142/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 mars 2012

Lag om ändring av semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen för sjömän (433/1984) 17 a §, 18 § 3 mom. och 19 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 343/1998, som följer:

17 a §
Semesterersättning vid fortbestående arbetsförhållande

Till en arbetstagare som under kvalifikationsperioden enligt avtal är i arbete så få dagar eller en så kort tid att arbetstagaren av denna orsak inte kan räkna sig till godo en enda i 3 § angiven full kvalifikationsmånad eller att endast en del av kalendermånaderna är fulla kvalifikationsmånader betalas, om han eller hon under kvalifikationsperioden varit i arbete sammanlagt minst sex timmar, i stället för semesterlön en semesterersättning på 11 procent av den under föregående kvalifikationsperiod till honom eller henne utbetalda eller till betalning förfallna lönen. I lönen, som höjs enligt koefficienten i 13 § 2 mom., räknas inte in förhöjning som utöver grundlönen betalas för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete och inte heller ersättning i form av vederlag som betalas ut i pengar.

18 §
Semesterersättning när arbetsförhållande upphör

Till en arbetstagare som avses i 17 a § betalas när arbetsförhållandet upphör, om arbetstagaren medan arbetsförhållandet fortgick varit i arbete minst sex timmar, i semesterersättning 11 procent av hans eller hennes enligt 17 a § bestämda lön för den tid för vilken han eller hon därförinnan inte fått semesterersättning.

19 a §
Semesterersättning på grundval av flera arbetsförhållanden

Har en arbetstagare i anställning hos en och samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad varit i arbete sammanlagt minst sex timmar fördelade på flera arbetsförhållanden och är arbetstagaren inte annars berättigad till semester eller semesterersättning, betalas till arbetstagaren i semesterersättning 11 procent av den lön som han eller hon intjänat under kalendermånaden.Denna lag träder i kraft den 1 april 2012.

Om en semesterersättning som avses i 17 a §, 18 § 3 mom. och 19 a § 1 mom. har intjänats före ikraftträdandet av denna lag bestäms semesterersättningen enligt de bestämmelser som gällde under den tid semesterersättningen ackumulerades.

RP 125/2011
AjUB 1/2012
RSv 4/2012
Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT nr L 124, 20.5.2009, s. 30

  Helsingfors den 23 mars 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.