113/2012

Utfärdad i Helsingfors den 2 mars 2012

Statsrådets förordning om placeringen av verksamhetsställen för post

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 4 mom. i postlagen (415/2011):

1 §
Placeringen av verksamhetsställen

De verksamhetsställen som avses i 16 § 1 mom. i postlagen (415/2011) ska placeras i anslutning till de andra sedvanliga tjänsterna i området, eller också ska man på annat sätt se till att verksamhetsställena är lättillgängliga.

Verksamhetsställena ska placeras i hela landet så att avståndet från den stadigvarande bostaden till verksamhetsstället är högst tre kilometer för minst 82 procent av dem som använder posttjänsterna. För högst tre procent av dem som använder posttjänsterna får avståndet från den stadigvarande bostaden till verksamhetsstället vara över tio kilometer.

Kraven i 2 mom. tillämpas inte på utbudet av de tjänster som avses i 15 § 1 mom. 4 punkten i postlagen.

Ett annat än ett fast verksamhetsställe enligt 16 § 2 mom. i postlagen eller andra verksamhetsställen enligt 3 mom. kan komplettera de verksamhetsställen som avses i paragrafens 1 mom. och beaktas vid mätningen av de avstånd som avses i paragrafens 2 mom. på villkor att den helhet av verksamhetsställen som avses i 16 § 1 – 3 mom. i postlagen bildar ett enhetligt nät av verksamhetsställen som från konsumentsynpunkt ligger på ett rimligt avstånd för att uträtta ärenden och där de samhällsomfattande produkter och tjänster som konsumenten behöver finns tillgängliga.

2 §
Rimligt avstånd

Det avstånd för att uträtta ärenden som avses i 16 § 1 mom. i postlagen ska anses rimligt, om det motsvarar ett sedvanligt färdavstånd till andra tjänster som avses i 1 § 1 mom. inom verksamhetsställets faktiska betjäningsområde.

Det färdavstånd som bedöms är avståndet mellan verksamhetsstället och fysiska personers stadigvarande bostad.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 2 mars 2012

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Aleksandra Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.