481/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 augusti 2012

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1491/2007 och 114/2012, som följer:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Till statsrådets kanslis uppgifter hör

1) samordning av regeringens och riksdagens arbete,

2) uppföljning av hur regeringsprogrammet genomförs,

3) åtgärder i anslutning till regeringsskifte och till regeringens arbete,

4) samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som behandlas i ministerierna och avgörs inom Europeiska unionen,

5) ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag i samråd med utrikesministeriet,

6) samordning av ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag samt av ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som ska behandlas inom Europeiska unionen,

7) horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av Europeiska unionen,

8) utnämningsärenden som gäller Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten och tribunalen, Europeiska centralbankens direktion samt Ekonomiska och sociala kommittén,

9) planering av framtidspolitiska och andra samhällspolitiska frågor,

10) statsrådets gemensamma kommunikation och samordningen av ministeriernas externa kommunikation samt den allmänna utvecklingen och samordningen av statsförvaltningens externa kommunikation,

11) den officiella korrespondensen mellan riksdagen och regeringen, skriftliga spörsmål, frågestunder samt övriga kontakter mellan regering och riksdag,

12) berättelsen om regeringens åtgärder,

13) statsrådets organisation och beslutsprocesser,

14) statsrådets registratorskontor och annan informationstjänst,

15) översättning till nationalspråken av handlingar som behövs i statsrådet samt språktjänst som gäller termer och benämningar inom förvaltningen,

16) ärenden gällande titlar som förlänas av republikens president,

17) ärenden gällande republikens presidents kansli som ska handläggas i statsrådet,

18) justitiekanslersämbetets ekonomiförvaltning,

19) beviljande av partistöd,

20) beredning av inkomstpolitiken,

21) sekretariatuppgifter för ekonomiska rådet,

22) verksamheten i statsrådets representationslokaler,

23) statsrådets transporttjänster,

24) säkerhetstjänsten vid statsrådet, sammanställande av en allmän lägesbild av säkerheten och statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden,

25) beredning och verkställighet av statens allmänna ägarpolitik och ägarstyrning, ägarstyrning av de statligt ägda bolag som lyder under ett ministerium samt samordning av ministeriernas praxis för ägarstyrning och av samarbetet mellan ministerierna,

26) samordning av beredningen och planeringen av de externa ekonomiska relationerna, samt

27) uppgifter som inte hör till något annat ministerium.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

  Helsingfors den 30 augusti 2012

Statsminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.