan beviljas utgående från den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda och köttet har producerats i stödregionerna i bilaga 1.

Transportbidrag för kött kan för stödåret 2012 betalas högst i enlighet med bilaga 1.

Om summan av det transportbidrag för kött som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och i övrigt för samma ändamål överstiger det belopp som föreskrivs i 2 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

Ansökan ska göras enligt Landsbygdsverkets föreskrifter.

4 §
Transportbidrag för mjölk

Transportbidrag för mjölk kan stödåret 2012 beviljas för mjölk som år 2011 samlats från områden som omfattas av nordligt stöd som nämns i bilaga 2 till högst det belopp i euro per tusen liter som anges i bilaga 2.

Om summan av det transportbidrag för mjölk som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och i övrigt för samma ändamål överstiger det belopp som föreskrivs i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

Ansökan ska göras enligt Landsbygdsverkets föreskrifter.

5 §
Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel

För att trygga de tjänster som är nödvändiga för husdjursskötseln kan aktörer som bedriver seminverksamhet beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för tjänstebesök i anslutning till seminverksamhet stödåret 2012 som görs på områden som omfattas av nordligt stöd som nämns i bilaga 3, per antal besök och högst 11,75 euro per besök.

Om summan av det stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och övrigt transportbidrag för samma ändamål eller annat stöd överstiger det belopp som föreskrivs i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

Ansökan ska göras enligt Landsbygdsverkets föreskrifter.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2012.

  Helsingfors den 18 oktober 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT

Stödområden euro/ton
C3—P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 39,41
C3—P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå 39,41
C3—P4
Posio 69,07
C4—P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till P5 69,07
C4—P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner de regioner som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nordligt stöd 2012 (4/2012) 157,84

Bilaga 2

TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK

Kommun euro/1000 liter
Kajana 7,70
Paltamo 10,05
Ristijärvi 10,38
Sotkamo 9,71
Vaala 6,07
Hyrynsalmi 12,39
Keminmaa 8,04
Kuhmo 12,72
Simo 7,94
Tervola 10,38
Torneå 9,93
Kemijärvi 11,40
Pello 17,91
Pudasjärvi 8,78
Puolanka 12,69
Ranua 9,98
Rovaniemi 13,75
Suomussalmi 16,07
Taivalkoski 10,14
Övertorneå 13,57
Kuusamo 2,14
Posio 6,63
Kittilä 24,78
Kolari 21,06
Pelkosenniemi 16,89
Salla 19,52
Savukoski 28,46
Sodankylä 23,44
Enontekis 31,81
Enare 37,84
Muonio 26,88
Utsjoki 44,87

Bilaga 3

STÖD FÖR VISSA TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL

Kommun

Enontekis

Hyrynsalmi

Enare

Kemijärvi

Kittilä

Kolari

Kuhmo

Kuusamo

Muonio

Pelkosenniemi

Pello

Posio

Pudasjärvi

Puolanka

Ranua

Rovaniemi

Salla

Savukoski

Sodankylä

Suomussalmi

Taivalkoski

Utsjoki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.