554/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 4 § 13 punkten, 141 a § och 149 § 1 mom. 5 punkten,

sådana de lyder, 4 § 13 punkten i lag 469/2010, 141 a § i lagarna 1092/2010 och 1177/2011 samt 149 § 1 mom. 5 punkten i lag 1177/2011,

ändras 136 § 1 mom., 137 § 3 mom., 137 b § 2 mom., 146 §, 148 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 149 § 2 mom., 153 § 3 mom., 154 § 2 mom., 162 § 4 mom., 165 § 1 mom. och 166 §,

av dem 136 § 1 mom., 137 § 3 mom., 137 b § 2 mom. samt 146 § sådana de lyder i lag 1177/2011, 148 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 153 § 3 mom., 154 § 2 mom. och 162 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1293/2006, 165 § 1 mom. sådant det lyder i lag 925/2009 samt 166 § sådan den lyder i lag 469/2010, och

fogas till lagen en ny 158 § i stället för den 158 § som upphävts genom lag 1293/2006, som följer:

136 §
Den sista pensionsanstaltens kostnader

Är den kommunala pensionsanstalten på grundval av det pensionsskydd som bestäms enligt denna lag sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. och har den i egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut pensioner enligt andra arbetspensionslagar eller har en annan pensionsanstalt i egenskap av sista pensionsanstalt eller den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn betalat ut pensioner enligt denna lag, ska den kommunala pensionsanstalten ta ut dessa pensionskostnader jämte ränta hos den andra pensionsanstalten, staten, Kyrkans centralfond eller Folkpensionsanstalten eller gottgöra den andra pensionsanstalten, staten, Kyrkans centralfond eller Folkpensionsanstalten för dessa senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret.


137 §
Tillsyn

Finansministeriet förordnar årligen en revisor som utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 137 b § och som den kommunala pensionsanstalten har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensioner och ersättningen för den kommunala pensionsanstaltens kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material granska att pensionsanstalten har tagit ut arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift i överensstämmelse med 135 och 136 § i lagen om statens pensioner och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp. Revisorn ska vara antingen en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller en revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (459/2007).

137 b §
Betalning av statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensionsutgifter och ersättning av den kommunala pensionsanstaltens kostnader

Statens pensionsfond betalar ersättning för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 143 § i lagen om statens pensioner till den kommunala pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift. Också Folkpensionsanstalten betalar ersättning till den kommunala pensionsanstalten för skötseln av pensionsskyddet för sina anställda och Kyrkans centralfond betalar ersättning till den kommunala pensionsanstalten för skötseln av pensionsskyddet för dem som omfattas av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp som statens pensionsfond, Kyrkans centralfond och Folkpensionsanstalten ska betala i förskott till den kommunala pensionsanstalten. Den kommunala pensionsanstalten lägger fram en beräkning av ersättningsbeloppet för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.


146 §
Medlemssamfunds, statliga arbetsgivares, kyrkliga arbetsgivares och Folkpensionsanstaltens skyldighet att lämna uppgifter

Den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund är skyldiga att åtminstone en gång i kvartalet på det sätt som pensionsanstalten bestämmer meddela pensionsanstalten namn, personbeteckning, datum för inledande och avslutande av tjänste- och arbetsavtalsförhållanden och i 3 § 2 mom. avsedda avtal och förtroendeuppdrag, uppgifter om löner och arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga om personer som omfattas av denna lag. Dessutom är medlemssamfunden skyldiga att lämna pensionsanstalten uppgifter om löner och arvoden för de ovan nämnda anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller personernas pensionsrätt och medlemssamfundens betalningsskyldighet. Om ett medlemssamfund underlåter att meddela pensionsanstalten de ovan avsedda uppgifterna eller meddelar dem senare än vad som förutsätts i de föreskrifter som pensionsanstalten utfärdat med stöd av 7 mom., kan det bestämmas att betalningsandelen enligt 131 § ska betalas förhöjd till ett skäligt belopp, dock till högst det dubbla beloppet.

De statliga arbetsgivarna är skyldiga att åtminstone en gång i kvartalet meddela den kommunala pensionsanstalten namn, personbeteckning, datum för inledande och avslutande av anställningar som avses i 2 § 1 punkten i lagen om statens pensioner, uppgifter om löner och arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga om anställda som omfattas av lagen om statens pensioner. Dessutom är arbetsgivarna skyldiga att lämna den kommunala pensionsanstalten uppgifter om löner och arvoden för de ovan nämnda anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller anställdas pensionsrätt och arbetsgivarnas betalningsskyldighet. Om arbetsgivarna underlåter att meddela den kommunala pensionsanstalten de ovan avsedda uppgifterna eller meddelar dem senare än vad som förutsätts i de föreskrifter som den kommunala pensionsanstalten utfärdat med stöd av 7 mom., kan det bestämmas att pensionsavgiften enligt 135 § i lagen om statens pensioner ska betalas förhöjd till ett skäligt belopp, dock till högst det dubbla beloppet.

De kyrkliga arbetsgivarna är skyldiga att åtminstone en gång i kvartalet på det sätt som den kommunala pensionsanstalten bestämmer meddela pensionsanstalten namn, personbeteckning, datum för inledande och avslutande av anställningar, uppgifter om löner och arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga om personer som omfattas av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. Dessutom är de kyrkliga arbetsgivarna skyldiga att lämna pensionsanstalten uppgifter om löner och arvoden för de ovan nämnda anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller personernas pensionsrätt. Även Folkpensionsanstalten är skyldig att meddela pensionsanstalten motsvarande uppgifter om pensionsskyddet för sina anställda.

Utöver det som bestäms i 1—3 mom. är medlemssamfunden, de statliga arbetsgivarna, de kyrkliga arbetsgivarna och Folkpensionsanstalten skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten och en besvärsinstans som avses i denna lag alla de uppgifter om en anställds arbete och förhållanden i arbetet samt övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av arbetsgivarna och som är nödvändiga för ordnandet av pensionsskyddet och för avgörandet av ett anhängigt pensionsärende eller i övrigt är nödvändiga vid fullgörandet av åligganden enligt en pensionslag för den offentliga sektorn.

Då ett medlemssamfund, en statlig arbetsgivare, en kyrklig arbetsgivare eller Folkpensionsanstalten ombeds lämna uppgifter som behövs för behandlingen av en pensionssökandes pensions- eller rehabiliteringsärende får till arbetsgivaren utan pensionssökandens samtycke lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om honom eller henne som är nödvändiga för att precisera vilka uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.

Pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 4 mom., att i de statliga arbetsgivarnas handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 2 och 4 mom. och att i de kyrkliga arbetsgivarnas och Folkpensionsanstaltens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 3 och 4 mom.

Pensionsanstalten för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 144 § och som påverkar rätten till pension för personer som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn. Pensionsanstalten har rätt att utfärda föreskrifter för medlemssamfunden, de statliga arbetsgivarna, de kyrkliga arbetsgivarna och Folkpensionsanstalten om när och i vilken form uppgifter ska lämnas till pensionsanstalten.

148 §
Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har den kommunala pensionsanstalten rätt att, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av en pensionslag för den offentliga sektorn enligt följande:


2) till Pensionsskyddscentralen och de pensionsanstalter som sköter verkställigheten av i 3 § 1 mom. och 3 § 2 mom. 4, 6 och 7 punkten i lagen om pension för arbetstagare nämnda lagar och pensionsstadgor och som med stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter av arbetsgivaren, av en instans som nämns i 144 § i denna lag eller av Pensionsskyddscentralen får utlämnas uppgifter som den kommunala pensionsanstalten fått med stöd av 144 och 146 § i denna lag,

3) sådana uppgifter om pension, pensionsrätt eller försäkring som erhållits från Pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt som sköter verkställigheten av i 3 § 1 mom. och 3 § 2 mom. 4, 6 och 7 punkten i lagen om pension för arbetstagare nämnda lagar och pensionsstadgor får utlämnas till Folkpensionsanstalten eller en annan sådan mottagare som har rätt att få dessa uppgifter med stöd av lag,


149 §
Teknisk anslutning

Pensionsanstalten har dessutom rätt att för ett medlemssamfund och statliga arbetsgivare öppna en teknisk anslutning för fullgörandet av den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 146 §. Pensionsanstalten har rätt att också för Pensionsskyddscentralen och andra pensionsanstalter öppna en teknisk anslutning för lämnandet av uppgifter till personen själv om hans eller hennes pensionsskydd enligt denna lag.


153 §
Sökande av ändring

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut enligt denna lag i andra ärenden än pensionsrättsärenden får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets pensionsanstalten har sin hemort.


154 §
Besvärsrätt

I fråga om den kommunala pensionsanstaltens beslut enligt denna lag i andra ärenden än pensionsrättsärenden har parterna och medlemssamfunden besvärsrätt.


158 §
Grundbesvär över debitering som grundar sig på lagen om statens pensioner

En part får anföra grundbesvär över en debitering, om han eller hon anser att en debitering som med stöd av lagen om statens pensioner påförts av den kommunala pensionsanstalten eller att en innehållning av arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren verkställt på basis av 136 eller 137 § i lagen om statens pensioner strider mot lag eller avtal. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden inom två år från ingången av året efter det år under vilket fordran påfördes eller debiterades.

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) bestäms om grundbesvär.

162 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen kan till prövning ta upp besvär som anlänt efter utgången av en i 157 eller 158 § fastställd besvärstid, om det finns vägande skäl till att ändring inte sökts inom föreskriven tid.


165 §
Revision och bokslut

Revision av den kommunala pensionsanstaltens räkenskaper och förvaltning utförs av en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning som delegationen valt för sin mandatperiod. Vid revisionen iakttas revisionslagen.


166 §
Samarbete

Den kommunala pensionsanstalten kan med Pensionsskyddscentralen och andra försäkrings- och pensionsanstalter avtala om samarbete och om ersättande av kostnaderna för samarbetet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Utöver den ersättning som avses i 137 b § 2 mom. betalar statens pensionsfond år 2013 den kommunala pensionsanstalten ersättning för sådana kostnader som uppkommit före denna lags ikraftträdande och som den överföring av verkställigheten av statens pensionsskydd som föreskrivs i denna lag medför för den kommunala pensionsanstalten. Ersättningen beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt vad som föreskrivs i 137 b § 2 mom. Bestämmelser om grunderna för ersättningarnas belopp och betalningstidpunkterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den kommunala pensionsanstalten sköter i januari 2013 de uppgifter som behövs för skötseln av statens pensioner och som hänför sig till räkenskapsperioden 2012. Dessutom upprättar den kommunala pensionsanstalten bokslutskalkyler, bokslutsbilagor och bokslutsspecifikationer för räkenskapsperioden 2012 för statens pensionsfond.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/2012
ShUB 8/2012
RSv 76/2012

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.