559/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftsättande av överenskommelsen

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Reykjavik den 29 augusti 2011 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering ingångna överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg, nedan överenskommelsen om taxitrafik, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Skyldigheter för taxiföretag

Ett taxiföretag som är etablerat i Finland är vid utförande av sådan taxitrafik som avses i överenskommelsen om taxitrafik skyldigt att

1) iaktta de bestämmelser om taxitrafikens konsumentpriser som taxiföretagen ska iaktta i nationell trafik, och

2) efter körningen eller uppdraget föra tillbaka bilen till den stationsplats som avses i 2 § 5 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007).

Taxiföretag som är etablerade i Finland och de som är anställda av sådana företag får inte obehörigen röja eller i syfte att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller i syfte att skada någon annan använda vad de, när de har bedrivit taxitrafik enligt överenskommelsen om taxitrafik, har fått veta om en kunds affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet, om inte något annat bestäms i lag. Tystnadsplikten gäller även efter det att bedrivandet av trafiken eller anställningen har upphört.

Taxiföretag som är etablerade i Finland och förare som är anställda av sådana företag ska vid utförandet av taxitrafik enligt överenskommelsen om taxitrafik välja den väg som är mest förmånlig och ändamålsenlig för kunden eller köra den väg som kunden föreslår.

3 §
Påföljder

Om trafik har bedrivits i strid med bestämmelserna i artikel 3 eller 4 i överenskommelsen om taxitrafik, ska närings-, trafik- och miljöcentralen, efter att ha blivit underrättad av den myndighet som är behörig där överträdelsen ägde rum, återkalla taxitillståndet för viss tid eller helt och hållet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska också återkalla ett taxitillstånd om det har skett en allvarlig eller väsentlig försummelse av eller ett allvarligt eller väsentligt brott mot bestämmelserna i 2 §.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i de fall som avses i 1 och 2 mom. i stället för att återkalla taxitillståndet ge taxiföretaget en varning, om ett återkallande av tillståndet skulle vara oskäligt och de brister, förseelser eller försummelser som har framkommit kan rättas till eller om de förseelser som avses i 1 mom. är ringa.

Om grunden för återkallande av tillståndet eller för varningen är sådan att den kan rättas till, ska närings-, trafik- och miljöcentralen innan tillståndet återkallas eller varningen meddelas ge taxiföretaget möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. Den utsatta tiden får inte vara kortare än tre månader.

4 §
Beskattning

Ett taxiföretag som är etablerat i Sverige och som har rätt att bedriva taxitrafik i Sverige, anses inte ha tagit ett fordon i bruk i trafik inom finskt territorium på det sätt som avses i 2 § 1 mom. i bilskattelagen (1482/1994) endast på den grund att fordonet används i taxitrafik i enlighet med överenskommelsen mellan Finland och Sverige om taxitrafik.

5 §
Straffbestämmelser

Den som

1) bedriver yrkesmässig persontrafik med personbil eller med ett sådant fordon i kategori N som avses i 10 § i fordonslagen (1090/2002) utan ett sådant taxitillstånd som krävs enligt överenskommelsen om taxitrafik, eller

2) bedriver taxitrafik i strid med bestämmelserna i artikel 3 eller 4 i överenskommelsen om taxitrafik,

ska för olovligt utförande av taxitrafik mellan Finland och Sverige dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som försummar skyldigheterna enligt artikel 5 i överenskommelsen om taxitrafik att registrera transporten i en taxameter, medföra relevanta dokument i bilen och visa upp dokument, ska för trafiktillståndsförseelse mot överenskommelsen mellan Finland och Sverige om taxitrafik dömas till böter.

6 §
Myndigheternas rätt att få uppgifter

För fullgörande av den underrättelseskyldighet som avses i artikel 8 i överenskommelsen om taxitrafik har närings-, trafik- och miljöcentralen trots sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter ur straffregistret och bötesregistret om representanterna för ett taxiföretag.

7 §
Myndigheternas rätt att avbryta en transport

En sådan behörig tillsynsmyndighet som avses i artikel 9 i överenskommelsen om taxitrafik får avbryta en transport om föraren inte kan visa upp de dokument som anges i artikel 6 i överenskommelsen.

En tjänsteman som avbryter en transport har rätt att omhänderta ett intyg om att bilen är registrerad och bilens registreringskyltar. De ska återlämnas när det inte längre finns grund för avbrytandet av transporten.

8 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som fattats med stöd av denna lag får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

9 §
Bemyndigande

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 53/2012
KoUB 9/2012
RSv 71/2012

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.