553/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 2 § 7 punkten, 143 § 3 mom. samt 143 a, 143 b, 147—161, 162 a och 164—174 §,

av dem 143 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1178/2011, 143 a § sådan den lyder i lag 1115/2007, 143 b, 147, 149, 154—156, 159 och 162 a § sådana de lyder i lag 468/2010, 148, 151, 157, 160, 167 och 168 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 468/2010, 150 och 158 § sådana de lyder i lagarna 468/2010 och 1093/2010, 161 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 468/2010 och 1093/2010, 165 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1189/2007 samt 174 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 687/2011,

ändras 7 och 103 §, 104 § 2 mom., 113 och 135 §, 136 § 2 mom., 138 och 139 §, rubriken för 143 § samt 146 och 162 §,

av dem 103 §, 104 § 2 mom., rubriken för 143 § samt 146 och 162 § sådana de lyder i lag 468/2010, 113 § sådan den lyder i lag 1178/2011, 135 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 468/2010 samt 139 § sådan den lyder i lag 1035/2008, som följer:

7 §
Att förhindra kringgående av att pensionsskydd uppstår eller av skyldigheten att betala pensionsavgifter

Har en rättshandling, i syfte att kringgå pensionsskyddets uppkomst eller skyldigheten att betala pensionsavgifter, getts ett sådant innehåll som inte motsvarar sakens faktiska natur eller syfte, ska när pensionsskyddets innehåll eller skyldigheten att betala pensionsavgifter avgörs förfaras enligt sakens faktiska natur och syfte. Uppstår det oklarhet om huruvida denna lag ska tillämpas på en arbetstagare, avgörs saken av den kommunala pensionsanstalten på ansökan av arbetsgivaren eller arbetstagaren i fråga. Den kommunala pensionsanstalten avgör saken också när det kan misstänkas vara fråga om kringgående av att pensionsskydd uppstår eller av skyldigheten att betala pensionsavgifter. Ändring i beslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om kommunala pensioner (549/2003).

103 §
Anhängiggörande av pensionsansökan

En pensionsansökan anses vara gjord den dag den kommit in till den kommunala pensionsanstalten, en pensionsanstalt som avses i en arbetspensionslag eller Pensionsskyddscentralen eller till ett ombud som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen har bemyndigat för ändamålet.

104 §
Beslutsfattande och delgivning av beslut

Den kommunala pensionsanstaltens beslut som grundar sig på denna lag delges genom att beslutet sänds per brev till mottagaren under den adress han eller hon uppgett eller delges elektroniskt på det sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). För maskinellt undertecknande av beslut gäller bestämmelserna i den lagen.

113 §
Den sista pensionsanstaltens kostnader

Har den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt utifrån pensionsskyddet enligt denna lag betalat ut pension enligt andra arbetspensionslagar, eller har en pensionsanstalt inom den privata sektorn eller den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn betalat ut pension enligt denna lag, ska den kommunala pensionsanstalten ta ut dessa pensionskostnader jämte ränta hos denna pensionsanstalt, Kyrkans centralfond eller Folkpensionsanstalten eller gottgöra denna pensionsanstalt, Kyrkans centralfond eller Folkpensionsanstalten för dessa senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. För ändamålet kan det tas ut eller betalas förskott.

Gottgörelsen och betalningen jämte ränta, samt eventuella förskott på dessa bestäms på det sätt som föreskrivs i 183 § i lagen om pension för arbetstagare.

135 §
Arbetsgivarens pensionsavgift

Statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskyddet enligt denna lag betalar arbetsgivarens pensionsavgift, som består av en ålders-, invalid- och familjepensionsdel och av en omkostnadsdel som verkställigheten av pensionsskyddet föranleder. Den kommunala pensionsanstalten sköter uppgifter som hänför sig till uttaget av arbetsgivarens pensionsavgift. Arbetsgivarens pensionsavgift betalas på statens pensionsfonds konto. Statens pensionsfond betalar ersättning enligt 137 b § 2 mom. i lagen om kommunala pensioner till den kommunala pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift.

I den kommunala pensionsanstaltens uppgifter enligt 1 mom. och 136 § 2 mom. ska det som i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) föreskrivs om redogörare iakttas. De medel som avses i nämnda moment ska hållas åtskilda från den kommunala pensionsanstaltens medel.

Närmare bestämmelser om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift och om beloppet och fastställandet av den omkostnadsdel som den kommunala pensionsanstalten får för verkställandet av pensionsskyddet samt om förvaltningen och redovisningen av de medel som avses i 1 mom. och 136 § 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Finansministeriet beslutar på framställning av den kommunala pensionsanstalten om storleken på de ålders-, invalid- och familjepensionsdelar som ligger till grund för arbetsgivarens pensionsavgift efter det att de principer som gäller saken har behandlats av statens pensionsfonds styrelse. Den kommunala pensionsanstalten beslutar om betalningen av arbetsgivarens pensionsavgift.

136 §
Arbetstagarens pensionsavgift

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen på den lön som betalas ut (arbetsinkomst) arbetstagarnas pensionsavgift på det sätt som föreskrivs i 152 § i lagen om pension för arbetstagare och med stöd av den genom förordning av statsrådet. Pensionsavgiften ska redovisas på statens pensionsfonds konto på det sätt som den kommunala pensionsanstalten bestämmer.

138 §
Preskription av pensionsavgifter

Den kommunala pensionsanstalten ska påföra en pensionsavgift som baserar sig på denna lag inom fem år från avgiftens förfallodag.

Utökas en arbetstagares arbetsinkomst retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är mer än fem år gamla, ska den kommunala pensionsanstalten på basis av dessa arbetsinkomster påföra pensionsavgiften inom tio år från den dag då denna avgift för anställningen i fråga hade förfallit till betalning.

139 §
Utsökning av pensionsavgifter

En pensionsavgift som med stöd av denna lag påförts av den kommunala pensionsanstalten är inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av avgiften finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

143 §
Den kommunala pensionsanstalten

146 §
Arbetstagarens och pensionssökandens rätt att få uppgifter

På rätten att lämna och på rätten att få uppgifter som gäller pensionsskyddet enligt denna lag tillämpas 11 kap. i lagen om kommunala pensioner.

162 §
Att söka ändring i beslut av den kommunala pensionsanstalten

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som den kommunala pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag finns i lagen om kommunala pensioner.

Bestämmelser om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut som meddelats med stöd av denna lag finns i 162 § i lagen om kommunala pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/2012
ShUB 8/2012
RSv 76/2012

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.