548/2012

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 10 oktober  2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av foderlagen (86/2008):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om foderföretagarens anmälnings-, kvalitetssäkrings- och registerföringsskyldigheter och skyldighet att lämna uppgifter samt om godkännande av foderföretagare. I förordningen ingår också bestämmelser om skyldigheterna för ett godkänt laboratorium och ett laboratorium för kvalitetssäkring som en foderföretagare anlitar samt om märkning av foder.

2 §
Förhållande till vissa rättsakter

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen finns utöver i denna förordning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien (foderhygienförordningen).

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet som avser animaliskt foder ingår utöver i denna förordning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (biproduktförordningen), i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad (1002/2010) samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter (1193/2011).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE-förordningen) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006) innehåller också bestämmelser om bedrivande av verksamhet som avser animaliskt foder.

Bestämmelser om begränsningar av handeln på den inre marknaden, transporter via den inre marknaden samt import och export till följd av förändringar i situationen när det gäller djurens hälsotillstånd ingår i Europeiska kommissionens beslut om skyddsåtgärder.

Utöver denna förordning innehåller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG (förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder) bestämmelser om obligatorisk märkning av foderråvaror och foderblandningar. Bestämmelser om märkning av animaliska foder ingår därtill i biproduktförordningen och TSE-förordningen.

Bestämmelser om fastställande av metoden för beräkning av energivärdet i foderblandningar till fjäderfä ingår i kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder.

Bestämmelser om högsta tillåtna halter av främmande ämnen i foder och åtgärdsgränser för att medlemsstater ska inleda undersökningar ingår i kommissionens förordningar med bilagor om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (förordningar om främmande ämnen). Bestämmelser om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på foder ingår därtill i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 med bilagor om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

3 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas definitionerna i foderlagen (86/2008). Därtill avses i denna förordning med

1) kompletteringsfoder, helfoder, foderparti kompletteringsfoder, helfoder och foderparti enligt definitionerna i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

2) dagsgiva den totala genomsnittliga mängd foder med fukthalt på 12 procent som en individ av ett djurslag i viss ålder uppfött för ett visst ändamål behöver för att tillfredsställa hela sitt dagliga näringsbehov,

3) primärproducent av foder företagare som bedriver verksamhet enligt artikel 5.1 a—c i foderhygienförordningen samt företagare som använder foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur som de äger eller innehar,

4) foderföretag ett privat eller offentligt företag med eller utan vinstsyfte enligt definitionen i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

5) anläggning en enhet som genomför vilken som helst av faserna för produktion, tillverkning och distribution av foder i ett foderföretag,

6) godkänt laboratorium ett laboratorium som har godkänts att undersöka myndighetsprov enligt 27 § i foderlagen,

7) anvisning för myndighetsprovtagning Livsmedelssäkerhetsverkets anvisning för tagning av prov från foder,

8) driftsinriktning den ekonomiskt viktigaste driftsinriktningen inom primärproduktionen,

9) mobil blandare en foderföretagare som tillverkar foderblandningar med flyttbar kvarn- och blandarutrustning på gårdsbruksenheten,

10) lagringsföretag en foderföretagare som tillhandahåller lagringstjänster och lagrar foder, även ett separat lager eller en separat lagringsanläggning,

11) transportföretag en foderföretagare som tillhandahåller transporttjänster,

12) fodertillsats fodertillsatser enligt definitionen i artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser,

13) särskilt riskbenägna foder foder som enligt systemet för snabb varning för livsmedel och foder i artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 eller enligt vetenskapliga riskbedömningar har större risk för salmonella än andra foder,

14) ursprungsland det land från vilket foderpartiet importeras till Finland,

15) prov en samling av ett eller flera stickprov som har tagits från det undersökta foderpartiet eller en del av det,

16) stickprov en provmängd som har tagits från en punkt i det undersökta foderpartiet eller en del av det,

17) produktionsmiljöprov strykningsprov eller dammprov som tas från produktionsstället och -anordningarna, kvarnbilen, transportutrustningen, lagerlokalen eller andra motsvarande utrymmen och som även kan innehålla foder,

18) fuktigt foder foderråvaror och foderblandningar med torrsubstanshalt under 50 procent,

19) beräkningsmetoder Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi formler med konstanter, i fodertabellen angivna koefficienter för smältbarhet och i fråga om idisslarfoder även mängden protein som sönderdelas.

2 kap.

Registrering och godkännande av foderföretagare

4 §
Anmälan med tanke på registreringen

En foderföretagare ska lämna en registreringsanmälan enligt 18 § i foderlagen. Utöver det som föreskrivs i 18 § i foderlagen ska foderföretagaren ange följande uppgifter i registreringsanmälan:

1) primärproducenter ska uppge driftsinriktning och verksamheterna enligt kapitel I i bilaga 1 till denna förordning;

2) andra företagare än primärproducenter ska uppge verksamheterna enligt kapitel II i bilaga 1 och typerna av produkter enligt kapitel III i bilaga 1 till denna förordning.

Foderföretagaren ska informera Livsmedelssäkerhetsverket om permanenta eller andra väsentliga ändringar i uppgifterna i registreringsanmälan på en blankett utarbetad för detta ändamål senast när ändringarna börjar gälla.

5 §
Undantag som gäller vissa primärproducenter

I stället för foderföretagare som idkar renskötsel får anmälan lämnas av ett renbeteslag enligt 6 § i renskötsellagen (848/1990). Tillsammans med anmälan ska lämnas de uppgifter som avses i 4 § i denna förordning.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte foderföretagare som enbart levererar primärprodukter som de årligen har producerat på en areal på högst tre hektar direkt till en lokal gårdsbruksenhet eller en motsvarande företagare för vidareanvändning.

6 §
Ansökan om godkännande

Innan verksamheten inleds eller väsentligt ändras ska foderföretagaren ansöka om godkännande av verksamheten hos Livsmedelssäkerhetsverket, om avsikten är att bedriva verksamhet som kräver godkännande enligt artikel 10 i eller punkt 10 i bilaga II till foderhygienförordningen eller bilaga IV till TSE -förordningen.

Tillsammans med ansökan ska lämnas de uppgifter som avses i 20 § i foderlagen. Ansökan om godkännande ska upprättas på en blankett utarbetad för detta ändamål och lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket. En foderföretagare som ansöker om godkännande ska dessutom göra en registreringsanmälan enligt 4 § i denna förordning.

Bestämmelser om återtagande av ett godkännande enligt foderhygienförordningen finns i artiklarna 14 och 15 i foderhygienförordningen.

Om godkännande av tillverkare av läkemedelsfoder och foderföretagare som släpper ut läkemedelsfoder på marknaden föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/VLA/2008 om läkemedelsfoder.

7 §
Godkännande- och identifieringsnummer som tilldelas foderanläggningar

Livsmedelssäkerhetsverket ska tilldela en godkänd foderanläggning som bedriver verksamhet enligt artikel 10 eller punkt 10 i bilaga II till foderhygienförordningen ett godkännandenummer i enlighet med det format som fastställs i del A i bilaga 2 till denna förordning samt på begäran en foderanläggning som avses i artikel 17.1 c i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder ett identifieringsnummer i enlighet med det format som fastställs i del B i bilaga 2.

8 §
Förteckning över registrerade foderföretagare

Livsmedelssäkerhetsverket publicerar en förteckning som avses i 37 § i foderlagen på verkets webbsidor www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/. Förteckningen ska hållas uppdaterad.

Livsmedelssäkerhetsverket ska separat för respektive verksamhet, typ av produkt  eller driftsinriktning i förteckningen införa de anläggningar som det har registrerat vid förfarandet enligt 4 eller 5 § i denna förordning.

Utöver vad som följer av 2 mom. ska godkännandenumret enligt 7 § i denna förordning införas i förteckningen för varje foderföretagare som godkänts enligt foderhygienförordningen.

3 kap.

Foderföretagarens skyldighet att anmäla, lämna uppgifter och samarbeta

9 §
Import

Foderföretagarens skyldighet att lämna en förhandsanmälan enligt 32 § i foderlagen gäller särskilt riskbenägna vegetabiliska foder och foder som finns upptagna i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av ickeanimaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (förordningen om import från tredjeländer).

Av förhandsanmälan ska framgå:

1) importörens namn och adress,

2) importörens företags- eller organisationsnummer eller om detta saknas, personnummer eller lägenhetssignum,

3) fodrets namn och typ,

4) foderpartiets storlek,

5) ursprungsland,

6) tidpunkt för ankomsten till finskt territorium och ankomstort,

7) importsätt.

Foderföretagaren ska lämna en anmälan om införsel av foder i 1 mom. senast 24 timmar före foderpartiets ankomst till finskt territorium genom att informera Livsmedelssäkerhetsverket om införseln för att en riskbaserad provtagning enligt 13 § i denna förordning eller enligt förordningen om import från tredjeländer ska kunna utföras. Om dagen före införseln inte är en vardag, ska förhandsanmälan göras senast föregående vardag. 

Fodertillsatser, förblandningar och foderblandningar innehållande dessa i bilaga 4 får endast importeras från sådana produktionsanläggningar som har en företrädare i Finland. Företrädaren ska lämna en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket i vilken han åtar sig att garantera att produktionsanläggningen i tredjelandet uppfyller villkoren enligt foderhygienförordningen.

Livsmedelssäkerhetsverket för en förteckning över produktionsanläggningar i tredjeländer. I förteckningen införs både produktionsanläggningens och företrädarens namn och adress samt de produkter i bilaga 4 som kräver godkännande och har släppts ut på marknaden i Finland.

10 §
Anmälningar till tullen

Om foder som importeras till ett annat EU-land inte släpps ut på marknaden i Finland, ska importören fylla i del A i det dokument som anges i bilaga 6 till denna förordning jämte identifikationsuppgifter för varan enligt bilaga 7 och visa upp det vid tullanstalten.

Handelsdokumenten ska förses med en hänvisning till dokumentet enligt 1 mom. Om det parti som omfattas av kontrollen delas upp i delar, ska varje del åtföljas av ett dokument enligt 1 mom. Dokumentet ska medfölja partiet ända tills man låter partiet övergå till fri omsättning i unionen.

Om tullmyndighetens skyldigheter som gäller att fylla i del B och C i dokumentet enligt 1 mom. föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av foder (11/09).

Vid import av foder enligt bilaga I till förordningen om import från tredjeländer ska importören ge tullen en sådan gemensam handling som avses i bilaga II till samma förordning. Del II i handlingen ska vara ifylld av Livsmedelssäkerhetsverket.

11 §
Övriga anmälningar som gäller foderföretagare

Foderföretagaren ska omedelbart informera Livsmedelssäkerhetsverket om det vid mottagning, framställning, lagring eller lastning av foder eller vid annan motsvarande verksamhet observeras överskridning av gränsvärden för skadliga ämnen, produkter eller organismer. 

För att undvika riskerna med foder som har släppts ut på marknaden, ska foderföretagaren omedelbart meddela salmonellaobservationer till den aktör som har mottagit fodret. 

12 §
Samarbete med Livsmedelssäkerhetsverket

Foderföretagaren ska vidta nödvändiga åtgärder och samarbeta med Livsmedelssäkerhetsverket för att undvika riskerna med fodret i situationer där det finns skäl att misstänka att fodret eller fodrets produktions-, bearbetnings - och distributionskedjan inte uppfyller kraven på fodersäkerhet.

Företagaren ska i samarbete med Livsmedelssäkerhetsverket utreda källorna till skadliga ämnen, produkter och organismer då man konstaterar överskridning av de högsta tillåtna halterna i foder enligt bilaga I eller förhöjda halter enligt bilaga II till förordningarna om främmande ämnen eller då man påträffar salmonellabakterier i fodret.

Foderföretagaren ska lämna en redogörelse till Livsmedelssäkerhetsverket för förvaring, identifiering, ny behandling och förstöring av varje foderparti som inte uppfyller kraven på fodersäkerhet samt i fall av kontamination, en redogörelse för åtgärderna.

Företagaren ska se till att fodren vid behov oskadliggörs med hjälp av metoder som

Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt och att de oskadliggjorda fodren inte innehåller salmonellabakterier och är förenliga med bilaga I till förordningarna om främmande ämnen.

4 kap.

Salmonellaprovtagning i samband med import

13 §
Provtagning och undersökning av prover

För den officiella salmonellaövervakningen av foder ska man ta prov på särskilt riskbenägna vegetabiliska foder enligt Livsmedelssäkerhetsverkets riskbaserade kontrollplan. Av den årliga kontrollplanen ska framgå fodrets namn och typ, ursprungsland och antalet foderpartier som provtagningen gäller. 

Provet ska tas i samband med införsel av foderpartiet med en lämplig mekanisk provtagare eller någon annan lämplig provtagningsmetod.

Av partiet med särskilt riskbenägna foder som är avsett för utfodring av livsmedelsproducerande djur, sällskapsdjur och pälsdjur undersöks ett prov för varje påbörjat 50 000 kilogram.

Utöver vad som föreskrivs i 3 mom. undersöks också ett prov för varje påbörjat 25 000 kilogram av foderpartiet om det är fråga om foder som är avsett för utfordring  av livsmedelsproducerande djur och sänds direkt till en mobil blandare eller gårdsbruksenhet utan värmebehandling i Finland.

En inspektör som Livsmedelssäkerhetsverket har auktoriserat ska ta de prover som avses i 3 och 4 mom. i enlighet med anvisningen för myndighetsprovtagning.

5 kap.

Foderföretagarens kvalitetssäkring

14 §
Gränsvärden för skadliga ämnen, produkter och organismer

Foder får inte innehålla mer skadliga ämnen eller produkter än vad som föreskrivs i bilaga I till förordningarna om främmande ämnen eller salmonellabakterier.

Kompletteringsfoder får inte, med hänsyn till den andel av dagsgiva som bestämts för användningen av dem, innehålla sådana halter av skadliga ämnen eller produkter enligt 1 mom. som överskrider den nivå som fastställts för helfoder.

15 §
Provtagning för salmonellaundersökning som ska utföras av företagare som framställer foderråvaror

En foderföretagare som av särskilt riskbenägna foder ur någon av de kategorier av foderråvaror som anges i bilaga 3 framställer foderråvaror avsedda att släppas ut på marknaden ska ta åtminstone ett produktionsmiljöprov i veckan eller ett prov för varje påbörjat 50 000 kilogram, dock åtminstone tre prover per år.

Om värmebehandling ingår i framställningen av foderråvaran, ska produktionsmiljöprover tas i kylsystemet där det är lämpligt.

Utöver vad som följer av 1 mom. ska åtminstone ett prov per påbörjat 100 000 kilogram tas från den slutliga produkten. Kravet på tagning av prov från den slutliga produkten gäller inte fuktigt foder.

Kravet på tagning av prov från produktionsmiljön eller den slutliga produkten gäller inte företagare som framställer foderråvaror avsedda att användas endast för päls- eller sällskapsdjur eller företagare som enbart mekaniskt behandlar foderråvaror tillhörande kategorin "korn av säd", "frön och frukter från oljeväxter" eller "frön från baljväxter" i bilaga 3 utan att ändra råvaruämnets tillstånd.

16 §
Provtagning för salmonellaundersökning som ska utföras av företagare som framställer foderblandningar

En foderföretagare som framställer sådana foderblandningar för livsmedelsproducerande djur som ska släppas ut på marknaden ska minst en gång i veckan ta produktionsmiljöprover från varje sådan mottagnings- och tillverkningslinje där foderråvaror tas emot eller där foderblandningar framställs av särskilt riskbenägna foderråvaror ur någon av de kategorier av foderråvaror som anges i bilaga 3.

Företagare som använder ånga vid värmebehandling av foder ska ta prover från var och en av följande punkter:

1) intagningslinjer eller -grop för bulkråvaror,

2) centralaspirationen eller dammavlägsningssystemet på intagningslinjerna,

3) kylare,

4) dammavlägsningssystemet för kylare,

5) kylarutrymmet eller intaget av kylarluft,

6) bulklastningslinje

Andra företagare än de som avses ovan i 2 mom. ska minst en gång i veckan ta prov från var och en av följande punkter:

1) intagslinjer för bulkråvaror,

2) blandningslinje,

3) dammavlägsningssystemet,

4) lastningslinje

Provtagningspunkterna kan ändras anläggningsspecifikt enligt företagarens riskbedömning. Ändringar och grunderna till ändringarna ska meddelas till Livsmedelssäkerhetsverket.

Utöver vad som i 1 - 3 mom. bestäms om tagning av produktionsmiljöprov ska företagaren också ta prover från slutprodukten i samband med lastningen.

Bestämmelserna i 1 - 4 mom. gäller dock inte företagare som på gårdsbrukenheten av enbart på enheten producerade särskilt riskbenägna foderråvaror ur någon av de kategorier av foderråvaror som anges i bilaga 3 framställer sådana foderblandningar för livsmedelsproducerande djur som är avsedda att släppas ut på marknaden. Företagaren ska ta åtminstone ett produktionsmiljöprov per varje påbörjad 50 000 kg, men dock minst tre prov om året.

17 §
Mobil blandares provtagning för salmonellaundersökning

En mobil blandare som av särskilt riskbenägna foderråvaror ur någon av de kategorier av foderråvaror som anges i bilaga 3 framställer sådana foderblandningar för livsmedelsproducerande djur som är avsedda att släppas ut på marknaden ska ta åtminstone ett produktionsmiljöprov i månaden från varje kvarnbil. Proverna ska tas efter foderframställningen innan kvarnbilen rengörs.

18 §
Transportföretags provtagning för salmonellaundersökning

De transportföretag som transporterar särskilt riskbenägna foderråvaror ur någon av de kategorier av foderråvaror som anges i bilaga 3 eller foderblandningar av dessa avsedda för utfodring av livsmedelsproducerande djur, ska ta ett produktionsmiljöprov från varje bils lastutrymme åtminstone var annan månad. Proverna ska tas innan bilen rengörs.

Kravet på provtagning enligt 1 mom. gäller dock inte företagare som transporterar förpackade foder eller foderråvaror som hör till foderråvarukategorin "korn av säd" i bilaga 3.

19 §
Lagringsföretags provtagning för salmonellaundersökning

De lagringsföretag som lagrar bulkfoder för livsmedelsproducerande djur ska ta åtminstone ett produktionsmiljöprov från det tomma lagret innan det tar emot följande parti av sådan särskilt riskbenägen foderråvara som hör till foderråvarukategorierna i bilaga 3.

Kravet på provtagning gäller också foderfabriker som lagrar sådana särskilt riskbenägna foderråvaror som hör till foderråvarukategorierna i bilaga 3 innan foderpartierna undersöks och godkänns för import eller utsläppande på marknaden.

Kravet på provtagning gäller emellertid inte aktörer som lagrar foderråvaror tillhörande foderråvarukategorin "korn av säd" i bilaga 3.

20 §
Provtagning för salmonellaundersökning som ska utföras av företagare som bedriver handel på den inre marknaden

En foderföretagare som från den inre marknaden importerar särskilt riskbenägna vegetabiliska foder avsedda för utfodring av livsmedelsproducerande djur, pälsdjur eller sällskapsdjur ska ta prov från de importerade foderpartierna enligt sin riskbaserade kvalitetssäkringsplan.

Från det undersökta foderpartiet ska tas ett prov per varje påbörjad 50 000 kilogram eller om fodret sänds direkt till en mobil blandare eller en gårdsbruksenhet, ett prov per varje påbörjad 25 000 kilogram. 

Provet ska tas i samband med införsel av foderpartiet med en lämplig mekanisk provtagare eller någon annan lämplig provtagningsmetod. Provet ska vara representativt och bestå av flera stickprov tagna på olika punkter i foderpartiet. Provtagaren måste ha en tillräcklig kompetens för uppgiften.

Kravet på provtagning gäller inte införsel av små fodermängder avsedda för utfodring av djur som foderföretagaren äger eller innehar.  

21 §
Förvaring och undersökning av produktionsmiljöprover och foderprover

Foderföretagaren ska utan dröjsmål sända alla produktionsmiljöprover och foderprover enligt 15 - 20 § i denna förordning till ett kvalitetssäkringslaboratorium för salmonellaundersökning.

Oberoende av vad som bestäms i 1 mom. ska de prover i samband med lastningen som avses i 16 § sändas till ett kvalitetssäkringslaboratorium för undersökning endast om salmonellabakterier påträffas i produktionsmiljöprover. Lastningsproverna från bulkfoder ska förvaras i minst fyra månader och proverna av fuktigt foder under hela den angivna hållbarhetstiden.

Varje produktionsmiljöprov och foderprov ska undersökas separat i laboratoriet.

22 §
Åtgärder vid påträffande av salmonella i produktionsmiljöprover

Om salmonellabakterier påträffas i produktionsmiljöprover som har tagits vid mottagning, framställning, lagring eller lastning av foder eller vid annan motsvarande verksamhet, ska foderföretagaren utöver vad som bestäms i 12 § i denna förordning se till att följande åtgärder vidtas i tillämpliga delar:

1) spårande av salmonellabakteriens källa i fodrets råvaror,

2) spårande av salmonellabakteriens källa i anläggningen,

3) effektiviserad provtagning i produktionsmiljön för att utreda salmonellasmittans spridning,

4) effektiviserad tagning av prov från fodret,

5) effektiviserad rengöring och desinficering,

6) effektiviserad provtagning i produktionsmiljön för bedömning av hur rengöringen och desinficeringen har lyckats,

7) avbrytande av foderframställningen och distributionen av fodret

23 §
Värmebehandling av foderblandningar

En foderföretagare som framställer foderblandningar för höns, slaktkycklingar och kalkoner samt svin och nötkreatur ska förvissa sig om att foderblandningarnas temperatur vid granuleringen eller någon annan värmebehandling är minst 81°C eller att foderblandningen har värmebehandlats på minst 75°C i tio minuter.

Kravet att genomföra en värmebehandling gäller inte företagare vars årsproduktion är högst sex miljoner kilogram, eller mobila blandare. Kravet gäller inte heller för kompletteringsfoder med mineraler eller vitaminer, flytande eller fuktiga foder.

Utöver vad som bestäms i 2 mom. kan Livsmedelssäkerhetsverket på ansökan bevilja undantag från den värmebehandling som avses i 1 mom. om det är fråga om specialfoder med en sådan struktur eller egenskap som gör att värmebehandling inte lämpar sig för fodret.

6 kap.

Märkning av foder

24 §
Sällskapsdjursfoder

Vid märkning av foderråvaror i foderblandningar för sällskapsdjur kan foderråvarans särskilda namn ersättas med namnet på den kategori foderråvaran tillhör.

De kategorier av foderråvaror som avses i 1 mom. ska anges enligt bilaga 5 till denna förordning.

25 §
Angivande av energi- och proteinvärden

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi publicerar beräkningsmetoderna för energi- och proteinvärden samt fodertabellerna på centralens webbsida www.mtt.fi/rehutaulukot.

Vid angivande av energi- och proteinvärden för en foderråvara får användas de värden som ingår i fodertabellen eller de värden som har beräknats enligt foderråvarans definierade näringssammansättning. Vid beräkningen ska tillämpas fodertabellens koefficienter för smältbarhet och när det gäller proteinvärdet för idisslarfoder (det protein som upptas i tunntarmen) den mängd sönderdelad protein som anges i fodertabellen. Energivärdet för grovfoder för idisslare och hästar får också beräknas utgående från halten smältbara organiska ämnen (D-värdet).

Energivärdet för en foderblandning ska fastställas och anges på följande sätt:

1) energivärden för foderblandningar för idisslare och hästar är kalkylerade värden, de baserar sig på summan av energivärden för de enskilda foderråvarorna i foderblandningen och de får uttryckas som omsättbar energi,

2) energivärden för foderblandningar för svin är kalkylerade värden, de baserar sig på summan av energivärdena för de enskilda foderråvarorna i foderblandningen och de får uttryckas som nettoenergi,

3) energivärden för foderblandningar för fjäderfä och pälsdjur fastställs utgående från analysresultaten för vissa näringsämnen i foderblandningen och värdena får uttryckas som omsättbar energi.

Proteinvärdena för foderblandningar för svin, idisslare, hästar och pälsdjur är kalkylerade värden och de baserar sig på summan av proteinvärden för foderråvaror i foderblandningarna.

Foderföretagaren ska föra register över de fastställda näringssammansättningarna hos foderråvaror och på begäran lämna uppgifterna till Livsmedelssäkerhetsverket om företagaren vid beräkningen tillämpar definierade näringssammansättningar i stället för fodertabellens värden.

Det är frivilligt att ange energi- och proteinvärden i foder.

7 kap.

Krav på registerföring

26 §
Register och förvaring av registeruppgifterna

Enligt 19 § i foderlagen ska foderföretagaren föra register över uppgifter som gäller verksamheten. Registret ska föras skriftligen eller med hjälp av ett system för automatisk databehandling eller på något annat därmed jämförbart sätt.

En primärproducent av foder ska i tillämpliga delar föra register över de omständigheter som anges i bilaga 8 till denna förordning.

Utöver denna förordning innehåller jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen (665/2010) (mjölkförordning) bestämmelser om producentens som använder mjölkprodukter vid utfodring av livsmedelsproducerande djur, skyldighet att föra register.

Bestämmelser om kravet på registerföring för andra än primärproducenter av foder finns i bilaga II till foderhygienförordningen. Bestämmelser om kravet på registerföring för företagare som sänder, transporterar eller tar emot animaliska biprodukter finns i biproduktförordningen. Bestämmelser om kravet på registerföring för foderföretagare som överlåter bearbetade och obearbetade mjölkprodukter för att användas vid utfodring av livsmedelsproducerande djur ingår i mjölkförordningen. Om registerföring som gäller tillverkning och överlåtelse av läkemedelsfoder föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om läkemedelsfoder (10/VLA/2008).

Foderföretagaren ska förvara registeruppgifterna enligt bilaga 8 till denna förordning och bilaga II till foderhygienförordningen i minst fem år. Separata bestämmelser om att förvara registeruppgifterna över användningen av växtskyddsmedel ingår i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

8 kap.

Laboratoriets sammanfattning och sändande av mikrobstammar

27 §
Sammanfattning av undersökningar

Ett godkänt laboratorium som avses i 27 § i foderlagen ska på Livsmedelssäkerhetsverkets begäran lämna en sammanfattning av undersökningarna och undersökningsresultaten enligt 25 § i foderlagen. Av sammanfattningen ska framgå:

1) de olika typerna av prov och provens antal,

2) analyserna och deras antal,

3) undersökningsresultaten,

4) resultaten som strider mot foderbestämmelserna,

5) resultaten som tyder på hälsorisk hos människor eller djur

28 §
Sändande av mikrobstammar till ett nationellt referenslaboratorium

Ett laboratorium för kvalitetssäkring enligt 28 § i foderlagen som en foderföretagare anlitar och ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål sända salmonellastammar isolerade i foderråvaror, produkter, produktionslinjer, andra produktionsutrymmen och lagerutrymmen eller transportutrustning till ett nationellt referenslaboratorium för serotypning.

Stammarna ska förses med följande uppgifter:

1) namnet, adressen och övriga kontaktuppgifter till uppdragsgivaren för undersökningen,

2) namnet, adressen och övriga kontaktuppgifter till det sändande laboratoriet,

3) uppgifter om fodret och foderprovet,

4) uppgifter om stammen som har isolerats från foderprovet,

5) undersökningsresultat och analysmetod som har använts vid undersökningen

9 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2012.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderämnen (40/1999), jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar (41/1999), jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (712/2008) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder (11/2010).

Om denna förordning har informerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändrat genom 98/48/EG.

30 §
Övergångsbestämmelser

Kravet på tagning av prov i 13 § och 15 - 20 § börjar gälla 1.1.2013.

Kravet på värmebehandling av foderblandningar enligt 23 § för fjäderfä börjar gälla sex månader och av foderblandningar för svin och nötkreatur två år efter att denna förordning har trätt i kraft.

Kommissionens direktiv (EG) nr 98/51 (31998L0051); EUT nr L 208, 24.7.1998, s. 43
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)  nr 999/2001 (32001R0999); EUT nr L 147, 31.5.2001, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (32002L0032); EUT nr L 140, 30.5.2002, s. 10
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (32002R0178); EUT nr L 31, 1.2.2002, s. 1
Kommissionens direktiv 2003/57/EG (32003L0057); EUT nr L 151,19.6.2003, s. 38
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (32004R0882); EUT nr L 191, 28.5.2004, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 (32005R0183); EUT nr L 35, 8.2.2005, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (32005R0396) EUT nr L 70, 16.3.2005, s. 1.
Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (32009R0152): EUT nr L 54, 26.2.2009, s.1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 (32009R0767); EUT nr L 229,1.9.2010, s.1
Kommissionens förordning (EU) nr 225/2012 (32012R0225); EUT nr L77, 16.3.2012, s. 1

Helsingfors den 10 oktober 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Specialsakkunnig
Marita Aalto

Bilaga 1

TILL REGISTRERINGSANMÄLAN ANKNYTANDE VERKSAMHETER

Kapitel I: För primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i denna förordning:
a) tillverkning av foder,
b) blandning av foder,
c) användning av foder1
Kapitel II: För andra än primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning:
1) tillverkare av tillsatser2,
2) tillverkare av förblandningar,
3) tillverkare av foderråvaror,
4) tillverkare av foderblandningar,
5) mobil blandare,
6) detaljhandel3,
7) partihandel,
8) lagringsföretag, bulkfoder,
9) lagringsföretag, förpackat foder,
10) transportföretag, bulkfoder,
11) transportföretag, förpackat foder,
12) importör från den inre marknaden,
13) importör eller företrädare för tredjeland4,
14) någon annan som släpper ut produkter på marknaden,
15) exportör
Kapitel III: För andra än primärproducenter gäller de typer av produkter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning:
1) foder för sällskapsdjur (också foder för vilda fåglar),
2) biprodukter och därav framställda produkter, kategori 2; klassificering enligt biproduktförordningen 1069/2009,
3) biprodukter och därav framställda produkter, kategori 3; klassificering enligt biproduktförordningen 1069/2009
4) fiskmjöl och foder innehållande fiskmjöl (också animaliskt dikalcium- och
trikalciumfosfat, blodprodukter, blodmjöl),
5) foder för livsmedelsproducerande djur,
6) pälsdjursfoder,
7) läkemedelsfoder5

____________________

1 Om diande livsmedelsproducerande djur som hör till idisslare utfodras med mjölknäring innehållande fiskmjöl ska en separat anmälan lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket enligt kommissionens förordning (EG) nr 956/2008 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser

3 Registreringskravet gäller inte foderföretagare som endast bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder

4 Foderföretagare som importerar till Finland sådana produkter som avses i bilaga 4 till denna förordning

5 Läkemedelsfoder får endast framställas eller återförsäljas av företagare som separat har godkänts för detta ändamål

Bilaga 2

DEL A

UPPBYGGNADEN AV GODKÄNNANDENUMRET SOM AVSES I 7 §

1. 2.2. 3.1 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om tillverkare av tillsatser 3.2 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en tillverkare av förblandningar 3.3 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om tillverkare av foderblandningar 3.4 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om utsläppare på marknaden 3.5 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om tillverkare och utsläppare på marknaden av vissa produkter framställda av vegetabiliska oljor, blandade oljor och blandade fetter 3.6. Tre siffror har reserverats för det löpande numret
α FI

1. Tecknet "α" anger att foderanläggningen har godkänts

2. Medlemsstatens ISO-kod, FI i Finland

3. Nationellt referensnummer bestående av högst åtta alfanumeriska tecken

3.1. Första tecknet är 1, ifall det är fråga om en tillverkare av fodertillsatser enligt punkt 1 i bilaga 4 till denna förordning, i annat fall 2

3.2. Andra tecknet är 1, ifall det gäller en tillverkare som framställer förblandningar av tillsatser enligt punkt 2 i bilaga 4 till denna förordning, i annat fall 2

3.3. Tredje tecknet är 1, ifall det gäller en tillverkare som använder tillsatser eller förblandningar av tillsatser vid framställning av foderblandningar enligt punkt 3 i bilaga 4 till denna förordning, i annat fall 2

3.4. Fjärde tecknet är 1, ifall det gäller en aktör som släpper ut på marknaden tillsatser eller förblandningar av tillsatser enligt bilaga 4 till denna förordning, i annat fall 2

3.5 Femte tecknet är 1, ifall det gäller aktörer enligt punkt 10 i bilaga II till foderhygienförordningen, i annat fall 0

3.6 - 3.8 Tre siffror används för att ange ett löpande nummer som är specifikt för anläggningen

DEL B

UPPBYGGNADEN AV IDENTIFIERINGSNUMRET SOM AVSES I 7 §

1 2.
ISO-koden Åtta siffror har reserverats för det löpande numret

1. ISO-koden för den medlemsstat eller det tredjeland där produktionsanläggningen ligger

2. Nationellt referensnummer bestående av högst åtta alfanumeriska tecken

Bilaga 3

SÄRSKILT RISKBENÄGNA FODER I DE KATEGORIER AV FODERRÅVAROR SOM AVSES I 15 - 19 §

Kategori av foderråvara Exempel på foder som tillhör kategorin
Korn av säd Havre, korn, råg, vete, ris, majs
Produkter och biprodukter av korn av säd 1 Vetegluten, kli, fodermjöl, majsgluten, majsstärkelse, drank, mäsk
Frön och frukter från oljeväxter Jordnöt, sojaböna, solros-, raps-, rybs-, bomulls-, lin- och sesam frön
Produkter och biprodukter av frön från sojakakor, oljeväxter och frukter 2 Raps-, rybs-, kokos-, palm- och -kross och -proteiner
Frön från baljväxter, produkter och biprodukter av dem Ärtfodermjöl
Andra frön och frukter, produkter och biprodukter av dem 2 Biprodukter och massor från. pressning (t.ex citruspulpa)
Fiskar, andra vattenlevande djur, produkter och biprodukter av dem 3 Fiskmjöl

1 Kravet på provtagning gäller inte för hydrolyserade biprodukter från spannmålsstärkelse (t.ex. kornmelass) eller produkter och biprodukter från sockring av spannmålsstärkelse (dextros, glukosmelass osv.). Skyldigheten gäller inte heller för bageriindustrins produkter och deg.

2 Kravet på provtagning gäller inte för vegetabiliska oljor

3 Kravet på provtagning gäller inte för fiskolja

Bilaga 4

PRODUKTERNA I 9 § 4 MOM.

1. TILLSATSER
1.1 Tekniska tillsatser: • till tillämpningsområdet för punkt 1 b i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("antioxidanter") hör tillsatser med fastställda maximihalter
1.2 Organoleptiska tillsatser: • tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 2 a i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("färgämnen"): kartonoider och xantofyller
1.3 Näringstillsatser: • alla tillsatser som hör till kategori 3 i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003)
1.4 Zootekniska tillsatser: • alla tillsatser som hör till kategori 4 i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003)
1.5 Kategorin av koccidiostatika och histomonostatika: • alla tillsatser
2. FÖRBLANDNINGAR
2.1 Näringstillsatser: • tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 3 a i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003)("vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefi nierade ämnen med likartad effekt"): A och D
• tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 3 b i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("föreningar av spårelement"): Cu och Se
2.2 Zootekniska tillsatser: • tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 4 d i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("andra zootekniska tillsatser")
2.3 Kategorin av koccidiostatika och histomonostatika: • alla tillsatser
3. FODERBLANDNINGAR
3.1 Zootekniska tillsatser: • tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 4 d i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("andra zootekniska tillsatser")
3.2 Kategorin av koccidiostatika och histomonostatika: • alla tillsatser

Bilaga 5

KATEGORIER AV FODERRÅVAROR SOM FÅR ANGES I STÄLLET FÖR ENSKILDA RÅVAROR VID MÄRKNING AV FODERBLANDNINGAR FÖR SÄLLSKAPSDJUR

Kategori av foderråvara Beskrivning
1. Kött och animaliska produkter Allt kött från slaktade varmblodiga landdjur, färskt eller konserverat med lämplig metod och alla produkter och biprodukter från beredningen av slaktkroppen eller delar av slaktkroppen från varmblodiga landdjur
2. Mjölk och mjölkprodukter Alla produkter, färska eller konserverade med lämplig metod samt biprodukter från beredningen
3. Ägg och äggprodukter Alla äggprodukter, färska eller konserverade med lämplig metod samt biprodukter från beredningen
4. Fetter och oljor Alla animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
5. Jäst All jäst, med avdödade och torkade jästceller
6. Fisk och fiskprodukter Hel fisk eller delar av fisk, färsk eller konserverad med lämplig metod samt biprodukter från beredningen
7. Spannmål Alla typer av spannmål, i vilken form de än företes, eller produkter som fås av stärkelsehaltiga kärn
8 Grönsaker Alla typer av grönsaker och baljväxter, färska eller konserverade med lämplig metod
9. Vegetabiliska produkter Produkter som uppkommer vid behandlingen av särskilt spannmål, grönsaker, baljväxter och frön från oljeväxter.
10. Vegetabiliska proteinextrakt Alla berikade processprodukter av vegetabiliskt ursprung i vilka råprotein uppgår till minst 50 % av torrsubstansen och vars struktur möjligen har ändrats
11. Mineraler Alla oorganiska ämnen som är lämpade som djurfoder
12. Socker Alla former av socker
13. Frukt All slags frukt, färsk eller konserverad med lämplig metod
14. Nötter Alla nötkärnor
15. Frön Alla typer av frön, i naturligt tillstånd eller grovt krossade
16. Alger Alger, färska eller konserverade med lämplig metod
17. Blötdjur och kräftdjur Alla typer av blötdjur, kräftdjur och skaldjur, färska eller konserverade med lämplig metod samt biprodukter från beredningen av dessa
18. Insekter Alla slag av insekter och deras olika utvecklingsstadier
19. Bageriprodukter Alla former av bröd, kakor, kex och pastaprodukter

Bilaga 6

EUROPEISKA UNIONEN
A 1 Leverantör/exportör Kontroller på foder som förs in till EU från tredjeländer
Information om sändningen 2 Serie nr
3 Mottagare 4 Tulldokument nr
5 Följedokument
1. [   ] Ja 2. [   ] Nej
6 Uppgiftslämnare/representant 7 Ursprung
7.1 Identifieringsnummer (i förekommande fall)
8 Beskrivning av varan 9 KN-nummer 11 Bruttovikt (kg)
[   ] 8.1   [   ] 8.4 10 Antal förpackningar 12 Nettovikt (kg)
[   ] 8.2 [   ] 8.5
[   ] 8.3
B 13 Dokument- och identitetskontroller enligt 11 § i JSMf 11/09 13.2 Identitetskontroll
13.1 [   ] Dokumentkontroll 1. [   ] Ja 2. [   ] Nej
Utförda kontroller 14 Fysiska kontroller enligt 11 § i JSMf 11/09 14.2 Laboratorietester genomförda 1. [ ] Ja 2. [ ] Nej
Typ av analys:
14.1 Fysisk kontroll 1. [   ] Ja 2. [   ] Nej Om ja, bifogas en kopia av resultaten
14.3 Laboratorietester pågår: 1. [   ] Ja  2. [   ] Nej
Typ av analys:
C 15 Fullständiga uppgifter om införselställets behöriga myndighet och officiell stämpel 16 Behörig myndighet
Validering Ort och datum
Namnteckning
Namn med versaler
D 17 (Frivillig uppgift) Reserverat för den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten

Bilaga 7

DETALJERADE ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV DEL A I DOKUMENTET I BILAGA 6

A Information om det importerade partiet

1. Leverantör/Exportör Ange personens eller företagets fullständiga namn och adress.

2. Serienummer Ange dokumentets löpande nummer som den behöriga myndigheten har gett.

3. Mottagare Ange den mottagande personens eller det mottagande företagets fullständiga namn och adress.

4. Tulldokument Ange tulldokumentets nummer.

5. Följedokument Ange referens för dokumentet som åtföljer partiet.

6. Uppgiftslämnare/representant Ange personens eller företagets fullständiga namn och adress. Om uppgiftslämnaren/representanten är samma person, anteckna "leverantör" eller "exportör".

7. Ursprung Ange ursprungsföretagets eller -platsens namn och adress.

7.1 Ange anläggningens identifieringsnummer om möjligt.

8. Varubeskrivning

Kryssa för:

[ ] 8.1 — tillsatsämnen/förblandningar

[ ] 8.2 — foderråvaror

[ ] 8.3 — foderblandningar

[ ] 8.4 — foder för speciella näringsändamål

[ ] 8.5 — andra produkter, specificera

9. KN-nummer Ange KN-numret.

10. Antal förpackningar Ange antal förpackningar eller anteckna "bulkvara" om det gäller oförpackade produkter.

11. Bruttovikt (kg) Ange bruttovikten i kilogram.

12. Nettovikt (kg) Ange nettovikten i kilogram.

Bilaga 8

REGISTERFÖRINGSKRAV FÖR PRIMÄRPRODUCENTER SOM AVSES I 26 §

a) När det gäller foder1 för livsmedelsproducerande djur, anges per djurart och -grupp

- fodrets namn eller typ2 och mängd

- namn och adress till den som sålt/levererat fodret, fodrets leveransdatum samt identifikationsuppgift för det foderlager som mottagit fodret3

- tidpunkten för när man slutat använda fodret om det finns en karenstid vid användning

b) Foder som har sålts/lämnats ut från gården:

- produktens namn eller typ och mängd

- namn och adress till den som köpt/tagit emot fodret och leveransdatum

c) Resultaten från prov tagna från fodret

d) Användningen av växtskyddsmedel och biocider:

- namnet på växtskyddsmedlet eller biocider och mängd

- tiden för användningen

Som registerföring räcker också att inköps- och/eller försäljningskvittona eller liknande verifikat, såsom skiftesspecifik bokföring, sparas om de uppgifter som krävs över framgår av dem.

Som registerföring av analysresultaten från foderprover räcker att man sparar analysintygen.

Om jordbrukaren har åtagit sig att följa villkoren för miljöstödet, är de anteckningar om användningen av växtskyddsmedel som jordbrukaren gjort enligt miljöstödsvillkoren tillräckliga för att uppfylla foderkraven.

----------------------------------------

1 gäller också för gårdsbruksenhetens egenproducerade foder

2 till exempel rybskross

3 Näringen har arbetat fram en anvisning som gäller identifikation av foderlager och användning av identifikationsmärkningarna på husdjursgårdar. Anvisningen kan läsas på www.ett.fi som är Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT:s webbsida. Det är frivilligt att tillämpa anvisningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.