214/2012

Utfärdad i Helsingfors den 11 maj 2012

Lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om överföring av uppgifter ur straffregistret och bötesregistret till den medlemsstat i Europeiska unionen där den dömda personen är medborgare (den medlemsstat där personen är medborgare) samt om lagring i Finland av sådana registeruppgifter om finska medborgare som har överförts till Finland från en annan medlemsstat.

I denna lag föreskrivs det dessutom om utlämnande av uppgifter som avses i 1 mom. på begäran för straffrättsliga förfaranden eller för att uppfylla en enskild persons begäran om att få uppgifter om sig själv, samt om framställande av en begäran om sådana uppgifter.

För de funktioner som avses i 1 och 2 mom. svarar Rättsregistercentralen, som är centralmyndighet enligt rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, nedan rambeslutet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) straffrättsligt förfarande förundersökning, åtalsprövning, rättegång och verkställigheten av en straffdom,

2) lagringsregister ett register där det i enlighet med denna lag antecknas uppgifter om sådana lagakraftvunna domar som gäller finska medborgare och som har meddelats av en brottmålsdomstol i en annan medlemsstat och har införts i dess register,

3) register ett sådant register i en annan medlemsstat där det införs uppgifter om straffdomar i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten, samt i Finland straffregistret, bötesregistret och lagringsregistret.

3 §
Uppgifter som lämnas ut

Rättsregistercentralen får trots bestämmelserna om sekretess lämna ut uppgifter om avgöranden ur straffregistret, bötesregistret eller lagringsregistret till den del uppgifterna gäller lagakraftvunna beslut i vilka en domstol dömt en fysisk person för brott, enligt vad som bestäms i denna lag.

Av de uppgifter som avses i 1 mom. får Rättsregistercentralen lämna ut

1) de uppgifter enligt 2 § 3 mom. i straffregisterlagen (770/1993) som har antecknats i straffregistret,

2) de uppgifter som har antecknats i bötesregistret om den dömdes namn, personbeteckning eller, om personbeteckningen inte är känd, födelsetid, medborgarskap, dagen för domen, domstolens namn, tillräknat brott, tiden för gärningen, uppgift om huruvida det är fråga om böter som har dömts ut som dagsböter, ordningsbot eller disciplinbot, antalet dagsböter och deras belopp samt det totala bötesbeloppet,

3) i fråga om avgöranden som har antecknats i bötesregistret får Rättsregistercentralen dessutom ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem lämna ut uppgifter om den dömdes födelsestat och födelseort, kön, eventuella tidigare namn, datum då domen vann laga kraft, de lagbestämmelser som har tillämpats, påföljande beslut som ändrar verkställigheten av straffet och domens ärendenummer,

4) uppgifter som har antecknats i lagringsregistret i enlighet med 9 §.

4 §
Förhållande till andra lagar och internationella förpliktelser

På sådan internationell rättslig hjälp som avses i denna lag tillämpas, utöver vad som anges i denna lag, lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) samt vad som föreskrivs särskilt om sådan hjälp eller vad som bestäms om den i internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

I fråga om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av straffregister får, trots vad som bestäms i denna lag, tilllämpas vad som bestäms eller föreskrivs särskilt.

Om inte något annat bestäms i denna lag eller i någon annan lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretess för samt utlämnande och skydd av personuppgifter samt personuppgiftslagen (523/1999) på annan behandling av personuppgifter.

2 kap.

Överföring av registeruppgifter från Finland till den medlemsstat där den dömda personen är medborgare

5 §
Överföring av uppgifter ur straffregistret och bötesregistret till den medlemsstat där den dömda personen är medborgare

Rättsregistercentralen ska utan dröjsmål överföra de uppgifter som avses i 3 § om ett i Finland utfärdat avgörande som gäller en medborgare i en annan medlemsstat och som har antecknats i straffregistret eller bötesregistret till centralmyndigheten i den medlemsstat där den dömda personen är medborgare. Om det är känt att den dömda personen är medborgare i flera medlemsstater ska uppgifterna överföras till alla dessa medlemsstater, även om personen också är finsk medborgare.

Om de uppgifter i straffregistret eller bötesregistret som avses i 1 mom. ändras eller utplånas, ska Rättsregistercentralen utan dröjsmål underrätta centralmyndigheterna i de medlemsstater som avses i 1 mom. om detta.

Rättsregistercentralen ska på begäran av centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare sända kopior av de avgöranden som avses i 1 och 2 mom., uppgifter om påföljande åtgärder samt de kompletterande uppgifter som behövs, för att den medlemsstat där personen är medborgare ska kunna pröva huruvida dessa omständigheter kräver nationella åtgärder.

Uppgifter ur bötesregistret får inte överföras när tre år har förflutit från det att den lagakraftvunna domen eller det slutliga myndighetsavgörandet avkunnades eller meddelades.

6 §
Vidarebefordran av uppgifter

När Rättsregistercentralen i enlighet med 5 § överför uppgifter till den medlemsstat där personen är medborgare, ska centralen meddela att uppgifterna får vidarebefordras till andra stater endast för straffrättsliga förfaranden eller för att uppfylla en enskild persons begäran om att få uppgifter om sig själv.

7 §
Sättet för överföring av uppgifter

Uppgifterna ur straffregistret och bötesregistret ska överföras till centralmyndigheten i en annan medlemsstat i elektronisk form.

3 kap.

Lagring av sådana uppgifter om finska medborgare som har överförts till Finland

8 §
Lagringsregistrets syfte

Rättsregistercentralen ska föra ett lagringsregister. Lagringsregistret förs i syfte att lagra uppgifter så att de kan vidarebefordras till andra medlemsstater och finska myndigheter samt antecknas i straffregisterutdrag enligt vad som föreskrivs i denna lag.

9 §
Lagringsregistrets innehåll

I lagringsregistret antecknas

1) den dömda personens namn, födelsetid, födelsestat och födelseort, kön, medborgarskap och tidigare namn,

2) den dömda personens personbeteckning eller typen av och numret på personens identitetshandling,

3) fingeravtryck som har tagits på den dömda personen,

4) namnen på den dömda personens föräldrar,

5) den dömda personens eventuella pseudonym eller alias,

6) datum för domen, domstolens namn och datum när domen vann laga kraft,

7) tiden för det brott som har föranlett domen, brottets beteckning och vid behov brottsrubricering, samt hänvisning till tillämpliga lagbestämmelser,

8) straff och eventuella tilläggspåföljder, säkerhetsåtgärder och påföljande beslut som ändrar verkställigheten av straffet,

9) domens ärendenummer,

10) platsen för brottet,

11) rättsförluster till följd av straffdomen.

De uppgifter som nämns i 1 mom. antecknas i lagringsregistret som sådana och till den del uppgifterna har tillhandahållits av en annan medlemsstat. Om medlemsstaten har överfört andra uppgifter än de som nämns i 1 mom., ska de antecknas i lagringsregistret, om uppgifterna skulle kunna antecknas i straffregistret med stöd av 2 § 3 mom. i straffregisterlagen.

Rättsregistercentralen får som kompletterande uppgifter begära kopior av domarna, uppgifter om påföljande åtgärder samt andra behövliga kompletterande uppgifter av den medlemsstat som har överfört uppgifterna.

Om den medlemsstat som har överfört uppgifterna har ställt villkor för användningen av uppgifterna, ska detta antecknas i lagringsregistret.

10 §
Överföring av uppgifter till straffregistret

Rättsregistercentralen antecknar uppgifterna ur lagringsregistret i straffregistret, om de villkor som anges i 2 § 2 mom. i straffregisterlagen uppfylls.

Om det i lagringsregistret finns en dom som inte uppfyller villkoren i 2 § 2 mom. i straffregisterlagen, görs i straffregistret en anteckning om att lagringsregistret innehåller uppgifter om en sådan dom. Om det i straffregistret inte finns några andra anteckningar om den dömda, antecknas i straffregistret också personens namn, personbeteckning och medborgarskap.

Villkor som avses i 9 § 4 mom. ska också antecknas i straffregistret.

11 §
Utlämnande av uppgifter ur lagringsregistret

De uppgifter som har antecknats i lagringsregistret är sekretessbelagda. Trots sekretessbestämmelserna i denna eller någon annan lag får uppgifter dock lämnas ut ur lagringsregistret i enlighet med 2—5 mom.

Trots sekretessbestämmelserna i 1 mom. eller i någon annan lag får Rättsregistercentralen i enlighet med 14 och 15 § ur lagringsregistret lämna ut uppgifter till centralmyndigheten eller någon annan behörig myndighet i en annan medlemsstat.

Dessutom får Rättsregistercentralen ur lagringsregistret till en åklagare lämna ut uppgifter som nämns i 9 § 1 mom. 1, 2 och 6—11 punkten samt till en förundersökningsmyndighet uppgifter som nämns i 9 § 1 mom. i enlighet med 4 § 1 mom. i straffregisterlagen. Åklagaren och förundersökningsmyndigheten får lämna ut uppgifter som de fått ur lagringsregistret till domstolen, när uppgifterna behövs för ett inlett straffrättsligt förfarande.

Rättsregistercentralen får ur lagringsregistret också lämna ut sådana uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dessa som motsvarar dem som antecknas i ett bötesregisterutdrag

1) till en förundersökningsmyndighet för förundersökning, om myndigheten har motsvarande rätt att få en uppgift om ett bötesstraff ur bötesregistret,

2) i enlighet med 6 § 3 mom. 2 punkten i straffregisterlagen.

Uppgifter får dock inte lämnas ut i enlighet med 2—4 mom., om den medlemsstat som har överfört uppgifterna har ställt sådana villkor som hindrar ett utlämnande.

Uppgifter lämnas ut ur lagringsregistret i form av lagringsregisterutdrag som innehåller antingen alla de i registret införda uppgifter om en person som den som begärt uppgifterna har rätt att få eller en upplysning om att personen inte har antecknats i registret. Om uppgifter om en dom har antecknats i straffregistret i enlighet med 10 §, ska Rättsregistercentralen göra en anteckning om det i utdraget.

12 §
Utplåning och ändring av uppgifterna i lagringsregistret

En uppgift ska utplånas ur lagringsregistret eller ändras i det, när den medlemsstat som har överfört uppgiften meddelar att den har utplånat uppgiften ur eller ändrat den i sitt eget register.

13 §
Kontrollrätt

I fråga om vars och ens rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter föreskrivs särskilt. Den som antecknats i lagringsregistret har dessutom rätt att på begäran få veta till vem och för vilket ändamål det under det senaste året har lämnats ut uppgifter om honom eller henne ur ett sådant register som förs med hjälp av automatisk databehandling.

4 kap.

Utlämnande av registeruppgifter på begäran

14 §
Svar på en begäran om uppgifter för straffrättsliga förfaranden

På begäran av centralmyndigheten eller någon annan behörig myndighet i en annan medlemsstat lämnar Rättsregistercentralen för straffrättsliga förfaranden ut sådana uppgifter som avses i 3 § ur straffregistret, bötesregistret och lagringsregistret.

Om det i straffregistret finns uppgifter som har antecknats i lagringsregistret, ska endast uppgifterna i lagringsregistret överföras till den medlemsstat som har framställt begäran.

15 §
Svar på en begäran med anledning av en begäran från en enskild person

Rättsregistercentralen ska till den centralmyndighet i en annan medlemsstat som begär registeruppgifter lämna ut de i 3 § avsedda uppgifter ur straffregistret, bötesregistret och lagringsregistret som en enskild person har begärt för att tillhandahållas personen, på motsvarande sätt som en enskild person i en motsvarande situation skulle få uppgifter om sig själv i enlighet med 6 § 1—5 mom. i straffregisterlagen.

Om det i straffregistret finns uppgifter som har antecknats i lagringsregistret, ska endast uppgifterna i lagringsregistret överföras till den medlemsstat som har framställt begäran.

16 §
Begärans innehåll och form samt språk

Rättsregistercentralen ska godkänna en sådan begäran enligt 14 eller 15 § som framställts av centralmyndigheten i en annan medlemsstat, om begäran innehåller de behövliga uppgifter som avses i formuläret i bilagan till rambeslutet. Begäran ska framställas i elektronisk form eller i annan skriftlig form, om den inte har kunnat framställas elektroniskt.

Begäran ska vara skriven på finska, svenska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk. Rättsregistercentralen kan också godkänna en begäran skriven på eller översättning till något annat språk än finska, svenska eller engelska, om det inte annars finns något hinder för godkännandet.

Rättsregistercentralen ser vid behov till att begäran översätts till finska eller svenska. Justitieministeriet bistår vid behov vid översättningen av begäran.

17 §
Svarets innehåll och form samt språk

Rättsregistercentralen ska i sitt svar till den centralmyndighet eller behöriga myndighet i en annan medlemsstat som har framställt begäran överföra de uppgifter som avses i 14 och 15 § i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet.

I ett svar till en centralmyndighet ska det anges att den medlemsstat som har framställt begäran är skyldig att iaktta de bestämmelser om användning av personuppgifter som finns i artikel 9 i rambeslutet.

Svaret ska ges på finska eller svenska eller på något annat språk som godtas av Rättsregistercentralen och den medlemsstat som har framställt begäran.

Svaret ska ges i elektronisk form. Om det finns hinder för att svaret ges i elektronisk form, får det också ges i annan skriftlig form.

18 §
Tidsfrister

Rättsregistercentralen ska i sitt svar överföra sådana uppgifter som avses i 14 § till centralmyndigheten eller den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten utan dröjsmål och inom tio vardagar från den dag då begäran togs emot.

Om Rättsregistercentralen har begärt kompletterande uppgifter, ska de uppgifter som avses i 1 mom. överföras inom tio vardagar från den dag då den mottog de kompletterande uppgifterna.

Sådana uppgifter som avses i 15 § ska Rättsregistercentralen överföra till centralmyndigheten i den andra medlemsstaten inom 20 vardagar från den dag då begäran togs emot.

5 kap.

Framställande av begäran till en annan medlemsstat om utlämnande av registeruppgifter

19 §
Framställande av begäran för straffrättsliga förfaranden

För ett straffrättsligt förfarande som gäller en fysisk person framställer Rättsregistercentralen en begäran till centralmyndigheten i en annan medlemsstat om utlämnande av registeruppgifter och tillhörande uppgifter när en domstol, åklagarmyndighet, förundersökningsmyndighet eller Brottspåföljdsmyndigheten har begärt det.

En domstol, åklagarmyndighet och förundersökningsmyndighet kan också själv framställa en begäran som avses i 1 mom. direkt till en behörig myndighet i en annan medlemsstat enligt vad som särskilt föreskrivs eller bestäms om det.

20 §
Framställande av begäran med anledning av en begäran från en enskild person

När en enskild person som är medborgare i en annan medlemsstat begär ett straffregisterutdrag beträffande sig själv i enlighet med 6 § 1—5 mom. i straffregisterlagen, ska Rättsregistercentralen framställa en begäran till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är medborgare om utlämnande av registeruppgifter och tillhörande uppgifter.

Om en begäran som avses i 1 mom. framställs av en enskild person för vars vidkommande det är känt att han eller hon som myndig har varit bosatt i någon annan medlemsstat och de registeruppgifter som gäller honom eller henne till denna del inte är tillgängliga på något annat sätt, ska Rättsregistercentralen framställa en begäran till centralmyndigheten i den medlemsstat där personen har varit bosatt om utlämnande av registeruppgifter och tillhörande uppgifter.

21 §
Begärans innehåll och form samt språk

Rättsregistercentralen ska framställa en begäran som avses i 19 eller 20 § till centralmyndigheten i en annan medlemsstat i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet.

Begäran skrivs på ett språk som är officiellt språk i den medlemsstat som tar emot begäran eller på något annat språk som den staten godtar.

Begäran ska framställas i elektronisk form. Om det finns hinder för att begäran framställs i elektronisk form, får den också framställas i annan skriftlig form.

22 §
Begränsningar för användningen av uppgifterna

Registeruppgifter och tillhörande uppgifter som en annan medlemsstat har överfört på grundval av en begäran i enlighet med 19 § 1 mom. eller 20 § får användas endast vid det straffrättsliga förfarande eller för det ändamål för vilket uppgifterna begärdes, i enlighet med vad den medlemsstat som överförde uppgifterna har meddelat.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. får uppgifter som har överförts av en annan medlemsstat användas för att avvärja ett överhängande och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.

Om de uppgifter som en annan medlemsstat har överfört i enlighet med 1 mom. härstammar från Finland ska, med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom., frågan om vad uppgifterna får användas för bedömas enligt finsk lag.

6 kap.

Ikraftträdande

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012. På en begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter och tillhörande uppgifter som har framställts före ikraftträdandet av lagen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

I förhållande till en sådan medlemsstat som inte senast när denna lag träder i kraft har genomfört rambeslutet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, till dess att medlemsstaten har genomfört rambeslutet.

RP 1/2012
LaUB 3/2012
RSv 24/2012
Rådets rambeslut 2009/315/RIF (32009F0315); EUT L 93, 7.4.2009, s. 23

  Helsingfors den 11 maj 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.