555/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statskontoret (305/1991) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 317/2009 och 470/2010, som följer:

2 §

Om det inte föreskrivs annat om behörigheten någon annanstans, har Statskontoret till uppgift att

1) ordna service i samband med finansiering, placering, skötsel av skulder och lån samt personalservice för statliga ämbetsverk och inrättningar,

2) sköta statens centralbokföring,

3) handlägga statens skadeståndsärenden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Tjänstemän som är anställda vid Statskontoret och som sköter uppgifter enligt 143 § 3 mom. i lagen om statens pensioner (1295/2006) blir anställda vid den kommunala pensionsanstalten vid denna lags ikraftträdande, om de inte motsätter sig överföringen senast två månader innan lagen träder i kraft. Tjänsterna vid Statskontoret dras in och tjänsteförhållanden som grundar sig på dem upphör utan uppsägning vid denna lags ikraftträdande. På den personal som överförs tillämpas den kommunala pensionsanstaltens anställningsvillkor från ikraftträdandet av denna lag.

En arbetstagare som vid denna lags ikraftträdande har övergått från anställning vid Statskontoret till anställning vid den kommunala pensionsanstalten betraktas i fråga om sin anställning hos staten före överföringen som gammal förmånstagare enligt 1 § 4 mom. i lagen om statens pensioner (280/1966). Detta förutsätter att arbetstagaren den 31 december 1992 hade en fortlöpande anställning som omfattas av statens pensionsskydd och att denna anställning fortgår oavbrutet fram till tidpunkten för överföringen. Dessutom ska den anställning som följer på anställningen hos staten och som omfattas av lagen om kommunala pensioner (549/2003), på det sätt som avses i 26 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004), fortgå oavbrutet fram till den pensionsålder som motsvarar den personliga pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004). I invalid-pensionsfall ska anställningen fortgå oavbrutet fram till dess arbetsoförmågan börjar. Om arbetstagaren övergår från anställning som omfattas av lagen om kommunala pensioner tillbaka till anställning hos staten, tillämpas detta moment, förutsatt att anställningen som omfattas av statens pensionsskydd fortgår oavbrutet fram till den personliga pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004).

För en arbetstagare som vid ikraftträdandet av denna lag har övergått från anställning vid Statskontoret till anställning vid den kommunala pensionsanstalten beaktas vid bedömningen av villkoren för erhållande av deltidspension enligt 14 § 1 mom. 2 punkten i lagen om kommunala pensioner också den anställning som omfattas av lagen om statens pensioner.

Statskontoret har rätt att till den kommunala pensionsanstalten utan vederlag överlåta lös egendom och immateriella tillgångar som skaffats för skötseln av statens arbetspensionsskydd.

RP 67/2012
ShUB 8/2012
RSv 76/2012

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.