326/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strålskyddslagen (592/1991) 42—44 och 61 §, av dem 61 § sådan den lyder i lagarna 418/2002 och 1179/2005, samt

fogas till lagen nya 44 a och 44 b § som följer:

11 kap.

Icke-joniserande strålning

42 §
Exponering för strålning

Bestämmelser om de krav som måste uppfyllas för att användning av strålning och annan verksamhet som medför exponering för strålning ska kunna godtas finns i 2 §. Närmare bestämmelser om maximivärdena för befolkningens exponering för icke-joniserande strålning utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Vad som i 6 kap. bestäms om produktsäkerhet och strålningsmätningar och i 7 kap. om strålningsalstrande apparater gäller inte apparater som alstrar icke-joniserande strålning, om den exponering för strålning som de orsakar uppgår till högst en tiondel av maximivärdena för icke-joniserande strålning som befolkningen exponeras för.

Särskilda bestämmelser gäller för apparater som alstrar icke-joniserande strålning och ultraljud och som används i arbetet, för produkter och utrustning för hälso- och sjukvård samt i fråga om vidtagande av sådana av läkare ordinerade åtgärder som medför exponering för icke-joniserande strålning.

43 §
Förebyggande av de men för hälsan som erbjudande av solarietjänster medför

Solarietjänster får inte tillhandahållas befolkningen på ett sätt som medför men för hälsan.

Verksamhetsutövare som tillhandahåller solarietjänster ska se till att personer under 18 år inte utsätter sig för ultraviolett strålning i solarium.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller inte exponering som sker på ordination av läkare för vård av sjukdom, diagnostisering eller medicinsk forskning med ultraviolett strålning.

44 §
Användning av solarieapparater

Verksamhetsutövaren ska för den plats där en för allmänheten tillgänglig solarieapparat används utse en ansvarig person som har fyllt 18 år och fått ändamålsenlig introduktion. Den ansvariga personen ska vid behov ge kunden handledning i hur ögonen ska skyddas och i annan säker användning av solarieapparaten samt övervaka att personer under 18 år inte har möjlighet att använda solarieapparaten. Vid behov ska den ansvariga personen kontrollera åldern på den som använder en solarieapparat.

Verksamhetsutövaren ska dessutom se till att information om de risker som överexponering för ultraviolett strålning i solarieapparater medför och om begränsning av sådan exponering finns synligt framlagd på den plats där en solarieapparat används.

44 a §
Tillsyn över solarieapparater

De myndigheter som styr och övervakar efterlevnaden av hälsoskyddslagen (763/1994) samt Strålsäkerhetscentralen har trots bestämmelserna om sekretess rätt att utbyta uppgifter om verksamhetsutövare som behövs för tillsynen och styrningen av den och som gäller tillsynen över solarier. I fråga om personuppgifter gäller rätten att få uppgifter endast nödvändiga uppgifter.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kontrollerar vid inspektioner i samband med tillsynen enligt hälsoskyddslagen följande saker:

1) att en solarieapparat placerats eller dess användning förhindras så att personer under 18 år inte kan använda apparaten utan att personalen märker det,

2) att den ansvariga person som avses i 44 § 1 mom. är på plats,

3) att kunderna ges handledning,

4) att information om riskerna med att exponeras för ultraviolett strålning i solarieapparater och om begränsning av sådan exponering finns synligt framlagd i en solarieapparats omedelbara närhet,

5) att kundernas ögon skyddas,

6) att solarieapparaten har en tidsinställning,

7) solarieapparatens namn och typ, och

8) solarielampornas namn och typ.

44 b §
Inspektionsprotokoll och avhjälpande av brister eller försummelser

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska föra protokoll över de inspektioner som avses i 44 a §. I protokollet antecknas de observationer som gjorts vid inspektionen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska lämna en kopia av inspektionsprotokollet eller motsvarande uppgifter till Strålsäkerhetscentralen.

Strålsäkerhetscentralen kan vidta åtgärder enligt denna lag för att brister eller försummelser som hälsoskyddsmyndigheten observerat ska bli avhjälpta.

61 §
Strålskyddsförseelse

En verksamhetsutövare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att söka säkerhetstillstånd enligt denna lag eller sin på denna lag grundade skyldighet att tillåta inspektion av en plats där strålning används samt strålningsapparaten eller en del av den,

2) bryter mot villkoren i ett säkerhetstillstånd eller mot något som en myndighet med stöd av denna lag har bestämt och som gäller tryggande av säkerheten eller lämnande av uppgifter som behövs för tillsynen,

3) bryter mot bokförings- eller anmälningsskyldigheten enligt 14 b § i fråga om strålkällor som innehåller radioaktiva ämnen eller mot bestämmelser som med stöd av 14 b § 2 mom. har utfärdats genom förordning av statsrådet,

4) bryter mot informationsplikten enligt 15 §, överlåtarens plikter enligt 28 §, ombesörjningsplikten enligt 29 §, överlåtarens utredningsplikt enligt 52 § eller försummar att ansöka om godkännande enligt 31 e § eller 52 a §,

5) bryter mot skyldigheten enligt 31 d § 1 mom. att identifiera en sluten strålkälla med hög aktivitet eller mot förbudet enligt 31 d § 3 mom. att importera en oidentifierad sluten strålkälla med hög aktivitet,

6) bryter mot sin ombesörjningsplikt enligt 43 § 2 mom.,

7) bryter mot förpliktelsen enligt 44 § 1 mom. att utse en ansvarig person eller förpliktelsen enligt 44 § 2 mom. att hålla information synligt framlagd, eller

8) bryter mot försäljnings- och överlåtelseförbudet enligt 56 §,

ska, om inte gärningen är straffbar enligt 60 § eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för strålskyddsförseelse dömas till böter.

Om en i 1 mom. avsedd förseelse med hänsyn till omständigheterna är ringa, behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Verksamhetsutövarna ska uppfylla de förpliktelser som avses i 44 § 1 mom. på solarieplatserna senast inom 36 månader från lagens ikraftträdande och de förpliktelser som avses i 44 § 2 mom. senast inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 61 § 1 mom. 6 och 7 punkten tillämpas först efter de övergångsperioder som avses ovan i 2 mom. Förordningen om tillsyn över icke-joniserande strålning (1306/1993) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning (294/2002) förblir i kraft tills något annat föreskrivs.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 146/2011
ShUB 3/2012
RSv 46/2012

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.