109/2012

Utfärdad i Helsingfors den 29 februari 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2012

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Utbildning vid universitetssjukhus

Den ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning som betalas till en samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus uppgår till 64 700 euro för en enhet beräknad enligt det sammanlagda medeltalet medicine licentiatexamina och odontologie licentiatexamina och nya studerande.

Ersättningen för varje specialläkarexamen och specialtandläkarexamen är 64 700 euro.

Om ett universitetssjukhus ger utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialläkarexamen inom idrottsmedicin, hälsovård, företagshälsovård och allmän medicin eller utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialtandläkarexamen inom hälsovård betalas till den samkommun som är huvudman för sjukhuset 1 380 euro i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen.

När ett universitet för specialiseringsutbildning för tandläkare anlitar ett universitetssjukhus för vilket en sådan samkommun är huvudman inom vars område det finns ett universitet vid vilket specialtandläkarexamen enligt förordningen om specialtandläkarexamen inte kan avläggas, skall, till den samkommun som är huvudman för det universitetssjukhus som ger utbildningen, för varje tandläkare som deltagit i utbildningen, betalas 1 380 euro i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

2 §
Grundutbildning vid någon annan enhet än ett universitetssjukhus

När grundutbildning för läkare eller tandläkare ges vid någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården än vid ett universitetssjukhus, betalar den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset ersättning för de kostnader som utbildningen medför enligt vad serviceproducenten, den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset och universitetet sinsemellan kommer överens om.

3 §
Specialiseringsutbildning vid någon annan enhet än ett universitetssjukhus

När ett universitet för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare i stället för ett universitetssjukhus anlitar någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en samkommun som huvudman, en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en kommun som huvudman, ett statligt sinnessjukhus eller en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1364/2011) är ersättningen för de kostnader som utbildningen medför för serviceproducenten 1 380 euro per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen.

4 §
Annan ersättningsbar utbildning

Den ersättning som för kostnader för särskild allmänläkarutbildning och för kostnader som föranleds av praktisk tjänstgöring för legitimerade tandläkare samt för kostnader för sådan utbildning eller tjänstgöring som kan jämställas med dessa och likaså den ersättning som för kostnader för tjänstgöring som avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) samt fördjupad praktik i grundutbildningen för tandläkare betalas till en kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral eller statens ämbetsverk på Åland är 1 380 euro per månad för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen eller fullgjort tjänstgöringen.

För att ersättning skall betalas krävs minst en månads sammanhängande utbildning eller tjänstgöring för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen eller fullgjort tjänstgöringen.

7 §
Antalet examina

Det sammanlagda antalet examina samt de i 1 § 1 mom. avsedda examina och nya studerande beräknas som medeltalet för de tre senaste kalenderår för vilka uppgifter kan erhållas.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

Förordningen tillämpas på ersättningar som betalas för år 2012.

  Helsingfors den 29 februari 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.