414/2012

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

Lag om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 1 § 2 och 3 mom., 11 § 1 mom., 12 och 18 §, 29 § 2 mom. samt 46 § 5 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Universitet är

1) Helsingfors universitet,

2) Östra Finlands universitet,

3) Jyväskylä universitet,

4) Lapplands universitet,

5) Uleåborgs universitet,

6) Tammerfors universitet,

7) Åbo universitet,

8) Vasa universitet,

9) Åbo Akademi,

10) Villmanstrands tekniska universitet,

11) Svenska handelshögskolan,

12) Konstuniversitetet,

13) Stiftelsen för Aalto-högskolan som verkar under namnet Aalto-universitetet,

14) TTY-stiftelsen som verkar under namnet Tammerfors tekniska universitet.

De universitet som avses i 2 mom. 1—12 punkten är offentligrättsliga inrättningar (offentligrättsliga universitet). På Aalto-universitetet och Tammerfors tekniska universitet (stiftelseuniversitet) tillämpas utöver denna lag även lagen om stiftelser (109/1930).


11 §
Undervisnings- och examensspråk

Undervisnings- och examensspråken vid Helsingfors universitet och Konstuniversitetet är finska och svenska. På undervisnings- och examensspråken vid Aalto-universitetet tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i 9 § i universitetslagen (645/1997) om examensspråken vid de universitet som bildar nämnda universitet. Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan samt Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är svenska. Undervisnings- och examensspråket vid de övriga universiteten är finska.


12 §
Utbildning av personer med kunskaper i svenska

Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Aalto-universitetet svarar för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i svenska utbildas för landets behov.

18 §
Val av rektor för ett offentligrättsligt universitet

Styrelsen för ett offentligrättsligt universitet utser rektor för högst fem år i sänder. Den som väljs till rektor ska ha avlagt doktorsexamen och ha den förmåga och yrkesskicklighet som behövs för att sköta rektorns uppgifter och i praktiken visad god ledarförmåga. Av den som väljs till rektor för Konstuniversitetet krävs dock inte doktorsexamen.

29 §
Beslutsfattande vid ett kollegialt förvaltningsorgan

Med undantag av Konstuniversitetet får i bedömningen av en studieprestation delta endast de medlemmar eller suppleanter som har fullgjort en studieprestation på samma nivå som den som ska bedömas eller som har utnämnts till professor.


46 §
Studentkåren

Språken vid studentkårerna vid Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Aalto-universitetet är finska och svenska. Språket vid Åbo Akademis studentkår och Svenska handelshögskolans studentkår är svenska. Övriga studentkårers språk är finska.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 27/2012
KuUB 2/2012
RSv 60/2012

  Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.