254/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 maj 2012

Statsrådets förordning om ändring av 28 och 55 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007) 28 § 4 mom. och 55 § 2 mom., sådana de lyder, 28 § 4 mom. i förordning 137/2011 och 55 § 2 mom. i förordning 131/2012, som följer:

28 §
Minimikrav som utgör en förutsättning för betalning av miljöstöd

På gårdsbruksenheter får växtskyddsmedel spridas bara av den som vart femte år deltar i minst fyra timmar lång utbildning kring aktuella växtskyddsfrågor. Som utbildning godkänns sådan utbildning som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt i förväg. Som utbildning godkänns också sådan motsvarande giltig utbildning som uppfyller vad som föreskrivs i statsrådets förordning från år 2000 och som är ett av villkoren för växtskydd. Det ska finnas ett skriftligt intyg över utbildningen. Utbildningen ska genomgås före det första förbindelseårets utgång. Om femårstiden löper ut efter utgången av vegetationsperioden ska utbildning genomgås innan följande vegetationsperiod börjar. Som utbildning godkänns också en av Säkerhets- och kemikalieverket anordnad examen i användning av växtskyddsmedel som medför särskild fara för hälsa eller miljö eller en motsvarande specialexamen som har avlagts tidigare. Senast under det sjätte året av giltighetstiden för denna examen ska utbildning som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt genomgås.

55 §
Begränsningar vid ingående av avtal

En jordbrukare som har ansökt om eller har ett avtal enligt 45 eller 46 § kan inte ingå avtal enligt 40—42 och 51 § beträffande samma åkerarealer. En jordbrukare som har eller har ansökt om något av de avtal som avses i de sistnämnda paragraferna kan inte ingå avtal enligt 45 och 46 § beträffande samma åkerarealer. En jordbrukare som har ett gällande 20-årigt avtal enligt beslutet om miljöstöd eller ett avtal enligt 22, 23, 27, 29 eller 30 § i statsrådets förordning från år 2000 kan inte ingå avtal enligt 45 och 46 § beträffande samma åkerarealer. En jordbrukare som har valt ett tilläggsvillkor enligt 13 § 1 mom. 5—7 punkten eller 2 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (130/2008) kan inte ingå avtal enligt 46 §.


Denna förordning träder i kraft den 29 maj 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 24 maj 2012  

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.