524/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 september 2012

Statsrådets förordning om ändring av hittegodsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i hittegodsförordningen (1079/1988) 13 § 1 och 2 mom. och

ändras 12 och 14 § som följer:

12 §
Ansökan om tillstånd att hålla hittegodsbyrå

Av en ansökan om tillstånd att hålla hittegodsbyrå ska följande uppgifter framgå:

1) sökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) hittegodsbyråns driftställen och deras kontaktuppgifter,

3) namnet på den ansvariga föreståndaren för hittegodsbyrån och hans eller hennes personbeteckning eller, om personbeteckningen inte är känd, födelsetid.

Den ansvariga föreståndarens skriftliga samtycke till uppgiften ska fogas till ansökan.

14 §
Skyldighet att lämna upplysningar

Den som håller en hittegodsbyrå ska lämna regionförvaltningsverket de upplysningar om byråns verksamhet som regionförvaltningsverket bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Ett tillstånds-, tillsyns- eller tvångsmedelsärende som gäller hållande av hittegodsbyrå och som blivit anhängigt innan denna förordning trädde i kraft slutbehandlas i det regionförvaltningsverk som var behörigt enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 20 september 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.