374/2012

Given i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av 10 och 24 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 10 och 24 § som följer:

10 §
Behandling för fakturering

Ett teleföretag och den som tillhandahåller mervärdestjänster får behandla sådana identifieringsuppgifter som är nödvändiga för bestämmande och fakturering av inbördes avgifter.

En sammanslutningsabonnent får behandla identifieringsuppgifter som är nödvändiga för den interna faktureringen.

Den som tillhandahåller informationssamhällets tjänster och som avses i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) kan behandla identifieringsuppgifter som är nödvändiga för fakturering av bild- och ljudinspelningar och andra avgiftsbelagda tjänster som förmedlas genom ett av ett teleföretag administrerat kommunikationsnät samt andra för faktureringen nödvändiga uppgifter. Den som tillhandahåller informationssamhällets tjänster har rätt att av teleföretaget få dessa uppgifter.

Uppgifter i anslutning till bestämmande av en räkning ska lagras minst tre månader från räkningens förfallodag eller från det att identifieringsuppgifterna registrerades, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Uppgifterna får dock inte lagras efter det att fordran har preskriberats enligt lagen om preskription av skulder (728/2003). I fall av oenighet angående en räkning ska uppgifter om denna dock lagras tills parterna har kommit överens om saken eller ärendet har avgjorts.

Ett teleföretag eller den som tillhandahåller mervärdestjänster ska meddela abonnenten och användaren vilka identifieringsuppgifter som behandlas och hur länge behandlingen räcker.

24 §
Specificering av räkningar per uppkoppling

Ett teleföretag får inte lämna ut specificering av en räkning per uppkoppling, om inte annat bestäms i denna paragraf.

Förutom det som bestäms om specificerade räkningar i 80 § i kommunikationsmarknadslagen ska ett teleföretag på begäran av en abonnent avgiftsfritt ge en specificering per uppkoppling av en räkning. Specificeringen ska ges till abonnenten på så sätt att de tre sista siffrorna i telefonnumret är dolda eller på något annat sätt så att det utifrån specificeringen inte går att identifiera den andra parten i kommunikationen.

På begäran av användaren ska teleföretaget ge en specificering per uppkoppling av räkningen med fullständiga uppgifter om anslutningsnummer för kommunikationens parter eller andra fullständiga identifieringsuppgifter för kommunikationstjänsten. Talan för en användare som är yngre än 15 år förs av hans eller hennes vårdnadshavare enligt 4 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och för en icke-minderårig omyndig av hans eller hennes intressebevakare, enligt vad som bestäms i lagen om förmyndarverksamhet.

Trots 2 mom. ska ett teleföretag ge

1) abonnenten en specificering av summa, tidpunkt och mottagare när det gäller uppkopplingar där det är fråga om betalningstransaktioner som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i betaltjänstlagen (290/2010), om inte något annat följer av den lagen; specificeringen får inte innehålla information om kommunikation som omfattas av integritetsskyddet,

2) abonnenten en specificering av summa, tidpunkt och mottagare när det gäller uppkopplingar där det enbart är fråga om att en nyttighet eller tjänst som inte omfattas av betaltjänstlagens tillämpningsområde betalas i en automatisk tjänst och där uppkopplingarna primärt orsakar abonnenten andra avgifter än sådana som beror på användning av kommunikationstjänster,

3) abonnenten en specificering av uppkopplingar per typ av tjänst och användaren en fullständig specificering, när uppkopplingarna inte är sådana som avses ovan i 1 och 2 punkten och orsakar abonnenten andra avgifter än sådana som beror på användning av kommunikationstjänster.

Specificering av en anslutning per uppkoppling får inte innehålla identifieringsuppgifter om avgiftsfria tjänster.

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i en specifikation enligt denna paragraf och om hur specifikationen ska utformas.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012. Lagens 24 § träder dock i kraft först den 1 juni 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2011
KoUB 4/2012
Rsv 4/2012

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.