523/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 september 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 9 och 13 §, sådana de lyder, 9 § i förordning 55/2011 och 13 § i förordning 963/2011, och

fogas till förordningen en ny 13 a § som följer:

9 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Södra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Södra Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) registrerings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008),

2) beviljande av och tillsyn över koncessioner enligt lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999),

3) beviljande av dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och gymnasielagen (629/1998) samt beviljande av motsvarande dispens för rektor enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska dessutom sörja för

 1) riksomfattande utveckling av förmedlingsrörelseregistret enligt lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000),         

2) allmän utveckling och samordning av regionförvaltningsverkens verksamhet och kommunikation,

3) riksomfattande skötsel av uppgifter som gäller regionförvaltningsverkens bokföringsenheter och ekonomisystem,

4) riksomfattande skötsel av regionförvaltningsverkens uppgifter som hänför sig till kostnadsberäkning, prissättning av prestationer och tidsredovisning,    

5) förande av ett register över de samserviceavtal som avses i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007) samt för riksomfattande utveckling av samservicen och av samarbetet mellan de statliga myndigheter som deltar i den.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar i hela landet, med undantag av landskapet Åland, i räddningslagen (379/2011) avsedd befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum.

 För skötseln av de uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 5 punkten har Regionförvaltningsverket i Södra Finland en verksamhetsenhet som är fristående i förhållande till verkets ansvarsområden och enheten som ansvarar för förvaltningstjänster.

13 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) uppgifter i anslutning till statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska i grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009),

2) i livsmedelslagen (23/2006) avsett godkännande av renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem och i livsmedelslagen avsedd livsmedelstillsyn, tillsyn över den första ankomstplatsen samt köttbesiktning och övervakning i anslutning därtill i renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem,

3) uppgifter i anslutning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (1182/2011).

13 a §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) uppgifter i anslutning till administrativa tvångsmedel enligt landsvägslagen (503/2005) och banlagen (110/2007),

2) de uppgifter som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

3) de uppgifter som avses i hittegodslagen (778/1988) och hittegodsförordningen (1079/1988).

Dessutom sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i hela landet, med undantag av landskapet Åland, fastställelsen av stadgarna för delägarlag enligt 18 § i lagen om samfälligheter (758/1989).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

En ansökan som blivit anhängig innan denna förordning trädde i kraft slutbehandlas i det regionförvaltningsverk som var behörigt enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 20 september 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.