386/2012

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) 50 b § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1210/2005, samt

fogas till lagen en ny 48 e § som följer:

48 e §
Tillämpning av begränsningar i fråga om överlåtelse

Vad som föreskrivs ovan om överlåtelse av och överlåtelsepris på andra bostadsrättshus än de som avses i 3 § 3 mom. eller aktier i bolag som äger sådana andra hus gäller samtliga rättshandlingar vilkas faktiska syfte är överlåtelse av ett bostadsrättshus, om mottagaren av överlåtelsen känner till eller borde känna till rättshandlingens faktiska syfte.

50 b §
Befrielse från begränsningar

Ägaren till ett bostadsrättshus kan få befrielse från begränsningarna enligt denna lag i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse, om bostadslägenheterna i det hus som befrielsen avses gälla enligt avtalen om besittning av lägenheterna redan används för annat än bostadsrättsändamål eller senare kommer att användas för sådana ändamål.


Om ett hus har beviljats lån enligt 2 mom., ska befrielse sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan på de villkor som den ställer helt eller delvis bevilja befrielse från begränsningarna enligt denna lag i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse, om de i 1 och 2 mom. avsedda förutsättningarna föreligger.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2012
MiUB 3/2012
RSv 51/2012

  Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.