105/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 8 § 1,2,3 och 5 mom. som följer:

8 §
Behörighet för lärare som meddelar specialundervisning

Behörig att ge specialundervisning som avses i 16 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen eller som har den behörighet att ge klassundervisning som föreskrivs i denna förordning och som utöver denna examen eller behörighet har slutfört studier som speciallärare, eller

2) har slutfört utbildning för speciallärare enligt 14 § 1 mom. i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området.

Behörig att ge specialundervisning som avses i 17 § 1 mom. är den som

1) har den behörighet att ge klassundervisning som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört studier för speciallärare

2) har den behörighet att ge klassundervisning som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört de studier inom olika ämnen och ämneshelheter som avses i § 4 a samt studier för speciallärare.

3) har den behörighet som i denna förordning fordras av ämneslärare och som har slutfört de studier inom olika ämnen och ämneshelheter som avses i § 4 a samt studier för speciallärare.

Behörig att ge undervisning i ett läroämne såsom specialundervisning enligt 17 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning är utan hinder av 2 mom. också den som enligt denna förordning är behörig att ge undervisning i detta ämne i den grundläggande utbildningen och som har slutfört studier för speciallärare. Behörig att ge undervisning i gymnastik i statens skolor för elever med nedsatt hörsel-, syn- och rörelseförmåga är utan hinder av 2 mom. också den som har behörighet att ge undervisning i gymnastik i den grundläggande utbildningen och som har slutfört grund- och ämnesstudier i specialidrott.


Behörig att ge förskoleundervisning för elever som avses i 17 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning och även annan specialundervisning för utvecklingshämmade elever är även den som har avlagt lämplig högskoleexamen och slutfört studier för speciallärare. Behörig att ge förskoleundervisning för elever som avses i 17 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning är även den som har sådan behörighet som lärare i förskoleundervisning som föreskrivs i 7 § 2—4 mom. och som har slutfört studier för speciallärare. Även den som har avlagt lämplig högskoleexamen kan fungera som assisterande lärare i undervisning för elever som avses i 17 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning och i förskoleundervisning för elever som avses i 25 § 2 mom. i samma lag.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 23 februari 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.