149/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 mars 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de nationella förfaranden som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådant det lyder i lag 352/2011:

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning bestäms om de nationella förfaranden som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, nedan förordning om nya livsmedel. I förordningen ingår också bestämmelser om behörighetskraven och mandattiden för medlemmarna i nämnden för nya livsmedel vid jord- och skogsbruksministeriet enligt 8 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006) samt om hur nämndens uppgifter ska ordnas.

2 §
Nämnden för nya livsmedel

Medlemmarna och suppleanterna samt ordföranden och vice ordföranden i nämnden för nya livsmedel utnämns av jord- och skogsbruksministeriet för fem år i sänder.

Om ordföranden eller vice ordföranden avgår under mandatperioden, förordnar jord- och skogsbruksministeriet en ny ordförande eller vice ordförande för den återstående mandatperioden.

Nämnden för nya livsmedel ska ha tillräcklig kompetens åtminstone inom följande områden: kostvetenskap, medicin, toxikologi, livsmedelskemi, livsmedelsteknologi, mikrobiologi, bioteknik, genteknik och livsmedelsförvaltning. Nämnden kan vid behov begära utlåtanden och höra sakkunniga.

Nämnden för nya livsmedel kan ha en generalsekreterare och övriga sekreterare samt föredragande. Generalsekreteraren förordnas av jord- och skogsbruksministeriet, de övriga sekreterarna utnämns av nämnden.

3 §
Första utvärdering som uppgift för nämnden för nya livsmedel

Nämnden för nya livsmedel går igenom de ansökningar om utsläppande av nya livsmedel på marknaden som lämnats in i Finland och gör en första utvärdering av livsmedlet enligt artikel 4 och 6 i förordningen om nya livsmedel samt upprättar en första utvärderingsrapport inom den tidsfrist som bestäms i förordningen. Samtidigt beslutar nämnden om det krävs en kompletterande utvärdering av det nya livsmedlet enligt artikel 7 i förordningen. När nämnden tar fram den första utvärderingen, ska den följa kommissionens rekommendationer i enlighet med artikel 4.4 i förordningen.

4 §
Övriga uppgifter för nämnden för nya livsmedel

Nämnden för nya livsmedel går igenom de ansökningar om utsläppande av nya livsmedel på marknaden som lämnats in i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt utvärderingsrapporterna om dem och tar fram förslag till Finlands kommentarer och motiverade invändningar.

Nämnden ger på begäran ett utlåtande enligt artikel 3.4 i förordningen om nya livsmedel om väsentliga likheter samt vid behov ett utlåtande om huruvida livsmedlet hör till tillämpningsområdet för artikel 1.2 i förordningen.

Vid behov behandlar nämnden också andra frågor som rör nya livsmedel samt bistår nationella myndigheter när frågor som gäller nya livsmedel behandlas på nationell nivå eller i Europeiska unionens organ eller i andra internationella sammanhang.

På begäran kan nämnden också behandla andra till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde hörande vetenskapliga frågor kring livsmedel. 

5 §
Nationell kontaktmyndighet och dess uppgifter

Den nationella kontaktmyndigheten i frågor som hör till tillämpningsområdet för förordningen om nya livsmedel är Livsmedelssäkerhetsverket.

Livsmedelssäkerhetsverket tar emot ansökningar och andra handlingar som rör nya livsmedel och levererar dem till nämnden för nya livsmedel eller till kommissionen inom tidsfristerna i förordningen.

Om nämnden för nya livsmedel inte kräver en kompletterande utvärdering av det nya livsmedlet enligt artikel 6.3 i förordningen om nya livsmedel och om kommissionen eller någon av medlemsstaterna inte har framfört motiverade invändningar enligt artikel 6.4 i förordningen, informerar Livsmedelssäkerhetsverket sökanden att livsmedlet kan släppas ut på marknaden. I annat fall meddelas sökanden att släppandet av livsmedlet på marknaden kräver ett godkännandeförfarande och ett beslut om tillstånd enligt artikel 7 i förordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 12 maj 1997 angående ikraftträdande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (427/1997) samt de senare gjorda ändringarna i beslutet.

  Helsingfors den 27 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsrådet
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.