545/2012

Utfärdad i Helsingfors den 4 oktober 2012

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer (390/2002) 3 § 2 punkten och 4 § 2 mom. 4 punkten, sådana de lyder i förordning 12/2009,

ändras 2 § samt

fogas till förordningen en ny 1a § som följer:

1 a §

Utöver vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) är behörighetsvillkor för en tjänst som allmän intressebevakare vid en statlig rättshjälpsbyrå lämplig högskoleexamen.

Behörighetsvillkor för en tjänst som ledande allmän intressebevakare är lämplig högre högskoleexamen.

2 §

Ledande offentliga rättsbiträdet ska särskilt

1) se till att rättshjälpsbyrån fungerar väl och utvecklas samt att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att den praxis som tillämpas i rättshjälpsbesluten är enhetlig,

3) fastställa de grunder enligt vilka ärenden delas mellan de offentliga rättsbiträdena,

4) avgöra, trots vad som föreskrivs i 51 § 1 punkten i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012), enkla och klara skadeståndsärenden där skadeståndsbeloppet uppgår till högst 500 euro, förutsatt att den tjänsteman som orsakat skadan uppenbart har gjort sig skyldig till högst lindrigt vållande; ett skadeståndsärende som gäller felaktigt förfarande av det ledande offentliga rättsbiträdet avgörs dock av justitieministeriet, samt

  5) avgöra förvaltningsärenden vid rättshjälpsbyrån ifall det inte föreskrivits eller bestämts att någon annan skall avgöra dem.

Ledande offentliga rättsbiträdet kan förordna någon tjänsteman vid rättshjälpsbyrån till förvaltningssekreterare.

Uppgifterna för förvaltningssekreteraren skall bestämmas i arbetsordningen. Ledande offentliga rättsbiträdet kan dessutom delegera ett ärende eller en kategori av ärenden som skall avgöras av honom till den tjänsteman som är förvaltningssekreterare. De uppgifter som nämns i 1 mom. punkterna 1—4 får dock inte delegeras.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012. Förordningens 1a § träder dock i kraft den 1 januari 2013.

Den som är utnämnd till en tjänst som ledande allmän intressebevakare eller allmän intressevekare när denna förordning träder i kraft är fortfarande behörig för tjänsten. Om en tjänst som ledande allmän intressebevakare på grund av en organisationsförändring ska tillsättas genom internt ansökningsförfarande, är behörighetsvillkor för tjänsten dock lämplig högskoleexamen.

På skadeståndsärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av förordningen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 4 oktober 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsrådet 
Maaria Rubanin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.