424/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008) 3 och 7 §, det inledande stycket i 8 § samt 12 § som följer:

3 §
Åtgärder som berättigar till arvode

Arvode betalas för förberedelse av ett ärende, för behandling av ett ärende hos förundersökningsmyndigheten och för muntlig förhandling i domstol. Arvode betalas även för resor till en rättegång eller en förundersökningsmyndighet samt för tidsspillan på grund av andra resor som är nödvändiga för biträdandet eller på grund av väntan. Arvode betalas inte för lunch- eller övernattningstid.

7 §
Minimiarvode per ärende

Till biträdet kan på begäran av biträdet i stället för det arvode som betalas utifrån den tid som använts för skötseln av ett uppdrag betalas ett minimiarvode. 

I brottmål som behandlas vid muntlig förhandling i tingsrätten är minimiarvodet 400 euro och, om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, 600 euro.

I tvistemål eller ansökningsärenden som behandlas vid muntlig förhandling i tingsrätten är minimiarvodet 500 euro och, om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, 700 euro.

Om muntlig förhandling hålls i en fullföljdsdomstol, är minimiarvodet 400 euro och, om huvudförhandlingen har räckt längre än tre timmar, 600 euro.

Minimiarvodet omfattar alla åtgärder som vidtagits i ärendet. I minimiarvodet ingår dock inte ersättning för restid.

Minimiarvodet kan fastställas utan räkningsspecifikation.

Bestämmelserna om minimiarvode tillämpas inte på tvångsmedelsärenden.

8 §
Höjning av arvodet

Biträdets arvode höjs med högst 20 procent om ett eller flera av de följande villkoren uppfylls:


12 §
Utredning om  begärda  arvoden och kostnadsersättningar

Den utredning om vidtagna åtgärder och biträdets kostnader som avses i 17 § i rättshjälpslagen ska lämnas in via justitieförvaltningens elektroniska tjänster.

Av utredningen ska framgå

1) ärendenumret för rättshjälpsärendet,

2) identifieringsuppgifterna för ärendet,

3) grunden för höjning av arvodet enligt 8 §,

4) huruvida biträdet begär minimiarvode,

5) huruvida en partiellt ersättningsskyldig rättshjälpstagare har godkänt biträdets faktura,

6) huruvida biträdet har haft flera huvudmän i ärendet,

7) tiden som använts för biträdande vid förundersökning per dag, om inte minimiarvode per ärende begärs,

8) förberedande åtgärder och tiden som använts för dessa per dag, om inte minimiarvode per ärende begärs,

9) restid per dag,

10) begärda kostnadsersättningar specificerade enligt kostnadsslag.

De begärda arvodena och kostnadsersättningarna ska anges utan mervärdesskatt.

I ärenden där minimiarvode inte begärs, ska domstolen när den fastställer arvodet anteckna tiden som använts för förhandlingen vid sammanträde.

Om biträdet biträder flera huvudmän i samma ärende, ska det utarbetas en separat utredning för varje huvudman.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om inlämnande av utredningar via justitieförvaltningens elektroniska tjänster tillämpas inte på ärenden som avses i 9 § i utlänningslagen (301/2004).


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

De bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft ska tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar

1) som grundar sig på rättshjälpsbeslut som fattats vid en rättshjälpsbyrå före den 1 mars 2010,

2) för vilka begäran lämnats in före ikraftträdandet av denna förordning,

3) som grundar sig på rättshjälpsbeslut som fattats i domstol före ikraftträdandet av denna förordning,

4) som grundar sig på förordnanden till försvarare och målsägandebiträden som getts före ikraftträdandet av denna förordning.

  Helsingfors den 28 juni 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.