225/2012

Utfärdad i Helsingfors den 11 maj 2012

Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 2 § 18 och 19 punkten, 3 och 20 a §, rubriken för 6 kap. samt 22 a, 22 b och 29 §, sådana de lyder i lag 1237/2011, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1307/2009 och 1237/2011, nya 20—25 punkter och till lagen nya 22 c—22 e § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


18) förorenande gods oljor enligt definitionen i bilaga I till MARPOL 73/78 -konventionen, skadliga flytande ämnen enligt definitionen i bilaga II till nämnda konvention och skadliga ämnen enligt definitionen i bilaga III till konventionen,

19) MARPOL 73/78 -konventionen protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,

20) direktivet om rapporteringsformaliteter Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, jämte ändringar,

21) övervakningsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, jämte ändringar,

22) statistikdirektivet om transporter till sjöss Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss,

23) kodexen om Schengengränserna Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna),

24) anmälningar som hänför sig till sjöfartsskyddet fartygs anmälningar enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004),

25) anmälningar om fartygsavfall fartygens anmälningar enligt miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).

3 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på fartygstrafikservicen på finskt vattenområde samt på den arrenderade delen av Saima kanal och på tillfällig ledning av fartygstrafiken i specialsituationer.

Lagen tillämpas också på övervakning av trafik som omfattas av ruttsystem och obligatoriska fartygsrapporteringssystem utanför finskt vattenområde i anslutning till VTS-myndighetens VTS-område.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas 22 c § på fartyg med en bruttodräktighet på minst 300, med undantag för sådana förbindelsefartyg, krigsfartyg, till finska försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet hörande fartyg, fiskefartyg, traditionsfartyg, administrativa fartyg och fritidsbåtar med en längd under 45 meter som inte används i allmän trafik för att transportera passagerare eller last.

Trots vad som i denna lag föreskrivs om fartygstrafikservice får även hamninnehavarna bedriva övervakning och ledning av fartygstrafiken på hamnområdet.

I fråga om anmälningar som hänför sig till sjöfartsskyddet, anmälningar om fartygsavfall samt anmälningar som gäller förtullning och kodexen om Schengengränserna gäller vad som föreskrivs särskilt.

20 a §
System för hantering av information inom sjöfarten

VTS-myndigheten ska inrätta och upprätthålla ett nationellt system för hantering av information inom sjöfarten för att samla in, behandla och registrera den information som avses i direktivet om rapporteringsformaliteter och övervakningsdirektivet. När det gäller utveckling, förvaltning, uppbyggnad, underhåll, åtkomsträttigheter, säkerhet och uppgiftsutbyte i fråga om systemet för hantering av information inom sjöfarten ska VTS-myndigheten iaktta bestämmelserna i övervakningsdirektivet och dess bilaga III.

Systemet för hantering av information ska vara sådant att det kan anslutas till Europeiska unionens system för hantering av information inom sjöfarten (centralsystemet SafeSeaNet). Informationen ska kunna sändas och tas emot elektroniskt.

VTS-myndigheten ska med hjälp av systemet för hantering av information på begäran och utan dröjsmål kunna lämna sådan information till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat som gäller ett fartyg samt last och farligt eller förorenande gods som fartyget transporterar.

När det gäller systemet för hantering av information meddelar Trafikverket närmare föreskrifter om anmälningsförfarande, struktur, datainnehåll och åtkomsträttigheter, om utlämnande av uppgifter till myndigheter och om utbytet av information med andra medlemsstater och med centralsystemet SafeSeaNet.

6 kap.

Meddelanden som gäller ett fartyg och dess last

22 a §
Fartygens ankomstmeddelande

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg i sjöfart som anlöper en finsk hamn eller ankarplats ska lämna ett elektroniskt ankomstmeddelande till tullmyndigheten med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §. Meddelandet ska lämnas minst 24 timmar före ankomsten eller senast då fartyget avgår från en hamn med den finska hamnen som destination. Om destinationen bestäms först under resans gång, ska anmälan lämnas senast då destinationen har bestämts. Dessutom ska fartyget meddela den slutgiltiga ankomsttiden då det nått destinationen.

Ankomstmeddelandet ska innehålla de uppgifter som anges i punkt A i bilagan till direktivet om rapporteringsformaliteter. Dessutom kan tullmyndigheten kräva att ankomstmeddelandet innehåller de uppgifter i FAL-formulären som avses i punkterna 1—6 i punkt B i bilagan till direktivet om rapporteringsformaliteter, om de är behövliga för att säkerställa nationell intern ordning och säkerhet eller för att verkställa lagar på tull-, skatte-, invandrings-, miljö- eller folkhälsoområdet.

Tullmyndigheten ska kontrollera att uppgifterna om fartygets ankomst uppfyller gällande krav.

Bestämmelser om fartygens anmälningar som hänför sig till sjöfartsskyddet finns i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, bestämmelser om förhandsmeddelanden som fartyg ska lämna elektroniskt till tillsynsmyndigheten i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, bestämmelser om anmälningar om fartygsavfall i miljöskyddslagen för sjöfarten och bestämmelser om anmälningar som hänför sig till kodexen om Schengengränserna i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005). Bestämmelser om anmälningar som hänför sig till förtullning finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex).

22 b §
Fartygens avgångsmeddelande

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg i sjöfart som ska avgå från en finsk hamn eller ankarplats ska före fartygets avgång lämna ett elektroniskt avgångsmeddelande till tullmyndigheten med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §. Dessutom ska den slutgiltiga avgångstiden meddelas då fartyget avgått.

Tullmyndigheten kan kräva att avgångsmeddelandet innehåller de uppgifter i FAL-formulären som avses i punkterna 1—6 i punkt B i bilagan till direktivet om rapporteringsformaliteter, om de är behövliga för att säkerställa nationell intern ordning och säkerhet eller för att verkställa lagar på tull-, skatte-, invandrings-, miljö- eller folkhälsoområdet.

Tullmyndigheten ska kontrollera att uppgifterna om fartygets avgång uppfyller gällande krav.

22 c §
Ankomst- och avgångsmeddelanden om last som innehåller farligt eller förorenande gods

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett sådant fartyg med farligt eller förorenande gods ombord som anlöper en finsk hamn eller ankarplats som sin första destination från en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska, före avgången från lastningshamnen, med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a § lämna ett ankomstmeddelande enligt 22 a § och dessutom elektroniskt informera tullmyndigheten om det farliga gods som fartyget ska transportera. Om destinationen bestäms först under resans gång, ska anmälan lämnas senast då destinationen har bestämts.

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg som ska lämna en finsk hamn med farligt eller förorenande gods ombord ska senast vid avgången lämna en elektronisk anmälan om lasten till tullmyndigheten med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §. Farligt eller förorenande gods får inte bjudas ut för transport eller lastas ombord förrän anmälan har lämnats.

Avlastaren ska innan lastningen av ett fartyg i en finsk hamn inleds lämna en anmälan till fartygets befälhavare, fartygsoperatören eller dennes ombud om sådant farligt eller förorenande gods som kommer att transporteras med fartyget. Anmälningsskyldigheten är oberoende av fartygets minimistorlek.

Tullmyndigheten ska kontrollera att de uppgifter som meddelats uppfyller gällande krav.

22 d §
Lämnande av uppgifter för statistik

Trafikverket sammanställer statistik över fartygstrafiken i de finska hamnarna samt över mängden passagerare och gods som fartygen transporterar.

Trafikverket ska för sina planerings- och tillsynsuppgifter samt för sammanställandet av sjöfartsstatistik samla information om fartygstrafiken i de finska hamnarna och om mängden passagerare och gods som fartygen transporterar.

När informationen om sjötrafiken samlas in, statistiken sammanställs och resultaten av informationsinsamlingen sänds ut ska statistikdirektivet om transporter till sjöss iakttas. Trafikverket ska sända resultaten av informationsinsamlingen till Europeiska kommissionen.

Fartygsägarna eller deras representanter och hamnarna ska lämna Trafikverket uppgifter om mängden passagerare och gods för varje fartyg och enligt varugrupp samt om antalet tomma och fulla transportenheter.

Ägarna till fartyg i sjöfart eller deras representanter ska lämna uppgifterna till Trafikverket elektroniskt med hjälp av det elektroniska system som avses i 20 a §.

22 e §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

VTS-myndigheten kan på ansökan befria tidtabellsbunden trafik mellan hamnar i Finland eller mellan finska och utländska hamnar från anmälningsskyldigheter enligt 22 a—22 c §, om det utifrån ansökan kan fastställas att befrielsen inte äventyrar sjösäkerheten, att den kan godtas av de övriga kuststaterna och att övriga befrielsevillkor uppfylls enligt vad som bestäms om dem i övervakningsdirektivet.

Tullstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de anmälningar som avses i 22 a och 22 b § och om registrering av anmälningarna i det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §.

Trafikverket får meddela närmare föreskrifter om de förfaranden som ska tillämpas vid insamlingen och förmedlingen av de uppgifter som avses i 22 d §.

29 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en order som VTS-myndigheten har gett med stöd av 17 § 1 mom., mot bestämmelserna i 21 § eller mot de föreskrifter som fastställts i det beslut om inrättande som avses i 8 § eller försummar anmälningsskyldigheten enligt 22, 22 a—22 d eller 23 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fartygstrafikserviceförseelse dömas till böter. Vid överträdelse av tullmyndighetens order tillämpas dessutom tullagen (1466/1994).


Denna lag träder i kraft den 18 maj 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 14/2012
KoUB 2/2012
Sv 25/2012

  Helsingfors den 11 maj 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.