192/2012

Given i Helsingfors den 25 april 2012

Försvarsministeriets förordning om ändring av 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 8 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 726/2009, som följer:

8 §
Utbildningstidens förmåner

Den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten får under utbildningstiden för varje tjänstgöringsdag ett krishanteringsdagtraktamente som motsvarar heldagstraktamentet i hemlandet och lön enligt 8 § i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Till dem som rekryteras utanför försvarsmakten och som genomgår utbildning betalas som ersättning för förlorad arbetsförtjänst ett dagtraktamente som för den som hör till manskapet uppgår till 61,05 euro, för underofficer 64,45 euro samt för officer och specialofficer 67,35 euro per dag. Dessutom tillämpas på den avgiftsfria inkvarteringen, förplägnaden, beklädnaden och hälsovården för dessa personer vad som bestäms om dessa med stöd av värnpliktslagen (1438/2007). Det som sägs i detta moment gäller inte sådan personal vid beredskapsenheten till vilken betalas krishanteringsdagtraktamente så som anges i 2 och 3 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

  Helsingfors den 25 april 2012

Försvarsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.