474/2012

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 10 augusti 2012

Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) 7 a § 4 mom. och 8 a § 2 mom., sådana de lyder, 7 a § 4 mom. i lag 492/2002 och 8 a § 2 mom. i lag 396/2003,

ändras 6 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 6 a §, 7 § 1 mom. och 2 mom. 2 och 3 punkten samt 12 a §,

sådana de lyder, 6 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 6 a § och 7 § 1 mom. och 2 mom. 2 och 3 punkten i lag 635/2005 och 12 a § i lag 396/2003, och

fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 635/2005, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 6 b och 12 b § som följer:

2 kap.

Bolagets förvaltning

6 §
Förvaltningsrådets uppgifter

På förvaltningsrådet ankommer att


4) göra i 6 a § avsedd förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte och offentliggöra beslutet och dess motivering,


6) granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse,


Förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna riksdagen en berättelse om hur den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § har genomförts och hur det har fullgjort sina styrnings- och tillsynsuppgifter under det föregående kalenderåret. Innan berättelsen lämnas ska Sametinget höras.


6 a §
Förhandsprövning

En förhandsprövning ska göras av sådana nya tjänster eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. En prövning kan efter förvaltningsrådets bedömning göras också i andra fall, om det av grundad anledning är behövligt.

Förhandsprövningen görs när Rundradion Ab, någon annan juridisk person eller en fysisk person begär det av grundad anledning eller på förvaltningsrådets eget initiativ.

I prövningen ska ingå en bedömning av den planerade tjänstens eller funktionens marknads- och konkurrensinverkan samt övriga inverkan.

För prövningen ska skriftligt eller muntligt utlåtande begäras av konkurrensmyndigheten, konsumentmyndigheten och centrala branschaktörer. Vid behov kan också andra sakkunniga höras.

6 b §
Styrelsen

Bolaget ska ha en styrelse med minst fem och högst åtta medlemmar som inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet och inte heller höra till bolagets övriga högsta ledning.

Bolagets styrelse ska företräda tillräckligt mångsidig sakkunskap och de båda språkgrupperna.

Styrelsen ska

1) välja och entlediga bolagets verkställande direktör samt fastställa dennes lön och andra till befattningen anslutna villkor; verkställande direktören får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen,

2) välja bolagets övriga högsta ledning samt fastställa ledningens löner och andra till befattningarna anslutna villkor,

3) besluta om budgeten för det följande året,

4) sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman,

5) årligen lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet.

7 §
Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra allmännyttiga innehållstjänster kan tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och regionalt.

Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte skall särskilt


2) producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning,

3) i programutbudet beakta synpunkter som har att göra med allmänbildning och jämställdhet, erbjuda möjligheter till lärande och självutveckling, lägga vikt vid program avsedda för barn och ungdomar samt tillhandahålla andaktsprogram,


5 kap.

Särskilda stadganden

12 a §
Kommunikationsverkets ekonomiska tillsynsuppgifter

Kommunikationsverket övervakar att 7 a, 8, 8 a och 12 § iakttas och att underprissättning och korssubventionering inte används.

Bolaget ska årligen före utgången av april lämna Kommunikationsverket sitt bokslut, resultaträkningarna och balansräkningarna för de särredovisade funktionerna tillsammans med bilagor och revisorernas utlåtande om särredovisningskalkylerna. Bolaget ska på Kommunikationsverkets begäran trots sekretessbestämmelserna också lämna andra uppgifter som behövs för tillsynen.

Om bolaget bryter mot bestämmelserna i 7 a, 8, 8 a, 12 och 12 a §, kan Kommunikationsverket ålägga bolaget att rätta sitt fel eller sin försummelse. Skyldigheten kan förenas med vite eller med hot om att den försummade åtgärden utförs på bolagets bekostnad.

Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

12 b §
Berättelse till Kommunikationsverket

Bolaget ska årligen före utgången av april lämna Kommunikationsverket en berättelse om de tjänster som tillhandahållits under det föregående kalenderåret. Berättelsen ska innehålla de uppgifter som behövs för Kommunikationsverkets tillsyn över televisions- och radioverksamheten.

Kommunikationsverket ska före utgången av september lämna statsrådet ett utlåtande om berättelsen och de bokslutshandlingar som avses i 12 a § 2 mom. Utlåtandet ska delges det riksdagsutskott som behandlar ärenden som gäller Rundradion Ab.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2012
KoUB 8/2012
RSv 64/2012

  Helsingfors den 10 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.