167/2012

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studentexamen 

I enlighet med statsrådets beslut 

ändras i statsrådets förordning om studentexamen (915/2005)10 § 1 mom., 12 §, 13 § 3 och 4 mom.  och 14 § 1 mom. som följer:

10 §
Studentexamensnämnden

Undervisnings- och kulturministeriet utser för studentexamensnämnden en ordförande och ett behövligt antal övriga medlemmar på framställning av universiteten och de övriga högskolorna samt utbildningsstyrelsen. Nämnden väljer inom sig två vice ordförande. 


12 §
Arvoden

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer arvodena för ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna och de adjungerande medlemmarna.  

13 §
Kansli och tjänstemän

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner generalsekreteraren sedan nämnden hörts. Övriga tjänstemän utnämns av nämnden. 

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer lönen för generalsekreteraren.

14 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för generalsekreteraren är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga samt sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver.Denna förordning träder i kraft den 16 april 2012.

Åtgärder som krävs för verkställighet av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 12 april 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.