542/2012

Utfärdad i Helsingfors den 5 oktober 2012

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 25 §, sådan den lyder i lag 1352/2007,

ändras 10 § 1 mom. 2 punkten samt 11, 12, 15, 21, 22, 22 a—22 f, 26, 26 a och 26 b §,

sådana de lyder, 10 § 1 mom. 2 punkten i lag 1136/2011, 11 § i lag 910/2008, 12 och 15 § delvis ändrade i lagarna 1301/2002, 637/2004, 1332/2004 och 1282/2007, 21 § i lag 1352/2007, 22 § delvis ändrad i lagarna 1301/2002 och 1375/2003, 22 a § i lagarna 363/2006 och 910/2008, 22 b, 22 d—22 f, 26 a och 26 b § i lag 363/2006, 22 c § i lagarna 363/2006 och 278/2009 samt 26 § i lag 1375/2003, samt

fogas till lagen en ny 11 a §, till 18 §, sådan den lyder i lag 1332/2011, ett nytt 7 mom., till 20 §, sådan den lyder i lag 1181/2005, nya 2—4 mom. samt till lagen nya 21 a— 21 j §, ett nytt 8 b kap. samt nya 26 d och 26 e § som följer:

3 kap.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden

10 §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till uppgift att


2) fastställa och uppbära de arbetslöshetsförsäkringspremier som avses i 2 § och övervaka att de förpliktelser i anslutning till arbetslöshetsförsäkringspremierna som föreskrivs i denna lag uppfylls,


11 §
Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden utövas av Finansinspektionen.

11 a §
Social- och hälsovårdsministeriets rätt att få uppgifter och att granska verksamheten

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har social- och hälsovårdsministeriet rätt att inom skälig tid avgiftsfritt få en skriftlig utredning om arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska årligen inom två månader från det att bokslutet fastställts lämna social- och hälsovårdsministeriet en berättelse över sin verksamhet och ställning samt en redogörelse för de omständigheter som framkommit när arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställts och uppburits och för de åtgärder som vidtagits med anledning av iakttagelserna.

12 §
Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet

En arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig att försäkra sina arbetstagare, är förpliktad att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie har också statliga affärsverk som omfattas av lagen om statliga affärsverk (1062/2010).

Trots vad som bestäms i 1 och 2 mom. är arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om följande personer:

1) en arbetstagare som tjänstgör på ett finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007), och som inte bor i Finland,

2) en arbetstagare som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner eller som efter fyllda 65 år är berättigad till arbetslöshetsförmåner med stöd av 3 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

3) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

4) en bolagsman i ett öppet bolag,

5) en arbetstagare som enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) är skyldig att teckna i dessa lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst,

6) en familjevårdare enligt familjevårdarlagen (312/1992).

15 §
Löntagares premiebetalningsskyldighet

Personer i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande vilka berörs av obligatoriskt olycksfallsskydd som ordnas av arbetsgivaren eller olycksfallsskydd som bestäms enligt lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990) och som avses i lagen om olycksfallsförsäkring, är skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Trots vad som bestäms i 1 mom. är följande personer inte betalningsskyldiga:

1) en arbetstagare som tjänstgör på ett finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, och som inte bor i Finland,

2) en person som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner eller som efter fyllda 65 år är berättigad till arbetslöshetsförmåner med stöd av 3 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

3) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

4) en bolagsman i ett öppet bolag,

5) en arbetstagare som enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare är skyldig att teckna i dessa lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst,

6) en familjevårdare enligt familjevårdarlagen.

18 §
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska lämna social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av följande års förtjänstskyddsutgifter, beloppet av statens finansieringsandel samt följande års premieprocentsats senast den 15 maj varje år.

20 §
Förfarandet vid betalning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart fel inte har innehållits i samband med en lönebetalning, får arbetsgivaren innehålla den premie som inte innehållits i samband med föregående lönebetalning i samband med de högst två följande lönebetalningarna.

Om en arbetstagare i samband med en lönebetalning inte har betalats en penninglön som räcker till för att innehålla löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie, får arbetsgivaren innehålla löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie inom två år i samband med följande lönebetalningar.

På yrkande av löntagaren ska arbetsgivaren till löntagaren betala tillbaka löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren innehållit utan grund eller den del som överstiger löntagarens lagenliga arbetslöshetsförsäkringspremie. Yrkande på återbetalning av arbetslöshetsförsäkringspremien ska framställas inom två år från det att arbetsgivaren har innehållit arbetslöshetsförsäkringspremien utan grund.

21 §
Uppbörd av premierna

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer och uppbär arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetsgivaren på basis av lönesumman enligt 19 a §. Arbetsgivaren svarar också för att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

21 a §
Fastställande och ändring av förskott

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att fastställa förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien under försäkringsåret utan att höra arbetsgivaren så att förskottet baserar sig på de lönesummor som ligger till grund för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier under innevarande och tidigare år, de löneuppgifter som erhållits med stöd av 22 och 22 a §, den allmänna löneutvecklingen och de uppgifter som arbetsgivaren lämnat. Förskottet ska så noggrant som möjligt motsvara det i 18 § föreskrivna slutliga beloppet av en betalningsskyldig arbetsgivares och löntagares premiebetalningsskyldighet.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan ändra det fastställda förskottet på eget initiativ utan att höra arbetsgivaren eller på yrkande av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska ansöka om nedsättning av förskottet före försäkringsårets utgång. Förskott som betalats till för högt belopp ska återbetalas utan dröjsmål.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden undanröjer förskott som saknar grund antingen på eget initiativ utan att höra arbetsgivaren eller på yrkande av arbetsgivaren senast innan den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs.

Angående förskottet meddelas ett beslut av vilket framgår förskottets belopp och grunderna för fastställande av det. Över beslutet om förskottet får besvär inte anföras. Till den del som arbetsgivarens yrkande på ändring eller undanröjande av förskottet inte har godkänts ska arbetsgivaren få ett överklagbart beslut som är motiverat på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om förfallodagarna för betalning av förskott utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 b §
Arbetsgivarens skyldighet att anmäla lönesumman

Arbetsgivaren ska till arbetslöshetsförsäkringsfonden anmäla de löner som arbetsgivaren betalat under försäkringsåret före utgången av januari kalenderåret efter försäkringsåret. Anmälan behöver inte göras, om arbetsgivaren inte har betalat några löner under försäkringsåret och inget förskott har fastställts.

Arbetsgivaren är skyldig att göra en i 1 mom. avsedd anmälan även när arbetslöshetsförsäkringsfonden kräver detta.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan av grundad anledning på begäran av arbetsgivaren förlänga tiden för anmälan. I beslutet får ändring inte sökas.

21 c §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer arbetslöshetsförsäkringspremien kalenderårsvis före utgången av oktober året efter försäkringsåret. Om den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs för ett försäkringsår är större än det uttagna förskottet, tar arbetslöshetsförsäkringsfonden ut skillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och det uttagna förskottet hos arbetsgivaren. Om arbetslöshetsförsäkringspremien är mindre än det uttagna förskottet, betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden skillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och det uttagna förskottet till arbetsgivaren.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien. Av beslutet ska framgå lönesumman under försäkringsåret och den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs på basis av den, det förskott som betalats för försäkringsperioden samt den utjämningspremie enligt 1 mom. som påförts arbetsgivaren eller den förskottsåterbäring som ska betalas till arbetsgivaren. Beslutet behöver inte motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen, om man i beslutet inte avviker från den lönesumma som arbetsgivaren anmält.

Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie har fastställts, bestämmer arbetslöshetsförsäkringsfonden att den uteblivna arbetslöshetsförsäkringspremien ska betalas. Beslutet ska fattas inom tre år från ingången av året efter försäkringsårets utgång.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien enligt det läge som gällde före ett företagsarrangemang, om den uppenbara avsikten med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie. En arbetsgivare som genomfört företagsarrangemang ska lämna in utredning om att arrangemanget inte har vidtagits för att företaget ska befrias från arbetslöshetsförsäkringspremien. När arbetslöshetsförsäkringsfonden begär utredning om arrangemanget inom företaget ska den underrätta arbetsgivaren om att utebliven utredning inte hindrar att premien fastställs.

21 d §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien för en arbetsgivare enligt 18 § genom uppskattning, om arbetsgivaren inte har anmält lönesumman enligt 21 b § eller om den lönesumma som arbetsgivaren anmält är för liten utifrån de uppgifter som arbetslöshetsförsäkringsfonden fått enligt 22 eller 22 a § och andra uppgifter som den förfogar över och som gäller arbetsgivarens lönebetalning och övriga verksamhet.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska meddela arbetsgivaren beloppet av den uppskattade premien och grunderna för den. Arbetsgivaren ska ges tillfälle att lämna utredning innan den uppskattade premien fastställs. Utebliven utredning hindrar inte att en uppskattad premie fastställs.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om den uppskattade premien. Av beslutet ska framgår den uppskattade premiens belopp och grunderna för fastställande av den. Till den del man i beslutet avviker från den utredning som arbetsgivaren lämnat i enlighet med 2 mom. ska beslutet motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

21 e §
Ränta på utjämningspremie och förskottsåterbäring

Arbetslöshetsförsäkringsfonden tar ut ränta på utjämningspremie enligt 21 c § och betalar ränta på förskottsåterbäring enligt den paragrafen. Räntans storlek är referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Till den del som utjämningspremien överstiger 1 000 euro, är räntan på utjämningspremien dock referensräntan ökad med två procentenheter.

Räntan beräknas från den 1 januari året efter försäkringsåret till förfallodagen för utjämningspremien eller till utgången av månaden före betalningsmånaden för förskottsåterbäringen.

Ränta tas inte ut på premieförhöjning eller på dröjsmålsränta som tas ut på grund av obetalt förskott.

21 f §
Minsta belopp som tas ut och som återbetalas

Om det sammanlagda beloppet av löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier som ska uppbäras hos arbetsgivaren är högst 10 euro, tas beloppet inte ut.

Om det på grund av arbetslöshetsförsäkringsfondens eller arbetsgivarens räknefel eller annat misstag eller av någon annan orsak har uppburits mindre eller återbetalats mera i arbetslöshetsförsäkringspremie än vad som borde ha varit fallet och skillnaden är mindre än det belopp som anges i 1 mom., tas skillnaden inte ut. Beloppet i fråga kan dock tas ut, om samme betalningsskyldige gjort många felbetalningar eller om det annars finns särskild anledning att ta ut beloppet.

Det minsta belopp som återbetalas är 10 euro.

21 g §
Granskningsrätt som hänför sig till uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens uppgiftsskyldighet enligt 21 b §, 21 c § 4 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 24 § 3 mom. och 24 c §.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att få handräckning av polisen och andra myndigheter för att få de uppgifter som avses ovan.

21 h §
Ansvarsskyldig

För arbetslöshetsförsäkringspremie som uppbärs hos en betalningsskyldig arbetsgivare med stöd av denna lag ska följande personer ansvara som för egen premie:

1) en bolagsman i ett öppet bolag,

2) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

3) en delägare i ett dödsbo,

4) en delägare i en sådan samfälld förmån som avses i 5 § i inkomstskattelagen till den del som motsvarar delägarens andel.

Ett aktiebolag eller andelslag svarar som för egen arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetslöshetsförsäkringspremie som för verksamhet som bedrivits före aktiebolagets eller andelslagets registrering har påförts dem som handlat för aktiebolagets eller andelslagets räkning.

21 i §
Dröjsmålsränta

För arbetslöshetsförsäkringspremie som inte har betalats inom utsatt tid tas för dröjsmålstiden ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

21 j §
Utmätning av premier

Arbetslöshetsförsäkringspremier och höjningar av arbetslöshetsförsäkringspremier enligt denna lag är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

22 §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att för fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie

1) av befolkningsregistermyndigheterna få uppgifter om genom personbeteckning specificerade arbetsgivares namn och adress, ändrade personbeteckning och död,

2) av Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna få arbetsgivarspecifika uppgifter om betalda löner och uppgifter om personer som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare, och om de tidsperioder då personerna är försäkrade i enlighet med de lagarna, samt om de löner som betalats till personerna under dessa tidsperioder och identifieringsuppgifter om arbetsgivare som betalat lön,

3) av arbetsgivaren få behövliga uppgifter,

4) av myndigheter som nämns i 4 § 1 mom. 1—7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och av sammanslutningar och inrättningar som avses i 2 mom. få nödvändiga uppgifter, när de sistnämnda har eller kan ha information om sådant som har samband med fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremier.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna uppgifter som fonden fått med stöd av 1 mom. genast när de inte längre behövs för skötseln av de uppdrag som avses i 10 §.

22 a §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att av Skatteförvaltningen få för fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie behövliga

1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare,

2) uppgifter om arbetsgivarprestationer som arbetsgivaren uppgett,

3) enligt betalningsmottagare genom födelseåret specificerade uppgifter som arbetsgivaren uppgett för beskattningen om utbetalda löner och därmed jämförbara prestationer samt om skatter och obligatoriska försäkringspremier som innehållits hos löntagaren.

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden på begäran rätt att av Skatteförvaltningen få uppgifter som motsvarar de i 1 mom. avsedda uppgifterna om specificerade betalningsmottagare och arbetsgivare och som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som är under behandling och som är specificerade enligt betalningsmottagare.

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att i fråga om skattegranskningar som riktats mot arbetsgivare av Skatteförvaltningen få för fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie behövliga

1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare,

2) uppgifter som arbetsgivaren meddelat Skatteförvaltningen för beskattningen och som gäller lönebetalningen samt uppgifter som framkommit vid skattegranskningen och som gäller försummelse av de arbetsgivarskyldigheter som hänför sig till lönebetalningen.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna uppgifter som fonden fått med stöd av 1—3 mom. genast när de inte längre behövs för skötseln av de uppdrag som avses i 10 §.

22 b §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att lämna ut uppgifter på eget initiativ

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter om lönesumma och arbetslöshetsförsäkringspremie jämte identifikationsuppgifter som gäller en arbetslöshetsförsäkringspremieskyldig arbetsgivare till

1) en försäkringsanstalt som sköter verkställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäkring och till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund för skötseln av deras lagstadgade uppgifter som gäller olycksfallsförsäkring, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare som enligt lag är försäkrings- eller betalningsskyldig eller någon annan betalningsskyldig inte har fullgjort sin på lag baserade försäkringsskyldighet eller sin på lag baserade betalningsskyldighet, eller sin skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för att fastställa och uppbära olycksfallsförsäkringspremie,

2) Pensionsskyddscentralen och en sådan pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring för skötseln av deras lagstadgade uppgifter, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare som enligt lag är försäkringsskyldig eller en annan försäkringsskyldig inte har fullgjort sin på lag baserade försäkrings- eller betalningsskyldighet,

3) Skatteförvaltningen, om uppgifterna är nödvändiga för fullgörande av den övervakningsskyldighet som föreskrivits för den i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare inte har fullgjort sin förskottsinnehållningsskyldighet.

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med stöd av denna paragraf får lämnas vidare för utredande av brott och väckande av åtal. Uppgifterna ska utplånas genast när de inte längre behövs.

22 c §
Sammanställande av uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att sammanställa och behandla de i 22 och 22 a § avsedda personuppgifterna för fastställande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 4, 5 och 6 kap. samt självriskpremie enligt 8 a kap. Den sammanställda informationen får sparas tills arbetslöshetsförsäkringsfondens ovan nämnda uppdrag har utförts. Sammanställd information får inte lämnas vidare.

22 d §
Avgiftsfrihet

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att få de uppgifter som avses i detta kapitel avgiftsfritt. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna, ska kostnaderna för utlämnande av utgifterna dock ersättas.

22 e §
Teknisk anslutning

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att få de uppgifter som avses i 22 och 22 a § och de uppgifter som avses i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet med hjälp av teknisk anslutning.

Med hjälp av en teknisk anslutning som avses i denna paragraf får också sekretessbelagda uppgifter lämnas utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda.

Innan en teknisk anslutning öppnas ska den som begär uppgifter lägga fram utredning för den som öppnar anslutningen om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

22 f §
Handlingars offentlighet och offentlighet i fråga om verksamheten

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på offentligheten i fråga om arbetslöshetsförsäkringsfondens handlingar då de hänför sig till verkställigheten av denna lag och på arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet, till den del som det föreskrivs i 4 § 2 mom. i den lagen.

På sekretessen i fråga om handlingar som erhållits eller uppgjorts vid utförandet av uppdrag enligt denna lag eller uppdrag som hänför sig till verkställigheten av denna lag och i fråga om uppgifter i dessa handlingar samt på tystnadsplikten i fråga om och förbudet mot utnyttjande av uppgifter som erhållits vid utförandet av dessa uppdrag tillämpas vid arbetslöshetsförsäkringsfonden 22—24 och 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet också när det inte är fråga om handlingar och uppgifter som uppgjorts eller erhållits för uppdrag som hör till utövandet av offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i den lagen. Beträffande utlämnande av uppgifter gäller i detta fall i tillämpliga delar 7 kap. i den lagen.

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana till verkställigheten av denna lag hänförliga handlingar och uppgifter sekretessbelagda som gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning.

8 b kap.

Ändringssökande och rättelse

24 f §
Begäran om omprövning hos arbetslöshetsförsäkringsfonden

I fråga om ett beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden fattat om arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp får omprövning av beslutet begäras hos arbetslöshetsförsäkringsfonden på det sätt som anges i förvaltningslagen. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 49 c § i förvaltningslagen ska omprövning dock begäras inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats.

24 g §
Rätt att söka ändring

Den som är missnöjd med arbetslöshetsfondens beslut får söka ändring i det genom besvär hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och den som är missnöjd med besvärsnämndens beslut får söka ändring i det genom besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska iakttas även om det överklagas.

Ändring i ett beslut av arbetslöshetsförsäkringsfonden om arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp får inte sökas genom besvär förrän omprövning av beslutet har begärts hos arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt 24 f §. Beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelat med stöd av 24 f § får överklagas på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

När ändring söks i arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut iakttas i tillämpliga delar 12 kap. 1 § 2 mom. samt 4, 5 och 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När ändring söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelat med stöd av 24 c § i denna lag iakttas dessutom 12 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

24 h §
Löntagares grundbesvär

En löntagare får anföra grundbesvär över en debitering, om han eller hon anser att en innehållning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren verkställt med stöd av 20 § strider mot lag. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden inom två år från ingången av året efter det år under vilket innehållningen har verkställts.

24 i §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att rätta arbetslöshetsförsäkringspremie

Om det av arbetsgivaren har uppburits arbetslöshetsförsäkringspremie, ränta på utjämningspremie, återbetalningsränta eller premieförhöjning med ett för högt belopp, kan arbetslöshetsförsäkringsfonden rätta arbetslöshetsförsäkringspremien till arbetsgivarens fördel.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rätta arbetslöshetsförsäkringspremie, premieförhöjning, ränta på utjämningspremie och återbetalningsränta till arbetsgivarens nackdel, om felet beror på arbetslöshetsförsäkringsfondens skrivfel, räknefel eller något annat därmed jämförbart misstag. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan efter att ha hört arbetsgivaren rätta arbetslöshetsförsäkringspremien även när arbetsgivaren inte har gjort anmälan om lönesumman, när anmälan om lönesumma eller någon annan information som arbetsgivaren lämnat är bristfällig eller oriktig eller när arbetsgivaren annars har försummat sin anmälningsskyldighet.

Rättelse enligt 1 och 2 mom. av arbetslöshetsförsäkringspremien kan göras inom tre år från ingången av året efter försäkringsårets utgång.

Arbetslöshetsförsäkringspremien kan inte rättas om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.

26 §
Preskription

Arbetsgivarens och löntagarens rätt till återbetalning av en arbetslöshetsförsäkringspremie som betalats utan grund eller av förskott på en sådan premie preskriberas fem år efter den dag då premien betalades eller arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie innehölls, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa.

Beslut om självriskpremiens belopp kan inte meddelas efter det att fem år har förflutit från tidpunkten för uppbörden av självriskpremie enligt 24 b § 1 eller 2 mom.

Återbäring av självriskpremien ska sökas inom fem år från det att ansökan tidigast kan göras enligt 24 b § 2 mom. När ansökan blir anhängig avbryts tidsfristen. En fordran som gäller återbäring av självriskpremie preskriberas fem år efter det att beslutet meddelades, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa.

26 a §
Arbetslöshetsförsäkringsregister

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska föra ett arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln av de ärenden fonden enligt denna lag ska sköta och som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier. Om inte något annat bestäms i denna lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på hemlighållande och utlämnande av personuppgifter som lagrats i registret samt personuppgiftslagen (523/1999) på annan behandling av personuppgifterna.

26 b §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av arbetslöshetsförsäkringspremie och för försök därtill finns i 29 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889).

26 d §
Bevarande av handlingar

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska bevara handlingar som hänför sig till ordnandet av finansieringen av förmåner enligt denna lag, arbetslöshetsförsäkringspremierna och självriskpremierna på det sätt som bestäms i arkivlagen (831/1994). Om arkivverket inte har bestämt att de ovannämnda handlingarna ska bevaras varaktigt, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden bevara

1) handlingar som behövs för fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremier i tio år från ingången av året efter försäkringsåret,

2) handlingar som behövs för fastställandet av självriskpremier till utgången av det år under vilket den som avses i 24 § i denna lag fyller 75 år,

3) handlingar som behövs för uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier och självriskpremier till dess att uppbörden avslutas och i fem kalenderår därefter,

4) handlingar som gäller ett besvärsärende i tio år, om de inte enligt 1—3 punkten ska förvaras längre tid,

5) personuppgifter som införts i arbetslöshetsförsäkringsregistret i fem år, om de inte ska bevaras längre tid till följd av 1—4 punkten.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna handlingarna och de personuppgifter som är införda i arbetslöshetsförsäkringsregistret när den bevaringstid som föreskrivs i 1 mom. löpt ut.

26 e §
Delgivning av arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut

Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska delges den betalningsskyldige arbetsgivaren på det sätt som anges i 59 § i förvaltningslagen. Delgivning ska dock ske med arbetsgivarens lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad som sköter arbetslöshetsförsäkringspremieärenden på arbetsgivarens vägnar har anmälts som ombud till arbetslöshetsförsäkringsfondens kundregister.


Denna lag träder i kraft den 10 oktober 2012.

Lagen tillämpas första gången på fastställandet och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier för kalenderåret 2013.

På arbetslöshetsförsäkringspremier för 2012 eller tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av denna lag.

Denna lag tillämpas dock på den uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier som försäkringsanstalterna verkställt före ikraftträdandet och på rättelser som blir anhängiga vid försäkringsanstalterna den 1 januari 2016 eller därefter. Dessutom tillämpas lagen på den uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier som Statskontoret verkställt före ikraftträdandet och på rättelser som blir anhängiga vid Statskontoret den 1 februari 2013 efter därefter. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att få de uppgifter som behövs för att rätta premien av försäkringsanstalterna och Statskontoret.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden behandlar besvärsärenden som gäller sådana debiteringar av arbetslöshetsförsäkringspremier som verkställts före den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 42/2012
ShUB 7/2012
GrUU 15/2012
RSv 70/2012

  Helsingfors den 5 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.