511/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2012

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande (1748/2009) 4 § samt 5 § 6 och 8 punkten som följer:

4 §
Beräkning av placeringen av sparmedlen

Innan avtalet ingås ska spararen ges en beräkning av det sparkapital som flyter in då placeringsplanen följs, avkastningen på inbetalningarna och de kostnader som uppstår då placeringsplanen följs. Beloppen ska anges fördelade per år för hela spartiden. För spararen ska visas upp minst två beräkningar, som täcker hela spartiden, om utvecklingen av sparmedlen och om de kostnader som tas ut enligt avtalet. Den ena av beräkningarna ska grunda sig på antagandet att avkastningen på sparmedlen är noll. I den andra beräkningen ska en motiverad realistisk bedömning framläggas om förväntad avkastning för valda placeringar. De kostnader som hänför sig till inbetalningarna och till sparmedlem ska i beräkningarna uppges som en årlig genomsnittlig procentuell minskning i avkastningen. Dessutom ska alla de kostnader som hänför sig till inbetalningarna och till sparmedlen och som tagits ut under spartiden uppges som en procentuell andel av bruttosparmedlen vid utgången av spartiden.

5 §
Skyldighet att informera under pågående avtalsförhållande

Tjänsteleverantören ska minst en gång om året lämna en rapport till spararen där åtminstone följande uppgifter ingår:


6) avkastningen på sparmedlen omvandlad till årlig avkastning under rapporteringsperioden och under hela spartiden med beaktande av alla kostnader,


8) de kostnader som tagits ut under rapporteringsperioden i procent av bruttosparmedlen och de kostnader som tagits ut under spartiden i relation till bruttosparmedlen, Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

  Helsingfors den 13 september 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finansråd
Urpo Hautala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.