289/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 juni 2012

Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 1 kap. 8 § 3 mom., 5 kap. 3 § 3 mom., 7 kap. 7 § 2 mom. och 8 § 3 mom. 1 punkten, 10 kap. 5 § 1 mom., 11 kap. 6 och 7 § samt 12 kap. 3 § 3 och 4 mom.,

av dem 5 kap. 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 312/2010, 7 kap. 7 § 2 mom., 10 kap. 5 § 1 mom. och 12 kap. 3 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1198/2009 samt 11 kap. 7 § sådan den lyder i lag 763/2011, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

8 §
Arbetslös arbetssökande

Med en person som står till arbetsmarknadens förfogande avses en person som på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

1) inte är förhindrad att vara på arbetsmarknaden, eller

2) inte studerar på heltid.


5 kap.

Intervju med arbetssökande och sysselsättningsplan

3 §
Utarbetande och revidering av sysselsättningsplan

Sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen ska revideras i samband med intervjun med den arbetssökande eller på begäran av den arbetssökande, om det inte är uppenbart onödigt.


7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

7 §
Ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete

Om utbildning med stöd av 1 mom. ordnas för en arbetslös arbetssökande, har han eller hon under utbildningstiden rätt till arbetslöshetsdagpenning och ersättning för uppehälle oberoende av maximitiden för arbetslöshetsdagpenning.


8 §
Begränsningar i fråga om och upphörande av sysselsättningsskyldigheten

Sysselsättningsskyldigheten upphör om

1) den som har rätt att få möjlighet att arbeta, utan i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd giltig orsak vägrar att ta emot ett honom eller henne anvisat och med hänsyn till hans eller hennes arbetsförmåga lämpligt arbete som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten,


10 kap.

Ersättning för kostnader för uppehälle

5 §
Begränsningar i fråga om ersättning för uppehälle

Arbetssökande som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, i frivilliga studier enligt 9 kap. eller i frivilliga studier enligt 22—24 § i lagen om främjande av integration och som inte får arbetslöshetsförmån har inte rätt att få ersättning för uppehälle.


11 kap.

Samarbete i anslutning till verkställigheten

6 §
Rätt att få uppgifter

Arbetskraftsmyndigheten har rätt att avgiftsfritt av övriga statliga myndigheter samt av kommunerna, samkommunerna, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna och utbildningsproducenterna få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa, övervaka och utveckla den offentliga arbetskraftsservicen.

7 §
Arbetsgivarens rätt att få uppgifter

Arbetsgivaren har för att fullfölja den skyldighet som anges i 6 kap. 6 § i arbetsavtalslagen och i 7 kap. 9 § i lagen om sjöarbetsavtal rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter avgiftsfritt av arbetskraftsmyndigheten få information om huruvida en person som arbetsgivaren namngett är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

12 kap.

Bestämmelser om verkställighet av stöd, understöd och förmåner

3 §
Beviljande och utbetalning av ersättning för uppehälle

Utbetalningen av ersättning för uppehälle upphör från och med den dag arbetssökanden avbryter den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen, de frivilliga studierna enligt 9 kap., de frivilliga studierna enligt 22—24 § i lagen om främjande av integration, en arbetsmarknadsåtgärd enligt 8 kap. eller jobbsökarträning enligt 4 kap. i denna lag. Utbetalningen av ersättning för uppehälle upphör också om det har beslutats att en utbildning ska avbrytas.

Den som får ersättning för uppehälle och arbets- och näringsbyrån ska utan dröjsmål underrätta Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan om avbrottet eller avbrytandet. Bestämmelser om arbetskraftsmyndighetens övriga skyldigheter att lämna ut uppgifter samt om sändande av anmälningar och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Om en arbetssökandes rätt till arbetsmarknadsstöd har dragits in enligt 8 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), tillämpas på utarbetande av en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter sysselsättningsplanen de bestämmelser i 5 kap. 3 § 3 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 111/2011
AjUU 9/2011
GrUU 2/2012
ShUB 1/2012
RSv 18/2012

  Helsingfors den 8 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.