466/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 augusti 2012

Lag om varningsmeddelanden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på varningsmeddelanden som myndigheterna utfärdar för förmedling i radio och television.

Bestämmelser om riktade myndighetsmeddelanden finns i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

Bestämmelser om myndigheternas skyldighet att informera och ge handledning och råd på annat sätt än genom varningsmeddelanden utfärdas separat.

2 §
Varningsmeddelande

Ett varningsmeddelande är ett meddelande som den behöriga myndigheten utfärdar i syfte att varna för farliga händelser och ge förhållningsregler.

3 §
Utfärdande av varningsmeddelanden

Ett varningsmeddelande får utfärdas om det är nödvändigt för att varna allmänheten när det har inträffat en farlig händelse som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller omfattande skada eller förstörelse av egendom.

Ett varningsmeddelande får också utfärdas när den farliga situation som gett upphov till utfärdandet av ett varningsmeddelande är över.

Närmare bestämmelser om innehållet i ett varningsmeddelande och om utfärdande av varningsmeddelanden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Förmedling av varningsmeddelanden till allmänheten

Varningsmeddelanden förmedlas till allmänheten i radio.

Varningsmeddelanden får dessutom förmedlas i television, om den utfärdande myndigheten beslutar det.

Varningsmeddelanden ska förmedlas till allmänheten omedelbart.

Bestämmelser om skyldigheten för utövare av televisions- eller radioverksamhet att förmedla meddelanden från myndigheterna finns i 15 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) och i 7 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Rundradion Ab (1380/1993).

5 §
Behöriga myndigheter

Varningsmeddelanden får utfärdas av

1) räddningsmyndigheter som avses i 26 § i räddningslagen (379/2011),

2) polisinrättningar,

3) gränsbevakningsmyndigheter som avses i 4 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005),

4) Nödcentralsverket,

5 ) Polisstyrelsen,

6) riksomfattande enheter under Polisstyrelsen enligt 1 § 2 mom. i polisförvaltningslagen (110/1992),

7 ) Strålsäkerhetscentralen,

8) Meteorologiska institutet,

9) Trafikverket,

10) Trafiksäkerhetsverket,

11) Livsmedelssäkerhetsverket,

12) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,

13) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet,

14) ett ministerium.

6 §
De språk som ska användas i varningar till allmänheten

Varningsmeddelanden ska i enlighet med 32 § i språklagen (423/2003) utfärdas på både finska och svenska.

Om en sådan farlig händelse som avses i 3 § 1 mom. har inträffat eller fått följder inom det som enligt 4 § i sametingslagen (974/1995) är samernas hembygdsområde, ska varningsmeddelandet dessutom utfärdas på samiska inom det området.

7 §
Översändande och förmedling av varningsmeddelanden

De myndigheter som avses i 5 § översänder sina varningsmeddelanden till Nödcentralsverket.

Nödcentralsverket ska utan dröjsmål förmedla varningsmeddelandena till Rundradion Ab.

Närmare bestämmelser om översändande av varningsmeddelanden till Nödcentralsverket och förmedling av varningsmeddelanden till Rundradion Ab får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Översättning av varningsmeddelanden

Nödcentralsverket ska vid behov bistå de myndigheter som avses i 5 § 1—3 punkten vid översättningen av varningsmeddelanden till det andra nationalspråket. Den myndighet som utfärdar ett varningsmeddelande svarar för att innehållet i meddelandet och dess översättning är korrekt.

Närmare bestämmelser om översättning av varningsmeddelanden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder ikraft.

RP 31/2012
FvUB 12/2012
RSv 63/2012

  Helsingfors den 10 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.