512/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2012

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013

I enlighet med statsrådets förordning,

ändras 1 och 3 punkten i bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013 (1572/2011) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Punkt 3 i bilagan till förordningen träder dock i kraft först den 1 november 2012.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 13 september 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Bilaga

1 Prestationer inom ansvarsområdet grundläggande service, rättsskydd och tillstånd

Avgifter som tas ut med stöd av lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt lagen om privat socialservice (922/2011)

Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 1 200
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt, då det är fråga om inrättande av en ny verksamhetsenhet 1 000
Beslut om annan ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 400
Tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster 1 200
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster då det är fråga om inrättande av en ny verksamhetsenhet 800
Annat beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster 400
Registrering av anmälan i registret över privata socialserviceproducenter 120
Registrering av anmälan i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster 120
Årsavgift för privata socialserviceproducenter 210
Årsavgift för privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster 210
Godkännande av direktör som svarar för privat hälsovårdsservice  230

Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Hos en serviceproducent som beviljats tillstånd tas avgift inte heller ut för ett kalenderår då verksamheten upphört senast den 31 mars.

Av intäkterna från de årsavgifter som betalats av privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster intäktsförs 50 % till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Bestämmelser om intäktsföringen av de privata socialserviceproducenternas årsavgifter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice (1053/2011).

Avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen (1143/1994) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den

Ett tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker 610
Ett tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 420
Tillfälligt serveringstillstånd för högst 200 kundplatser  420
Tillfälligt serveringstillstånd för högst 200 kundplatser, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 190
Tillfälligt serveringstillstånd om serveringsområdet har över 200 kundplatser 610
Tillfälligt serveringstillstånd för över 200 kundplatser, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 420
Också om tillståndssökanden samtidigt söker två eller flera ovan nämnda serveringstillstånd ska sänkt avgift tillämpas, på så sätt att den högsta handläggningsavgiften tas ut till fullt belopp och övriga handläggningsavgifter till sänkt belopp.
Tillstånd för förlängd serveringstid för alkoholdrycker 315
Särskild årsavgift för tillsyn som gäller tillstånd för förlängd serveringstid 130
Tillstånd för ändring av serveringsområde 190
Anmälningsavgift för utvidgning av serveringsområde 85
Anmälningsavgift för ändringar som gäller ägandeförhållanden eller en eller flera ansvarspersoner 210
Annat tillstånd som gäller servering 210
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 250
Godkännande av plats för alkoholbolagets butik 380
Utlämningstillstånd 380
Annat tillstånd som gäller detaljhandel 210
Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd 85
Årsavgift för tillsyn över detaljhandeln för varje butik 115
Årlig tillsynsavgift som tas ut hos alkoholbolaget för varje butik 380
Årlig tillsynsavgift för varje butik som tas ut hos den som bedriver detaljhandel enligt 14 § 2 mom. i alkohollagen 210

Årliga tillsynsavgifter som tas ut med stöd av 55 § i alkohollagen

Hos innehavare av serveringstillstånd som gäller tills vidare tas det ut en årlig tillsynsavgift per verksamhetsställe enligt följande:

Verksamhetsställen där det serveras genom jäsning framställda alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av serveringen föregående år eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen nedan.

Serveringsmängd 0 – 1999 liter per år 105
Serveringsmängd 2000 – 49 999 liter per år 210
Serveringsmängd 50 000 – 99 999 liter per år 315
Serveringsmängd 100 000 liter eller mera per år 420

Verksamhetsställen där det serveras alkoholdrycker som innehåller över 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av 100-procentig alkohol utgående från de beräknade inköpen under föregående kalenderår eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen nedan.

Serveringsmängd 0 – 99 liter per år 105
Serveringsmängd 100 – 1999 liter per år 210
Serveringsmängd 2 000 – 9999 liter per år 420
Serveringsmängd 10 000 liter eller mera per år 790

Hos nya innehavare av detaljhandelstillstånd, serveringstillstånd eller tillstånd för förlängning av serveringstiden tas det inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för detaljhandel, servering och förlängning av serveringstiden debiteras per kalenderår senast den 30 april, om tillståndsinnehavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.

Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan som lämnats till regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Övriga beslut

Beslut enligt lagen om försöksdjursverksamhet (62/2006)
 - begränsat tillstånd för djurförsök: djurförsöket består av ett enskilt försök eller användningen av djur upprepas på liknande sätt 400
 - normalt tillstånd för djurförsök: djurförsöket består främst av flera enskilda delförsök under en längre tidsperiod 700
 - omfattande tillstånd för djurförsök: djurförsöket består av delförsök under flera år som kan variera betydligt till sitt utförande 1 600
 - ändring av tillstånd för djurförsök 220
 - fastställandet av behörighet i fråga om djurförsök 180
 - godkännande av försöksdjurskurs 180
Beslut enligt lagen om transport av djur (1429/2006)
 - tillstånd att transportera djur 400
 - ändring av tillstånd att transportera djur 200
 - intyg om godkännande av vägtransportmedel 130
 - kompetensbevis för förare och skötare på vägfordon 65
Intyg som styrker likvärdighet med utbildning i fråga om dem som håller broilrar 170
Tillstånd för djurutställning (cirkus, djurpark, permanent och ambulerande utställning) 180
Befrielse från kravet beträffande rastning av nötkreatur 180
Exportintyg som beviljats av länsveterinär 65
I lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) avsett godkännande av mikrobiologiskt laboratorium då godkännande ansöks för ett verksamhetsställe. För varje efterföljande ansökan om godkännande av ett verksamhetsställe som avses bli godkänd samtidigt tilläggs 50 €/verksamhetsställe. 320
Besiktningsavgift för renkött /kropp 2,50
Besiktningsavgift för nötkött /kropp 15
Besiktningsavgift för kött från andra djur/kropp 2,5
Om köttbesiktning utförs på näringsidkarens begäran mellan kl. 17.00 och 22.00, höjs avgiften med 20 procent, och mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtids- och fridagar med 50 procent
Godkännande av renslakteri 320
Dispens enligt lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (945/2009)
 - dispens för småbutikers eller dispens som till sin betydelse är ringa 120
 - dispens för rörelse av grupp- eller varuhustyp 265
Behandling av anmälan om livsmedelslokal när det gäller alkoholdrycksbutiker 100
Inspektion av alkoholdrycksbutik i enlighet med livsmedelslagen (23/2003) 215
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor 140
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990) 340
Tillstånd att anlägga en begravningsplats eller tillstånd att inrätta en enskild grav 370
Tillstånd att hålla ett krematorium 735
Tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska 180
Delgivning utomlands 145
Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler 190
Ändring av registeruppgifter om fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler 95
Beslut om sådan särskild granskning som avses i aktiebolagslagen (624/2006) och i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) 295
Förordnande av revisor eller verksamhetsgranskare på ansökan 210
Sammankallande av stämma 210
I lagen om samfälligheter (758/1989) avsett fastställande av delägarlagets stadgar 100
Beviljande av i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och i gymnasielagen (629/1998) avsedd dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor samt i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) avsedd motsvarande dispens för rektor 350
Tillstånd till undantag för anläggning som levererar hushållsvatten 515
Annan handräckning 180
Avgift för registrering av kreditgivare 295
Årlig avgift för tillsyn över kreditgivare 525

De årliga avgifterna för tillsyn över kreditgivare debiteras kalenderårsvis senast den 30 juni, då kreditgivare är införd i kreditgivarregistret den 1 juni.

3 Prestationer inom ansvarsområdet arbetarskyddet

Bemyndigande för asbestrivningsarbete 480
Kompetensbrev för laddare 170
Nytt kort för laddare 80
Erkännande av examen för laddare som avlagts utomlands 310
Erkännande av examen för kranförare som avlagts utomlands 310
Erkännande av examen för dykare som avlagts utomlands 330
Erkännande av examen för asbestrivare som avlagts utomlands 190
Tillstånd att föra kran på en viss byggarbetsplats 190
Tillstånd till undantag i fråga om arbetarskyddet som regionförvaltningsverket beviljar med stöd av olika författningar 330

De i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) avsedda ibruktagningsinspektionerna av fartyg är sådana offentligrättsliga prestationer för vilka man inom tillsynen över arbetarskyddet tar ut avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde. Avgifterna bestäms enligt den tid som använts för arbetet. Priset per arbetstimme är 40 euro. I avgiften ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen samt en andel av de gemensamma kostnaderna, som är 10 euro per ovan avsedd arbetstimme.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.