444/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juli 2012

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 8 a § 2 mom., 12 § 8 a- och 8 b-punkten, rubriken för 7 kap., 79 § 2 och 3 mom., 83 a—83 e och 132 § samt 134 § 2 mom.,

av dem 8 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 250/2002, 12 § 8 a- och 8 b-punkten sådana de lyder i lag 420/2003, rubriken för 7 kap. sådan den lyder i lag 1322/1997, 79 § 2 mom. sådant det lyder i lag 84/1999, 83 a § sådan den lyder i lagarna 1322/1997, 84/1999 och 250/2002, 83 b § sådan den lyder i lagarna 392/2006 och 1123/2006, 83 c och 83 e § sådana de lyder i lag 1123/2006, 83 d § sådan den lyder i lagarna 1123/2006 och 223/2011, 132 § sådan den lyder i lagarna 420/2003, 1324/2004 och 252/2006 och 134 § 2 mom. sådant det lyder i lag 252/2006, samt

fogas till lagen en ny 83 u § som följer:

8 a §

Om i fråga om en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet eller beviljar tilläggsförmåner vid en pensionskassa tillgångarna enligt 83 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas varaktigt överstiga beloppet av avdelningens ansvarsskuld och övriga skulder, får de tillgångar som motsvarar skillnaden (övertäckning) överföras till en annan avdelning. Överföring av övertäckning från en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet förutsätter dock Finansinspektionens samtycke. Vid överföring av övertäckning från en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet förutsätts dessutom att solvenskapitalet är minst det dubbla beloppet av solvensgränsen efter överföringen.


12 §

I försäkringskassans stadgar skall anges


8 a) vilka skyldigheter en delägare som avgår eller utesluts har gentemot pensionskassan, i synnerhet när det gäller delägarens skyldighet att komplettera solvenskapitalet i en situation som avses i 132 § 9 mom.,

8 b) vilken skyldighet en delägare som ansluter sig till pensionskassan har att komplettera solvenskapitalet i en situation som avses i 134 § 2 mom.,


7 kap.

Försäkringspremier, ansvarsskuld och solvenskapital

79 §

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som beror på framtida försäkringsfall enligt gällande förbindelser samt av övriga utgifter för dessa förbindelser, minskat med kapitalvärdet av framtida försäkringspremier. I fråga om en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring betraktas som premieansvar också ett tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att upprätthålla solvensen. Tilläggsförsäkringsansvar som utökar eller minskar premieansvaret kan användas till att täcka en förlust som uppkommit till följd av att grunderna för beräkning av ansvarsskulden ändrats samt till att täcka även andra förluster och till att nedsätta försäkringspremierna så som vederbörande ministerium bestämmer. Som premieansvar för pensionskassor som bedriver också annan än enbart lagstadgad pensionsförsäkring betraktas också sådant ansvar som är avsett för framtida förhöjningar av de försäkrades förmåner och som uppfyller de villkor som Finansinspektionen bestämmer (indexförhöjningsansvar). Enligt grunderna för detta ansvar får ansvaret inte användas till att täcka annan förlust än en sådan som har uppkommit till följd av att grunderna för beräkning av ansvarsskulden ändrats.

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningsbelopp och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall till den del som pensionskassan blivit ansvarig enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare (1272/2006), samt ett för skaderika år riskteoretiskt beräknat utjämningsbelopp.


83 a §

Om i fråga om en pensionskassa som endast beviljar tilläggsförmåner eller i fråga om en avdelning som beviljar tilläggsförmåner tillgångarna enligt 83 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas varaktigt överstiga beloppet av pensionskassans eller, på motsvarande sätt, en av dess avdelningars ansvarsskuld och övriga skulder, får den övertäckning som motsvarar skillnaden med Finansinspektionens samtycke återbetalas till pensionskassans delägare i relation till de försäkringstekniska ansvarsskulderna. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov föreskrivas att värdet av vissa tillgångar som hör till täckningen beräknas med avvikelse från tillgångarnas gängse värde vid uppskattningen av övertäckningen. För att tillgångar ska kunna återbetalas från en avdelning som beviljar tilläggsförmåner förutsätts att solvenskapitalet för en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet överskrider det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen enligt 83 d § 2 mom.

Till den del den i 1 mom. avsedda skillnaden uppkommit på grund av medlemsavgifter som medlemmarna har betalt kan ingen återbetalning till delägare ske.

Om pensionskassans solvenskapital i fråga om verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare överskrider det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen, kan den överskjutande delen under de förutsättningar som anges i 83 d § med Finansinspektionens samtycke återbetalas till delägarna. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov föreskrivas om att vissa poster lämnas obeaktade i solvenskapitalet när den överskjutande delen uppskattas och att värdet av vissa tillgångar beräknas med avvikelse från deras gängse värde.

Till delägarna kan, i det fall som avses i 111 §, de medel som överstiger det belopp som avses i 132 § 2 och 3 mom. återbetalas, förutsatt att pensionskassan har betalt sina skulder och fullgjort alla sina övriga förbindelser.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om ansökan enligt denna paragraf och om de uppgifter som ska lämnas i ansökan.

83 b §

Med pensionskassans solvenskapital i fråga om verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare avses det belopp med vilket pensionskassans tillgångar för denna verksamhet och andra därmed jämförbara förbindelser och säkerheter överskrider pensionskassans skulder och andra därmed jämförbara förbindelser som uppkommer i denna försäkringsverksamhet, på det sätt som föreskrivs i 2—7 mom. och bestäms närmare med stöd av 7 mom. Vid beräkningen av ansvarsskulden beaktas inte det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom. eller det utjämningsbelopp som avses i 3 mom. i den paragrafen.

Till solvenskapitalet hänförs följande poster:

1) det garantikapital eller den grundfond som betalts i pengar,

2) reservfonden och övriga fonder av det egna kapitalet,

3) eget kapital som bildats av överskott för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

4) de reserver som avses i 5 kap. 15 § i bokföringslagen,

5) tilläggsförsäkringsansvaret,

6) skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen, om den är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär,

7) utjämningsbeloppet,

8) en post som baserar sig på delägares tillskottsplikt och som uppgår till högst 4 procent av lönesumman för dem som hör till pensionskassans verksamhetskrets, förutsatt att posten uppfyller kraven enligt 83 u §,

9) på ansökan av pensionskassan och med Finansinspektionens samtycke övriga poster som kan jämställas med de poster som nämns i 1—8 punkten.

I en pensionskassa som förvaltar både lagstadgat pensionsskydd och frivilligt tilläggspensionsskydd som kompletterar detta, kan sådana poster som avses i 2 mom. 1—4, 6 och 8 punkten hänföras till solvenskapitalet till den del de hör till en avdelning som förvaltar lagstadgat pensionsskydd eller ingår i nämnda avdelnings tillgångar.

Från solvenskapitalet avdras

1) förlusten för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

2) skillnaden mellan bokföringsvärdena i balansräkningen och tillgångarnas gängse värden, om den är positiv,

3) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten ska anses sannolik.

I en pensionskassa som förvaltar både lagstadgat pensionsskydd och frivilligt tilläggspensionsskydd som kompletterar detta, ska de poster som räknas upp i 4 mom. avdras från solvenskapitalet till den del de hör till en avdelning som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet eller ingår i nämnda avdelnings förpliktelser.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning bestämma att masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument som avses i 2 mom. 6 punkten och 4 mom. 2 punkten i en pensionskassas solvenskapital kan värderas med avvikelse från deras gängse värde.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de poster som ska hänföras till och de som ska dras av från solvenskapitalet.

83 c §

Den solvensgräns som gäller pensionskassans verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs så att den riskteoretiskt motsvarar behovet av solvenskapital för ett år, med beaktande av försäkringsrörelsens risker samt hur placeringarna fördelar sig mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Kravet på minimikapital är en tredjedel av solvensgränsen.

83 d §

Pensionskassan ska överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom. Pensionskassan kan dessutom från en avdelning som beviljar tilläggsförmåner överföra övertäckning enligt 8 a § till tilläggsförsäkringsansvaret. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten och övertäckningen kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller ansvar upplösas genom försäkringspremier så som bestäms i 2—7 mom. i denna paragraf. Pensionskassan kan dessutom upplösa tilläggsförsäkringsansvar som en återbetalning av den överskjutande delen av solvenskapitalet så som anges i 83 a § 3 mom.

Tilläggsförsäkringsansvaret kan utökas genom försäkringspremier upp till det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen (solvenskapitalets maximibelopp).

Tilläggsförsäkringsansvaret kan upplösas för nedsättning av försäkringspremierna så att solvenskapitalet efter upplösningen överskrider solvensgränsen minst 1,4 gånger.

Tilläggsförsäkringsansvaret för en pensionskassa vars solvenskapital överskrider solvensgränsen högst 1,4 gånger efter tillämpningen av 1 och 3 mom. och uppgår till minst samma belopp som solvensgränsen kan upplösas för nedsättning av försäkringspremierna i motsvarande grad som arbetspensionsförsäkringsbolagen med stöd av 169 § i lagen om pension för arbetstagare kan bevilja nedsatta försäkringspremier på grundval av sin placeringsverksamhet. Grunderna för upplösningen ingår i de grunder för beräkning av pensionsansvaret som fastställts med stöd av 166 § i den lagen.

Tilläggsförsäkringsansvaret för en pensionskassa vars solvenskapital underskrider solvensgränsen får inte upplösas för nedsättning av försäkringspremierna. Om solvensen inte kan stärkas på något annat sätt, ska tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom försäkringspremier. Om solvenskapitalet dock underskrider solvensgränsen efter en överföring av förluster i placeringsverksamheten enligt 1 mom., ska tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom försäkringspremier så att det når upp till solvensgränsen.

Tilläggsförsäkringsansvaret för en pensionskassa vars solvenskapital för andra året i följd överskrider solvenskapitalets maximibelopp ska från och med det året upplösas för nedsättning av försäkringspremierna med ett årligt belopp som motsvarar en tredjedel av det belopp med vilket pensionskassans solvenskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av solvenskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, ska pensionskassan organisera sin verksamhet så att solvenskapitalet underskrider maximibeloppet.

Vid tillämpningen av denna paragraf avdras från solvenskapitalet den post enligt 83 b § 2 mom. 8 punkten som baserar sig på delägarens tillskottsplikt.

83 e §

Pensionskassans styrelse ska som en del av placeringsplanen fastställa en riskhanteringsplan för fem år, vilken gäller användningen av försäkringspremier för att stödja solvensen. När solvensen försvagas får behovet att höja försäkringspremierna inte bli så stort att delägarens betalningsförmåga äventyras. Planen ska tillställas Finansinspektionen. Pensionskassan ska göra upp en ny plan om Finansinspektionen anser att det inte går att genomföra riskhanteringsplanen. Pensionskassans styrelse ska tillämpa planen när den fastställer den årliga nivån på försäkringspremierna.

En pensionskassa vars solvenskapital underskrider solvensgränsen ska utan dröjsmål för godkännande tillställa Finansinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionskassan. Planen för återställande av en sund finansiell ställning ska visa att pensionskassans solvenskapital genom en ökning av försäkringspremierna eller på något annat sätt inom ett år, eller av särskilda skäl med tillstånd av Finansinspektionen inom högst två år, överskrider solvensgränsen.

En pensionskassa vars solvenskapital underskrider kravet på minimikapital ska utan dröjsmål för godkännande tillställa Finansinspektionen en plan för kortfristig finansiering. Finansieringsplanen ska visa att pensionskassans solvenskapital genom en ökning av försäkringspremierna eller på något annat sätt inom tre månader överskrider kravet på minimikapital. Om de åtgärder som anges i finansieringsplanen inte har vidtagits inom denna tid, kan Finansinspektionen av synnerligen vägande skäl förlänga tiden med högst tre månader.

Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av de planer som avses i 1—3 mom.

83 u §

För att pensionskassan ska kunna hänföra den post enligt 83 b § 2 mom. 8 punkten som baserar sig på delägarens tillskottsplikt till solvenskapitalet ska pensionskassan i riskhanteringsplanen enligt 83 e § beskriva vad som eftersträvas genom posten, vilka konsekvenser posten har för pensionskassans placeringsplan, solvens, placeringsfördelning och avkastningsförväntningar samt i vilka situationer solvensen utökas genom försäkringspremier eller nedsättningar av försäkringspremierna begränsas. Pensionskassans delägare ska informeras om att posten används inom solvenskapitalet.

Den post som baserar sig på delägarens tillskottsplikt ska dimensioneras med beaktande av det genomförbara mål som uppställts för den. Pensionskassan ska följa hur de mål som i riskhanteringsplanen uppställts för användningen av posten uppnås. Pensionskassan kan inte hänföra posten till sitt solvenskapital, om pensionskassans verksamhet inte motsvarar riskhanteringsplanen.

Efter att ha hänfört den post som baserar sig på delägarens tillskottsplikt till solvenskapitalet ska pensionskassan följa sin solvens i förhållande till den genomsnittliga solvensnivån för arbetspensionssystemet. Om pensionskassans solvens försvagas i förhållande till den genomsnittliga solvensnivån för arbetspensionssystemet så att avvikelsen i betydande grad ökar riskerna för pensionskassans verksamhet, ska pensionskassan begränsa användningen av tilläggsförsäkringsansvaret för att nedsätta försäkringspremierna eller stärka solvenskapitalet genom tilläggsavgifter.

Av en pensionskassas solvenskapital ska det belopp som motsvarar solvensgränsen bestå av andra poster än den som nämns i 1 mom. Finansinspektionen kan tillåta att denna post i två års tid hänförs till solvenskapitalet i de situationer som avses i 23 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden även om solvenskapitalet underskrider solvensgränsen.

132 §

En försäkringskassa (överlåtande kassa) kan med Finansinspektionens samtycke träffa avtal om fusion med en annan försäkringskassa (övertagande kassa), genom vilket den överlåtande kassans ansvar och övriga skulder samt tillgångar utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande kassan. En försäkringskassa (överlåtande kassa) kan likaså med Finansinspektionens samtycke överlåta sitt ansvar på en annan kassa, på en pensionsstiftelse som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller på ett försäkringsbolag (övertagande försäkringsanstalt). En pensionskassa kan också med Finansinspektionens samtycke överlåta ansvar enligt lagen om pension för arbetstagare som gäller en delägares försäkring i kassan (delägarspecifikt ansvar) till en annan pensionskassa, till en pensionsstiftelse eller till ett arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

När ansvar som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som avses i 111 § 1 mom., ska sådant solvenskapital som avses i 83 b § överföras till minst ett belopp som motsvarar solvensgränsen. Om pensionskassans solvenskapital är större än det belopp som motsvarar solvensgränsen, överförs solvenskapitalet i sin helhet, dock högst till solvensgränsens dubbla belopp eller ett belopp som fastställs i 3 mom., beroende på vilket av dessa belopp som är störst. Solvenskapitalet kan till övriga delar återbetalas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4 mom.

När ansvar som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som avses i 111 § 3 mom., ska solvenskapital överföras till ett belopp som i den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som motsvarar den genomsnittliga riskbenägenheten för placeringsfördelningarna för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer i enlighet med 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag på framställning av Finansinspektionen den procentandel för det solvenskapital som överförs vilken ska iakttas vid överföringar av ansvar. Beloppet av det solvenskapital som överförs fastställs i enlighet med den procentandel som fastställts genom förordningen enligt 2 mom. i det sistnämnda lagrummet och som gäller vid den tidpunkt då avtalet om överlåtelse av ansvaret ingås. Om det dubbla beloppet av solvensgränsen som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs är större än det enligt detta moment fastställda belopp av det solvenskapital som överförs, ska det solvenskapital som överlåts ur pensionskassan fastställas enligt detta moment, och det solvenskapital som överförs ska kompletteras så att det motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det solvenskapital som fastställts enligt detta moment blir större än den andel av pensionskassans solvenskapital som motsvarar det ansvar som överlåts, ska ur pensionskassan överlåtas den andel av solvenskapitalet som motsvarar det ansvar som överlåts, och det överlåtna solvenskapitalet ska kompletteras så att det motsvarar det belopp som fastställts i detta moment. Vid beräkningen av den andel som det ansvar som överlåts utgör av pensionskassans solvenskapital ska bestämmelserna om fastställande av den ansvarsskuld som ska användas vid beräkningen av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på pensionskassans solvenskapital. Solvenskapitalet kan till övriga delar återbetalas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4 mom.

Vid överföring av solvenskapital enligt 2 och 3 mom. ska det solvenskapital som överförs bildas av poster som den övertagande försäkringsanstalten kan räkna till sitt solvenskapital.

Vid överlåtelse av det delägarspecifika ansvar som avses i 1 mom. till den övertagande pensionsanstalten ska tillgångar överföras till ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som överförs och det däri ingående solvenskapitalet enligt 3 mom. som överförs. De tillgångar som överförs värderas till gängse värde. Till de medel som överlåts ska i första hand räknas sådana placeringar som hänför sig till den avgående delägarens verksamhet, om inte något annat överenskoms. När inte något annat överenskoms i avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten, överförs övriga medel i form av kontanter. Det ansvar som överlåts anses då omfatta

1) delägarens gällande försäkring och närmast föregående försäkringar som samma delägare haft i kassan och som avslutats på tekniska grunder, samt

2) försäkring som en med delägaren fusionerad annan delägare har och som vid tidpunkten för fusionen har varit gällande i kassan och som har avslutats till följd av delägarens fusion.

Ett fusionsavtal ska godkännas av vardera kassans kassamöte. Ett avtal om ansvarsöverföring ska godkännas av den överlåtande kassans kassamöte samt, om ansvaret överförs på en annan försäkringskassa, av den övertagande kassans kassamöte. I fråga om den överlåtande kassan är beslutet giltigt endast om det har fattats med den majoritet som fordras då kassan i det fall som avses i 111 § 3 mom. träder i likvidation. Beslut om överlåtelse av ett sådant delägarspecifikt ansvar i pensionskassan som avses i 1 mom. i denna paragraf fattas av kassans styrelse, om inte något annat bestäms någon annanstans i denna lag eller i kassans stadgar. Om den ansvarsskuld som överförs dock utgör mera än tio procent av kassans hela ansvarsskuld enligt lagen om pension för arbetstagare, ska kassamötet besluta om överföringen. Beslut om fusion och överföring av ansvar kan fattas även om den överlåtande kassan har trätt i likvidation.

Följande handlingar ska under minst två veckor före kassamötet hållas tillgängliga för medlemmarna, för delägarna och representantskapet på kassans kontor samt läggas fram på kassamötet:

1) avtalet om fusion eller överföring av ansvaret,

2) styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av frågan om avtalet om fusion eller överföring av ansvaret ska godkännas,

3) om den övertagande försäkringsanstalten är en försäkringskassa, dennas stadgar och förslag till sådan ändring av stadgarna som föranleds av fusionen eller ansvarsöverföringen, och

4) kopior av den överlåtande och den övertagande kassans bokslutshandlingar och verksamhetsberättelsehandlingar för den senaste räkenskapsperioden eller, om det är fråga om ansvarsöverföring till en annan kassa, de handlingar som gäller den överlåtande och den övertagande kassans bokslut och verksamhetsberättelse.

I kallelsen till det kassamöte som ska behandla fusionen eller ansvarsöverföringen ska meddelas när och hur de handlingar hålls tillgängliga som nämns i 7 mom.

Vid en partiell ansvarsöverföring ska på motsvarande sätt iakttas vad som bestäms om ansvarsöverföring. Vid överföring av ett sådant delägarspecifikt ansvar som avses i 1 mom. är den delägare vars försäkringar det ansvar som överförs gäller skyldig att komplettera solvenskapitalet i enlighet med 3 mom. så som närmare bestäms om detta i kassans stadgar. En överföring av ett sådant delägarspecifikt ansvar i pensionskassan som avses i 1 mom. är dock inte möjlig, om det vid tidpunkten för överföringen har förflutit mindre än fem år sedan övertagandet av samma ansvar eller en del av det. En förutsättning för överföring av en del av ansvaret till en pensionsstiftelse är härvid dessutom att försäkringarna i det försäkringsbestånd som överförs omfattar sammanlagt minst 300 försäkrade och att de arbetsgivare vilkas försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller är sådana arbetsgivare som avses i 115 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser.

134 §

Vid övertagande av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd som avses i 1 mom., ett delägarspecifikt ansvar som avses i 132 § 1 mom. eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, ska det solvenskapital som övertas uppgå till minst det belopp som fastställs i 132 § 3 mom. i denna lag eller det belopp som motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknas ut på basis av de tillgångar som övertas, om detta är störst. Om det tilläggsförsäkringsansvar som härvid överförs från den överlåtande pensionsanstalten är mindre än det ovan nämnda beloppet, ska den anslutande delägaren komplettera solvenskapitalet upp till det belopp som avses ovan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om en pensionskassas verksamhetskapital gäller efter denna lags ikraftträdande pensionskassans solvenskapital.

Maximibeloppet av den post enligt 83 b § 2 mom. 8 punkten som ingår i pensionskassans solvenskapital kan höjas så att pensionskassans solvens i förhållande till arbetspensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga solvens vid lagens ikraftträdande är densamma som den var den 31 december 2012. Från och med lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2017 kvarstår det höjda maximibeloppet som lika stort i förhållande till den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen. Efter det sjunker beloppet av förhöjningen årligen med lika stora sänkningar så att förhöjningen är lika med noll den 1 januari 2022.

RP 9/2012
ShUB 4/2012
EkUU 21/2012
RSv 47/2012

  Helsingfors den 20 juli 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.