470/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 augusti 2012

Lag om ändring av 49 § i lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 49 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007) ett nytt 3 mom. som följer:

49 §
Särskilda villkor för upphandlingskontrakt

Vad som i 2 mom. föreskrivs om en statlig centralförvaltningsmyndighets skyldighet tilllämpas också när någon annan upphandlande enhet sluter ett entreprenadkontrakt om byggverksamhet som avses i 2 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2012.

Om upphandlingsförfarandet har inletts innan denna lag träder i kraft ska på upphandlingen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 18/2012
AjUB 3/2012
RSv 48/2012

  Helsingfors den 10 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.