207/2012

Utfärdad i Helsingfors den 7 maj 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan paragrafen lyder i lag 423/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på godkännandet av och verksamheten inom sådana producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter.

2 §
Behörig myndighet

När det gäller sådana myndighetsuppgifter som förutsätts för verkställigheten av denna förordning är Landsbygdsverket behörig myndighet.

3 §
Villkor för godkännande av producentorganisationer

Ett aktiebolag eller andelslag kan godkännas som producentorganisation.

Producentorganisationen ska bestå av minst 15 producentmedlemmar, vilkas sammanräknade produktionsmängd av mjölk ska vara minst tre miljoner liter per år. Fysiska eller juridiska personer som bedriver produktion inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter kan vara medlemmar i producentorganisationen.

Producentorganisationen ska ha stadgar där det anges för vilken uppgift producentorganisationen har bildats.

4 §
Förfaranden för godkännande

Godkännande av en producentorganisation söks på en blankett som Landsbygdsverket har fastställt. Till ansökan ska fogas en utredning över att villkoren för godkännande är uppfyllda samt organisationens stadgar.

Producentorganisationen ska till Landsbygdsverket före utgången av januari varje år ge in uppgifterna om producentorganisationens medlemsantal och produktionsmängd av mjölk.

På begäran av Landsbygdsverket ska de uppgifter ges in som behövs för utredning av villkoren för godkännande och som gäller organisationens medlemmar, stadgar och vidtagna åtgärder.

5 §
Återkallande av godkännande

Godkännandet av producentorganisationen kan återkallas om organisationen inte uppfyller villkoren för godkännandet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2012.

  Helsingfors den 7 maj 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.