425/2012

Utfärdad i Helsingfors den 29 juni 2012

Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken (1311/2001) 3 §, sådan den lyder i förordning 1424/2010, som följer:

3 §
Beloppet av de rättegångskostnader som döms ut

Rättegångskostnader som det yrkats att  svaranden ska ersätta döms ut enligt yrkandet. De döms dock högst ut enligt grundtaxan eller den förhöjda taxan beroende på skuldkapitalet som följer:

Skuldkapitalet mindre än 300 euro Skuldkapitalet minst 300 euro men högst 1000 euro Skuldkapitalet över 1000 euro eller vräkning
Grundtaxa 50 euro 80 euro 110 euro
Förhöjd taxa 80 euro 120 euro 160 euro

På yrkande höjs taxorna enligt 1 mom. med en rättegångsavgift som tas ut hos käranden.

Om det inte har yrkats ersättning för rättegångskostnaderna, döms de inte ut.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På mål som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 29 juni 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Katri Kummoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.