243/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 3 §, 4 § 2 mom., 6-8 §, 9 § 1 mom., 11-13 och 15 §,

 av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 665/2009, 7 § sådan den lyder i förordning 786/2007, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 302/2008, 1184/2010 och 1130/2011 samt 9 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1491/2007, som följer:

3 §
Statsrådets kanslis organisation

Statsministern är chef för statsrådets kansli.

Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod leder kansliets verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Understatssekreteraren leder, övervakar och utvecklar avdelningarnas, enheternas och tjänstemännens verksamhet på det sätt som anges i 13 § och utför de uppgifter som anvisas av statsministern och av den minister som behandlar ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde i fråga om ärenden som hör till denna ministers ansvarsområde.

Vid statsrådets kansli finns följande avdelningar:

1) avdelningen för EU-ärenden,

2) avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster,

3) avdelningen för ägarstyrning,

4) beredskapsavdelningen, samt

5) kommunikationsavdelningen.

Vid kansliet finns därutöver enheter som inte hör till någon avdelning. Om dessa och om avdelningarnas interna enheter bestäms i arbetsordningen. I övrigt bestäms om avdelningarnas och enheternas interna organisation genom beslut av understatssekreteraren.

4 §
Utövande av beslutanderätten

Den för statsministerns mandatperiod utnämnda statssekreteraren, understatssekreteraren, en avdelningschef eller en tjänsteman som enhetschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en underlydande tjänsteman i annat fall skulle få avgöra.


6 §
Statsrådets kanslis tjänstemän

Vid statsrådets kansli finns en statssekreterare som utnämnts för statsministerns mandatperiod och en understatssekreterare. Chefen för en avdelning är avdelningschef. Vid kansliet finns dessutom andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande.

Vid kansliet finns visstidsanställda tjänstemän som bistår statsministern.

Vid kansliet finns statsrådets säkerhetsdirektör. Uppdraget kan också skötas av en tjänsteman som ett annat ministerium eller försvarsmakten på begäran av statsministern förordnat eller kommenderat till uppdraget. Statsrådets säkerhetsdirektör är ordförande för ministeriernas beredskapschefsmöte, och sekretariatet för beredskapschefsmötet ska i detta uppdrag verka under ledning av säkerhetsdirektören.

Understatssekreterararen beslutar var tjänsterna och de visstidsanställda och de anställda i arbetstavtalsförhållande ska placeras samt om förordnande till enhetschef.

7 §
Titlar

Avdelningscheferna har titeln överdirektör. Chefen för avdelningen för EU-ärenden har dock titeln statssekreterare för EU-ärenden och biträdande avdelningschefen titeln understatssekreterare för EU-ärenden. Chefen för kommunikationsavdelningen har titeln statsrådets kommunikationsdirektör.

8 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Utöver vad som föreskrivs i 43 § i reglementet för statsrådet är behörighetsvillkoren

1) för understatssekreteraren högre högskoleexamen i juridik, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för avdelningschefer högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för biträdande avdelningschefer samt tjänstemän som förordnats till enhetschef högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga och för den tjänsteman som förordnats till chef för translatorsbyrån därutöver utmärkt förmåga att använda finska och svenska i tal och skrift,

4) för regeringsråd, lagstiftningsråd och regeringssekreterare högre högskoleexamen i juridik och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

5) för statsrådets säkerhetsdirektör, finansråd och andra råd, konsultativa tjänstemän, generalsekreteraren för ekonomiska rådet och ekonomichefen och andra motsvarande chefer, specialsakkunniga och andra motsvarande tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

6) för tjänstemän som utför översättningsarbete vid translatorsbyrån högre högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen.

Dessutom förutsätts av dem som särskilt utför och granskar översättningar till något av nationalspråken utmärkt förmåga att använda finska och svenska i tal och skrift.

9 §
Befogenhet att utnämna tjänstemän

I fråga om utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, direktörer, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, regeringsråd, finansråd, lagstiftningsråd, programråd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare gäller vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet.


11 §
Uppgifterna för statsministerns  statssekreterare

En statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod ska som statsministerns närmaste medhjälpare

1) främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet,

2) bistå statsministern med att leda beredningen av ärenden,

3) sköta samarbetet med ministerierna och vara ordförande vid mötena mellan ministeriernas kanslichefer,

4) handlägga de ärenden som statsministern tilldelar statssekreteraren,

5) leda de tjänstemän som utnämnts för att biträda statsministern, samt

6) leda statsrådets kansli biträdd av understatssekreteraren.

12 §
Uppgifterna för en ministers statssekreterare

En statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod ska som ministerns medhjälpare och företrädare

1) främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde,

2) bistå ministern med att styra beredningen av ärenden inom ministerns ansvarsområde,

3) tillsammans med understatssekreteraren sörja för samarbetet mellan ministeriet och de övriga förvaltningsområdena,

4) bistå ministern i beredningen av internationella uppdrag och särskilt EU-ärenden,

5) företräda ministern i enlighet med de uppdrag som ministern ger, samt

6) sköta övriga uppgifter som ministern tilldelar statssekreteraren.

13 §
Understatssekreterarens uppgifter

Understatssekreteraren ska leda, övervaka och utveckla verksamheten i kansliet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte

1) svara för kansliets verksamhet och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) svara för kvaliteten på lagberedningen i kansliet,

3) svara för samordningen av tjänstemannaberedningen vid kansliet och för anordnandet av tjänstemannasamarbetet tillsammans med övriga ministerier,

4) leda och utveckla personalförvaltningen och den övriga interna förvaltningen inom kansliet,

5) svara för beredningen av målsättningarna inom kansliet och dess förvaltningsområde och för uppföljningen av genomförandet av dem,

6) svara för organisationen inom kansliet och dess förvaltningsområde och utvecklingen av den,

7) vara föredragande vid statsrådet vid bildandet av regering, och

8) sörja för den allmänna säkerheten samt beredskapen inom kansliet.

Understatssekreteraren lyder vid utförandet av de ovan nämnda uppgifterna under den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod.

15 §
Förordnande om beredning

Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod kan bestämma att en tjänsteman vid kansliet ska bereda och föredra ett ärende som hör till statsministerns ansvarsområde och som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman, eller själv överta beredningen och föredragningen av ett sådant ärende. Samma rätt som statssekreteraren har i enskilda fall understatssekreteraren, en avdelningschef och en enhetschef i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 16 maj 2012

Statsminister
Jyrki Katainen

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.