487/2012

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 § 3 mom. samt 12 och 12 b §, sådana de lyder, 3 § 3 mom. i lag 607/2009 samt 12 och 12 b § i lag 1525/2011, och

fogas till 11 §, sådan den lyder i lag 724/2004, ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Intagsperiod och redovisningstidpunkt

Intagsperiod för andra skatter som ska redovisas i enlighet med denna lag är en kalendermånad. Belopp som bokförts som betalda på Skatteförvaltningens bankkonto och återbäringar som betalats till de skattskyldiga under intagsperioden redovisas och betalas under månaden efter intagsperioden. Förskottsåterbäringar på andra i lagen om beskattningsförfarande avsedda skatter än samfundsskatter och rundradioskatt för samfund avdras dock i redovisningen för den månad då beskattningen slutförs.


11 §
Samfundsskatt som skall redovisas

Vad som i denna lag föreskrivs om samfundsskatt gäller på motsvarande sätt den rundradioskatt för samfund som avses i lagen om rundradioskatt (484/2012).

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 74,90 procent, kommunernas utdelning 23,25 procent och församlingarnas utdelning 1,85 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6295 procent och församlingarnas andel 7,3705 procent.

12 b §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2013

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 69,52 procent, kommunernas utdelning 28,23 procent och församlingarnas utdelning 2,25 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6181 procent och församlingarnas andel 7,3818 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagens 12 b § gäller till och med den 31 december 2013 och den tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2013.

RP 28/2012
FiUB 14/2012
RSv 66/2012

  Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.