180/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2012

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i miljöskyddsförordningen (169/2000) 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 825/2003 och 380/2008,

ändras 1 § 1 mom. 13 punkten underpunkt f, 5 § 1 mom. 13 punkten underpunkt f och g, 7 § 1 mom. 13 punkten underpunkt b och c, 9 § 2 mom., 12 §, 18 § 11 punkten, 19 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom., 20 § 1 mom., 20 a §, 36 § 1 mom. 2 punkten och 37 § 3 punkten, av dem 1 § 1 mom. 13 punkten underpunkt f, 5 § 1 mom. 13 punkten underpunkt f och g samt 7 § 1 mom. 13 punkten underpunkt b och c sådana de lyder i förordning 1792/2009, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 363/2003 och 380/2008, 19 § 3 mom. och 36 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i förordning 889/2006, 20 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 12/2002 och 20 a § sådan den lyder i förordning 363/2003, samt

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000):


13) behandling av avloppsvatten och avfallshantering:


f) annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall än vad som avses i underpunkterna c–e och som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen (646/2011) och sker i en anläggning eller yrkesmässigt,


5 §
Tillståndsärenden som regionförvaltningsverket behandlar

Regionförvaltningsverket avgör miljötillståndsärenden som gäller följande verksam heter som avses i 28 § 2 mom. i miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:


13) behandling av avloppsvatten och avfallshantering:


f) anläggningar eller platser där sådant farligt avfall som uppkommer annanstans återvinns eller bortskaffas, dock inte lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas med hushåll och inte heller lagringsplatser för skrotfordon eller kasserade elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som farligt avfall,

g) annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall än vad som avses i underpunkterna c–f eller i 7 § 13 punkten underpunkterna a eller b och som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och där minst 10 000 ton avfall återvinns eller bortskaffas per år.


7 §
Tillståndsärenden som den kommunala miljövårdsmyndigheten behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. i miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den kommunala miljövårdsmyndigheten miljötillståndsärende som gäller de verksamheter som avses i 28 § 2 mom. 2–4 punkten i miljöskyddslagen samt följande verksamheter om vilka föreskrivs i 1 § i denna förordning:


13) avfallshantering:


b) lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas med hushåll eller lagringsplatser för skrotfordon eller kasserade elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som farligt avfall,

c) annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall än vad som avses i underpunkterna a eller b eller i 5 § 13 punkten underpunkterna c–f och som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och där minst 10 000 ton avfall återvinns eller bortskaffas per år,


9 §
Innehållet i tillståndsansökan

Tillståndsansökan ska dessutom, med hänsyn till verksamhetens karaktär och miljöpåverkan, innehålla följande omständigheter som behövs för tillståndsprövningen:

1) tillgängliga uppgifter om miljökvaliteten,

2) uppgifter om bränslena och om upplagringen, förvaringen och förbrukningen av dem, om den energi som används och om vattenanvändningen,

3) uppgifter om de råvaror, kemikalier och övriga material som används i produktionen och om upplagringen, förvaringen och förbrukningen av dem,

4) en uppskattning av energi- och materialanvändningens effektivitet,

5) en bedömning av de risker som hänför sig till verksamheten, de åtgärder som planerats i syfte att förhindra olyckor samt åtgärderna vid störningar,

6) specificerade uppgifter om utsläppskällorna i samband med verksamheten och om utsläppen samt bullernivån,

7) en bedömning av tillämpningen av bästa tillgängliga teknik i den planerade verksamheten,

8) en utredning om åtgärderna för minskning och rening av utsläppen,

9) uppgifter om vattenförsörjningen och avloppsarrangemangen,

10) uppgifter om trafiken och trafikarrangemangen,

11) en utredning om de planerade åtgärderna för minskning av avfallets mängd och skadlighet, för återvinning och bortskaffande av avfallet i enlighet med 8 § i avfallslagen, för insamling och transport av avfallet samt om vart avfallet avses bli sänt för återvinning eller bortskaffande,

12) en utredning om ett eventuellt miljöledningssystem,

13) uppgifter om uppföljningen och kontrollen av verksamheten, kontrollen av utsläppen i miljön och deras verkningar samt de mätningsmetoder och mätinstrument som används, beräkningsmetoderna och kvalitetssäkringen av dem.


12 §
Ytterligare uppgifter om avfall och avfallshantering

Om verksamheten gäller återvinning eller bortskaffande av avfall, ska i ansökan, utöver vad som bestäms i 9–11 §, redogöras för

1) beskaffenheten och mängden i fråga om det avfall som avses bli återvunnet eller bortskaffat,

2) det område från vilket avfall avses bli taget för återvinning eller bortskaffande,

3) den avfallsinsamling och avfallstransport som sökanden ordnat,

4) återvinningen och bortskaffandet av avfallet samt en schematisk framställning av förloppet för återvinningen eller bortskaffandet,

5) typen, beskaffenheten och mängden i fråga om det avfall som återvinningen eller bortskaffandet ger upphov till samt återvinningen eller bortskaffandet av det avfall som uppkommer i samband med dessa funktioner,

6) den säkerhet som ska ställas enligt 43 a § i miljöskyddslagen,

7) den sakkunskap inom området som sökanden har tillgång till.

Till ansökan ska fogas en plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen enligt 120 § i avfallslagen.

Tillståndsansökningar som gäller avstjälpningsplatser ska dessutom innehålla uppgifter om

1) byggandet av avstjälpningsplatsen och dess konstruktion,

2) användningen och skötseln av avstjälpningsplatsen,

3) avstjälpningsplatsens totala fyllnadsvolym,

4) stängningen och efterbehandlingen av avstjälpningsplatsen,

5) beredskapen för skador och åtgärdandet av dem.

Om statsrådets förordning om avfallsförbränning tillämpas på verksamheten, ska den tillståndsansökan som gäller verksamheten dessutom innehålla uppgifter om

1) återvinningen av den värme som alstras vid förbränningen och om energieffektiviteten vid förbränningen,

2) åtgärderna för minskning av mängden och skadligheten i fråga om det avfall som uppkommer vid förbränningen samt om återvinningen eller bortskaffandet av det.

Om statsrådets förordning om utvinningsavfall tillämpas på verksamheten, ska den tillståndsansökan som gäller verksamheten dessutom innehålla uppgifter om den föreslagna förläggningsplatsen för deponin för utvinningsavfall och vid behov om alternativa förläggningsplatser. Till tillståndsansökan ska fogas en plan för hantering av utvinningsavfall.

18 §
Innehållet i tillståndsbeslutets recit

Av tillståndsbeslutets recit skall följande omständigheter framgå till behövliga delar:


11) uppgifter om de planerade miljöskyddsåtgärderna och om återvinningen och bortskaffandet av avfallet,


19 §
Innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel

Av tillståndsbeslutets beslutsdel skall följande omständigheter framgå:


6) föreskrifter om uppföljning och kontroll av verksamheten och dess verkningar samt andra föreskrifter med syfte att utveckla och övervaka miljöskyddet i samband med verksamheten,


Av tillståndsbeslutet ska vid behov framgå hur det tekniska och funktionella sambandet mellan de verksamheter som avses i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen har beaktats vid tillståndsprövningen. Av tillståndsbeslutet ska dessutom vid behov framgå hur miljöledningssystemen eller de åtgärder och den rapportering som grundar sig på avtal om energisparande samt den allmänna skyldigheten att iaktta prioriteringsordningen enligt 8 § i avfallslagen har beaktats när tillståndsvillkoren fastställdes. Av tillståndsbeslutet ska vid behov också framgå om ett beslut om avvikelse från klassificering som farligt avfall enligt 7 § 2 mom. i avfallslagen har fattats och motiveringen till beslutet. I beslutet ska dessutom nämnas vad som bestäms i 56 § i miljöskyddslagen.


19 a §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller avfallsbehandlingen

Utöver vad som bestäms i 19 § ska det i tillståndsbeslut som gäller avfallsbehandling ingå nödvändiga föreskrifter om den uppföljning och kontroll av avfallshanteringen som föreskrivs i 120 § i avfallslagen samt om planen för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen och om iakttagandet av den.

20 §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser

Utöver vad som bestäms i 19 och 19 a § ska det i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser ingå föreskrifter om

1) avstjälpningsplatsens kategori,

2) byggandet och skötseln av avstjälpningsplatsen,

3) den mängd och typ av avfall som godkänts för deponering på avstjälpningsplatsen enligt den förteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall (179/2012),

4) beredskapen inför skador och skötseln av dem,

5) åtgärder som gäller stängning och efterbehandling av avstjälpningsplatsen,

6) hur länge huvudmannen ska svara för efterbehandlingen.


20 a §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller förbränning av avfall

Utöver vad som bestäms i 19 och 19 a § ska det i miljötillståndet för verksamhet som hör till tillämpningsområdet för statsrådets förordning om avfallsförbränning ingå föreskrifter om

1) den typ av avfall som godkänts för förbränning enligt den förteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall samt om de största tillåtna mängderna som får brännas av detta avfall,

2) anläggningens största tillåtna förbränningskapacitet,

3) utsläppsgränsvärden för de föroreningar som definieras i statsrådets förordning om avfallsförbränning,

4) övervakningen av avloppsvattnet och åtminstone avloppsvattnets surhetsgrad, temperatur och flöde,

5) provtagning och mätmetoder för kontroll av utsläppsgränsvärdena,

6) registrering och bearbetning av mätresultaten samt presentation av dem för tillsynsmyndigheten.

Miljötillståndet för verksamhet där farligt avfall förbränns ska dessutom innehålla föreskrifter om det farliga avfallets minsta och största massflöde och värmevärde samt om de största tillåtna mängderna av polyklorerade bifenyler (PCB), pentaklorfenol (PCP), klor, fluor, svavel och tungmetaller samt andra föroreningar i det farliga avfallet.

36 §
Allmänna krav på utsläpp till vattentjänstverkets avlopp

Avloppsvatten från industri och annat avloppsvatten som innehåller förorenande ämnen och som leds in i ett vattentjänstverks avlopp ska undergå sådan förbehandling som krävs för att


2) säkerställa att slammet återvinns och bortskaffas på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt,


37 §
Bedömning av bästa tillgängliga teknik

Utöver vad som sägs i 3 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen skall vid bedömning av innehållet i bästa tillgängliga teknik beaktas


3) möjligheten att förbereda återanvändning av ämnen som använts och avfall som uppkommit vid produktionen samt att materialåtervinna och på annat sätt återvinna sådana ämnen och sådant avfall,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EUT  L 37, 13.2.2003, s. 24
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG (32000L0076); EGT L 332, 28.12.2000, s. 91
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000. s. 34
Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1

  Helsingfors den 19 april 2012

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Riitta Levinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.