275/2012

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen (659/2007) 1 och 2 §, sådana de lyder, 1 § i förordning 521/2011 och 2 § delvis ändrad i förordning 1841/2009, och

fogas till förordningen en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom förordning 420/2010, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av de stödsystem som avses i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

I denna förordning föreskrivs dessutom om övervakning som gäller beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter. 

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Tillsynsmyndighet

Vid övervakningen iakttas vad som föreskrivs i 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och i 2 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan stöduppgiftslagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna genomför övervakningen.

8 §
Övervakning av villkoren för beviljande av bidrag för stärkelsepotatis

Vid övervakningen ska det kontrolleras att de villkor för beviljande av bidrag för stärkelsepotatis som föreskrivs i 17 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2012 (39/2012) uppfylls. Bidrag beviljas inte om det vid övervakningen konstateras att något villkor för beviljande av bidrag inte uppfylls.

Vid övervakningen ska de utvärderingsblanketter och groptest som hör till kvalitetstestet för åkerjord kontrolleras. Bidraget för stärkelsepotatis ska sänkas med 15 procent om utvärderingsblanketten inte har ifyllts för alla jordbruksskiften eller om det antal groptest som krävs inte har gjorts. Om jordbrukaren har anslutit sig till en databas som upprätthålls av potatisstärkelseindustrin, men inte har lämnat uppgifter om kvalitetstestet för åkerjord till databasen inom tidsfristen, ska bidraget för stärkelsepotatis sänkas med 15 procent.

Om en fem dagar lång utbildning inte slutförts i sin helhet, ska bidraget för stärkelsepotatis sänkas så, att

1) avsaknad av en utbildningsdag medför att bidraget sänks med 5 procent,

2) avsaknad av två utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 10 procent,

3) avsaknad av tre utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 15 procent,

4) avsaknad av fyra utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 20 procent.

Om den areal som jordbrukaren uppgett i stödansökan avviker från den areal som anges i odlingskontraktet, anses vid övervakning den lägre arealen vara den areal som uppgetts.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingfors den 7 juni 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.