219/2012

Utfärdad i Helsingfors den 11 maj 2012

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 10 § 12 punkten och 45 § 2 mom., sådana de lyder, 10 § 12 punkten i lag 1741/2009 och 45 § 2 mom. i lag 1136/2005, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1549/1995, 716/2004, 1223/2006 och 1741/2009, en ny 13 punkt, till 45 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 980/1999, 1136/2005 och 1078/2008, ett nytt 5 mom. samt till 46 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1502/1993, 728/2004 och 1085/2008, ett nytt 9 mom. som följer:

10 §
Inkomst som förvärvats i Finland

Inkomst som förvärvats i Finland är bland annat


12) pensionsinkomst eller annan utbetalning som har erhållits på grundval av en frivillig individuell pensionsförsäkring i en annan stat till den del försäkringspremierna har avdragits vid beskattningen i Finland,

13) sådan överlåtelsevinst vid aktiebyte som är skattepliktig inkomst om inte 52 f § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) ska tillämpas på överlåtelsen i en situation som avses i 52 f § 3 och 4 mom. i den lagen.

45 §
Skatteplikt för överlåtelsevinst

Som överlåtelse betraktas inte utbyte av konvertibla skuldebrev som avses i 5 kap. 1 § i lagen om aktiebolag (734/1978) mot aktier i bolaget eller utnyttjande av den rätt att teckna aktier som hänför sig till ett däri nämnt optionslån. Vid överlåtelse av en sådan aktie räknas ägartiden från förvärvet av det konvertibla skuldebrevet eller rätten att teckna aktier.


Vinst eller förlust vid aktiebyte enligt 52 f § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas inte som skattepliktig inkomst eller avdragsgill utgift, om inte något annat följer av 52 h § i den lagen. Som anskaffningsutgift för de aktier som mottagits vid bytet betraktas den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för de överlåtna aktierna. Till den del vederlaget utgörs av pengar betraktas aktiebytet som skattepliktig överlåtelse. Dessutom iakttas 52 f § 3 och 4 mom. i den lagen.

46 §
Uträkning av överlåtelsevinst

Om de överlåtna aktierna har förvärvats genom ett aktiebyte enligt 52 f § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, ska ägartiden räknas från det fång som föregick aktiebytet. Vid uträkning av det minsta belopp som enligt 1 mom. i denna paragraf dras av från överlåtelsepriset i de situationer som avses i 3 och 4 mom. i ovannämnda paragraf, ska i fråga om den som har ägt de aktier som förvärvats som vederlag vid bytet också den tid beaktas som förflutit från tidpunkten för aktiebytet till den tidpunkt då förvärvaren anses ha bosatt sig någon annanstans än i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till den tidpunkt då förvärvaren, medan han eller hon är bosatt i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, överlåter de aktier som förvärvats som vederlag vid bytet.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2012.

RP 148/2011
FiUB 7/2012
RSv 27/2012

Helsingfors den 11 maj 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.