372/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av partilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i partilagen (10/1969) 2, 3 och 6 §, sådana de lyder delvis ändrade i lag 683/2010, som följer:

2 §
Registrering av parti

Som parti registreras på skriftlig ansökan en förening

1) som väsentligen fullföljer ett politiskt syfte,

2) som har minst 5 000 vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval röstberättigade anhängare,

3) vars stadgar säkerställer att demokratiska principer iakttas vid föreningens beslutsfattande och i dess verksamhet, och

4) som har ett allmänt program som uppgjorts för att förverkliga det ändamål som anges i föreningens stadgar och av vilket principerna och målen för föreningens politiska verksamhet framgår.

En annan förenings medlems-, lokal-, parallell- eller stödförening får inte registreras som parti.

Registreringen av ett parti sker avgiftsfritt.

3 §
Registreringsansökan

En registreringsansökan ska åtföljas av

1) ett utdrag ur föreningsregistret,

2) en officiellt styrkt kopia av gällande stadgar,

3) det allmänna programmet, och

4) en förteckning över partiets anhängare, uppgjord på kort, för vilka ett formulär har fastställts av justitieministeriet.

Förteckningskortet ska uppta

1) anhängarens personuppgifter,

2) anhängarens försäkran att han eller hon är röstberättigad vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval,

3) datering, som inte får vara äldre än ett år, och

4) anhängarens egenhändiga underskrift.

6 §
Avförande av ett parti ur registret

Ett parti som inte har fått någon av sina kandidater invald i riksdagen i senaste eller närmast föregående riksdagsval, avförs ur registret. Ett parti avförs också ur registret om partiet har upphört att vara en registrerad förening.

Ett parti kan avföras ur registret också på egen ansökan.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2012.

RP 22/2012
GrUB 4/2012
RSv 36/2012

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.