558/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 oktober 2012

Statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 57 och 128 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005):

1 §
Godkännande av en rörelse för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner

Den som bedriver installations- och serviceverksamhet som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av underjordiska oljecisterner (godkänd rörelse) ska hos Säkerhets- och kemikalieverket ansöka om ett skriftligt godkännande innan verksamheten inleds.

Till ansökan som lämnas in till Säkerhets- och kemikalieverket ska utöver vad som föreskrivs i 55 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) fogas

1) utdrag som gäller sökanden ur handelsregistret eller annat motsvarande register,

2) kopia av den ansvariga personens behörighetsintyg.

I beslutet om godkännande ska den godkända rörelsens behörighetsklass specificeras, rörelsens ansvariga person fastställas och eventuella villkor för verksamheten utfärdas.

En godkänd rörelses rätt att utföra installation och service eller besiktningar får inte fastställas vara vidsträcktare än behörighetsområdet för den av rörelse anställda utsedda ansvariga personen.

2 §
Utveckling av yrkesskickligheten för installations- och serviceuppgifter samt för besiktningar

Den godkända rörelsen ska ge dem som arbetar med installations- och service- samt besiktningsuppgifter behövlig utbildning och vägledning som utvecklar deras yrkesskicklighet.

3 §
Intyg över överensstämmelse

Den godkända rörelsen ska ge den som beställt arbetet ett av den ansvariga personen undertecknat intyg över att den utförda installationen eller besiktningen stämmer överens med kraven. Av intyget ska framgå exakt vilken åtgärd det gäller.

4 §
Behörighetsklasser och behörighetsområden

De ansvariga personernas behörigheter indelas i klasserna A, C, P och T. Klassernas behörighetsområden framgår av tabellen.

Utifrån ett avlagt prov samt visad utbildning och arbetserfarenhet kan de ansvariga personernas behörigheter avgränsas enligt indelningen i underklasserna Agas och Aolja, Cgas och Colja samt Pgas och Polja. Underklasserna omfattar antingen installationer och service som gäller flytgas och naturgas eller installationer och service av oljeeldningsaggregat.

Klass Behörighetsområde
Klass A installation och service Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat.
Agas Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas.
------------------- -------------------------------------------------------------------------
Aolja Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat.
Klass C installation och service Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW.
Cgas Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW.
------------------- -------------------------------------------------------------------------
Colja Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW.
Klass P installation och service Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW.
Pgas Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW.
Installationer som gäller modifiering av bilmotor, då drivkraften blir flyt- eller naturgas.
------------------- -------------------------------------------------------------------------
Polja Installations- och servicearbeten som gäller lättoljeaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW.
Klass T besiktning Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner.
5 §
Provkrav

I provet krävs det kännedom om

1) bestämmelserna och anvisningarna om flytgas, naturgas och oljeeldningsaggregat,

2) de standarder som gäller flytgas, naturgas och oljeeldningsaggregat,

3) egenskaperna hos flytgas, naturgas och sådan olja som används som bränsle,

4) förbränningen av gaserna och oljan och regleringen av förbränningen,

5) ventilationen och avlägsnandet av förbränningsprodukter,

6) förbrukningsanordningarnas funktion och användning,

7) styr-, regler-, kontroll- och säkerhetsanordningarnas funktion och användning,

8) besiktning och service av oljeeldningsaggregatens cisterner.

6 §
Utbildning och arbetserfarenhet

Av en ansvarig person krävs minst följande utbildning och arbetserfarenhet:

Klass Utbildnings- och arbetserfarenhetskrav
Klass A Vid teknisk läroanstalt eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen och minst två års arbetserfarenhet inom gassektorn eller oljeeldningssektorn, eller
lämplig specialyrkesexamen eller yrkesexamen och minst två års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat, eller
lämplig yrkesinriktad grundexamen och minst fem års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat
Klass C Vid teknisk läroanstalt eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen och minst ett års arbetserfarenhet inom gassektorn eller oljeeldningssektorn, eller
lämplig specialyrkesexamen eller yrkesexamen och minst ett års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat, eller
lämplig yrkesinriktad grundexamen och minst två års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat, eller
minst fem års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat
Klass P Ett års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat eller motsvarande installationer
Klass T Lämplig yrkesinriktad grundexamen och ett års arbetserfarenhet av oljeeldningsaggregat eller kemikaliecisterner, eller
två års arbetserfarenhet av oljeeldningsaggregat eller kemikaliecisterner
7 §
Behörighetsintyg för ansvarig person

På grundval av avlagt prov och visad utbildning och arbetserfarenhet ger Säkerhets- och kemikalieverket eller ett bedömningsorgan som verket har godkänt på ansökan ett behörighetsintyg som motsvarar en klass enligt 5 § i denna förordning.

8 §
Arbeten som får utföras utan godkännande

Följande installationer och service får utföras utan ett godkännande som avses i denna förordning:

1) sådana servicearbeten på gasaggregat och oljeeldningsaggregat som enligt bruks- och serviceanvisningarna för aggregaten ska utföras av användaren; som serviceåtgärd betraktas också byte av en del eller en komponent till en motsvarande likadan, när bytesåtgärden inte ger upphov till regleringsbehov,

2) små flytgasinstallationer där flytgasen genom slang leds till en förbrukningsanordning som avses i gasanordningsförordningen (1434/1993); utom när det gäller båtar och bostadsfordon får det i installationen ingå ett eventuellt prefabricerat genomförings- och fördelningsstycke av metall med behövliga avstängningsventiler,

3) små gasinstallationer där en förbrukningsanordning som avses i gasanordningsförordningen genom en slang ansluts till ett fast rörsystem.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut om gasmonteringar (1286/1993).

10 §
Tidigare beviljade installations-, service- och besiktningsrättigheter

En rörelse som innan denna förordning trätt i kraft har godkänts för att utföra installations- och servicearbeten inom gassektorn eller oljeeldningssektorn eller periodiska besiktningar av oljecisterner har rätt att fortsätta sin verksamhet i den omfattning för vilken godkännandet har getts.

Rörelsen ska inom ett år från det att denna förordning har trätt i kraft sända en skriftlig anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om att verksamheten fortsätter.  

11 §
Tidigare beviljade behörigheter för ansvariga personer

De behörigheter för natur- och flytgasinstallationer som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning fortsätter att gälla så att klasserna A, C och P motsvarar de i denna förordning avsedda underklasserna Agas, Cgas och Pgas. I fråga om oljeeldningsaggregat motsvarar lättoljebehörigheten underklassen Colja och den allmänna behörigheten underklassen Aolja.

De behörigheter för besiktningar av underjordiska oljecisterner som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning motsvarar den i denna förordning avsedda behörighetsklassen T.

För att utvidga sådan behörighet som uppfyller vad som föreskrivs i de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning till att omfatta installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat, kan det för sökanden ordnas ett kompletterande kompetensprov till de delar som sökanden inte tidigare har avlagt ett prov. I det kompletterande provet ska sökanden på det område som behörigheten ska utvidgas inom visa sina kunskaper om det som avses i 5 §.

  Helsingfors den 18 oktober 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.